Evanjelium podľa Matúša   -   Mt 6,7–15

76,2-18Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Modlitba Pána. - 99-13Vy sa budete modliť takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa tvoje meno,

10

príď tvoje kráľovstvo,
buď tvoja vôľa,
ako v nebi, tak i na zemi.

11

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

12

A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

13

A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.

1414-15Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.