Evanjelium podľa Marka   -   Mk 13,24–32

Druhý príchod Krista. - 2424-2724 a nasl.V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

2626Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Poučenie od figovníka. - 2828-32Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 29Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 3030Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 31Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 3232Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.