Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 13,14–15

1414-1510-17Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:

»Budete počúvať, a nepochopíte,
budete hľadieť, a neuvidíte.

15

Lebo otupelo srdce tohto ľudu:
ušami ťažko počujú
a oči si zavreli,
aby očami nevideli
a ušami nepočuli,
aby srdcom nechápali a neobrátili sa –
aby som ich nemohol uzdraviť.«