Evanjelium podľa Marka   –   Mk 15,22. 34

22Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.

343433-41O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“