Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 4,14–16

1412-17v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

1515

„Krajina Zabulon a krajina Neftali,
na ceste k moru, za Jordánom,
Galilea pohanov!

16

Ľud bývajúci v temnotách
uvidel veľké svetlo.
Svetlo zažiarilo tým,
čo sedeli v temnom kraji smrti.“