Evanjelium podľa Marka   –   Mk 16

Prázdny hrob. Zvesť anjela. – 116, 1-8Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 6On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. 7Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“ 8Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. Misijný rozkaz. – 99-209-149-10Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. 1212-13Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

1414Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 1515-1815-16A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Nanebovstúpenie. – 1919-20Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

2020Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.