Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 3,1 – 4,11

II. Ohlásenie nebeského kráľovstva, 3,1 – 7,29

A. Naratívna časť, 3,1 – 4,25

Kázeň Jána Krstiteľa. – 13,1-121V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: 22„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

33To o ňom povedal prorok Izaiáš:

„Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«“

4Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med.

5Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 66Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

7Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: »Naším otcom je Abrahám!« – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Pokrstenie Ježiša. – 1313-1713Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 1616Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Pokúšanie na púšti. – 14,1-111Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 44On odvetil: „Napísané je:

»Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

55Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 66a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané:

»Svojim anjelom dá príkaz o tebe
a vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň.«“

77Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“

8A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 1010Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané:

»Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť.«“

11Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.