Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 28,18–20

1816-20Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 1919-20Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého 20a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“