Evanjelium podľa Marka   -   Mk 3,1–6

Uzdravenie v sobotu. - 13, 1-6Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. 2A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. 3Tu povedal človeku s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" 4A tamtých sa opýtal: "Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. 5S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. 66Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.