Evanjelium podľa Matúša   –   Mt 8,1–4

III. Ohlasovanie nebeského kráľovstva, 8,1 – 10,42

A. Naratívna časť: desať zázrakov, 8,1 – 9,38

Uzdravenie malomocného. – 18,1-4Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 3On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. 44Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“