Evanjelium podľa Matúša   -   Mt 28,16–20

Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz. - 1616-20Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 1919-20Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého 20a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."