Evanjelium podľa Marka   -   Mk 3,20–35

Príbuzní nechápu Ježiša. - 20Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: "Pomiatol sa."

Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému. - 2222-27Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: "Je posadnutý Belzebulom" a: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov". 23On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: "Ako môže satan vyháňať satana? 24Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 2828-30Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 2929Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom." 30Lebo hovorili: "Je posadnutý nečistým duchom."

Pravá Ježišova rodina. - 3131-3531Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."

33On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?" 34Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 35Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka."