Kniha Numeri   –   Nm 1,1 – 4,49

Prípravy na pochod od Sinaja, 1,1 – 10,10

Sčítanie bojaschopných mužov: Rozkaz na sčítanie. – 11,1Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe: 2„Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetky mužské osoby, hlavu po hlave. 3Od dvadsiateho roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli 4a pri tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, vždy hlava svojej rodiny.

Pomocníci pri sčítaní. – 5Toto sú mená mužov, ktorí budú s vami:

Z Rubenovho (kmeňa) Sedeurov syn Elisur,

6

zo Simeonovho Surišadaiho syn Samaliel,

7

z Júdovho Aminadabov syn Nahason,

8

z Isacharovho Suarov syn Natanael,

9

zo Zabulonovho Helonov syn Eliab,

10

z Jozefových synov: z Efraimovho Amiudov syn Elisama,
z Manassesovho Fadasurov syn Gamaliel,

11

z Benjamínovho Gedeonov syn Abidan,

12

z Danovho Amišadaiho syn Ahiezer,

13

z Aserovho Ochranov syn Fegiel,

14

z Gadovho Duelov syn Elisaf,

15

z Neftaliho Enanov syn Ahira.“

16Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela.

Sčítanie a prehliadka. – 17Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe 18a v prvý (deň) druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť a prehliadli ju podľa rodov, rodín a počtu mien od dvadsiateho roku nahor, hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal Pán.

19Prehliadal ich na púšti Sinaj. 20Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 21čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo štyridsaťšesťtisícpäťsto potomkov.

22Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 23čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatdeväťtisíctristo potomkov.

24Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 25čo boli prehliadnutí z Gadovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat potomkov.

26Z Júdových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 27čo boli prehliadnutí z Júdovho kmeňa, napočítalo sa sedemdesiatštyritisícšesťsto potomkov.

28Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 29čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatštyritisícštyristo potomkov.

30Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 31čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatsedemtisícštyristo potomkov.

32Z Jozefových synov: zo synov Efraima podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 33čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťtisícpäťsto potomkov.

34Zo synov Manassesa podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 35čo boli prehliadnutí z Manassesovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťdvatisícdvesto potomkov.

36Z Benjamínových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 37čo boli prehliadnutí z Benjamínovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťpäťtisícštyristo potomkov.

38Z Danových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 39čo boli prehliadnutí z Danovho kmeňa, napočítalo sa šesťdesiatdvatisícsedemsto potomkov.

40Z Aserových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 41čo boli prehliadnutí z Aserovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťjedentisícpäťsto potomkov.

42Z Neftaliho synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 43čo boli prehliadnutí z Neftaliho kmeňa, napočítalo sa päťdesiattritisícštyristo potomkov.

44Toto sú prehliadnutí, ktorých prehliadol Mojžiš, Áron a dvanásť kniežat Izraela, po jednom zo svojich otcovských rodín. 45A všetkých prehliadnutých Izraelitov podľa ich otcovských rodín od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných Izraelitov, 4646teda všetkých prehliadnutých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

Povinnosti levitov. – 47Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi. 48Lebo Pán povedal Mojžišovi: 49„Léviho kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov, 5050-53ale daj im na starosť stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom! Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhujú! A nech táboria okolo stánku! 51Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok; a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie! 52Kým sa synovia Izraela utáboria všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zástave podľa svojich vojov, 53leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby (Boží) hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona.“ 54A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi; tak urobili.

Usporiadanie tábora a poradie pri pochode. – 12,1 n.Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2„Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia. 3Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason; 4jeho voj má sedemdesiatštyritisícšesťsto prehliadnutých. 5Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael; 6jeho voj má päťdesiatštyritisícštyristo prehliadnutých. 7Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab; 8jeho voj má päťdesiatsedemtisícštyristo prehliadnutých. 9Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Oni budú pochodovať prví.

10Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur; 11jeho voj má štyridsaťšesťtisícpäťsto prehliadnutých. 12Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel; 13jeho voj má päťdesiatdeväťtisíctristo prehliadnutých. 14Ďalej kmeň Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf; 15jeho voj má štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat prehliadnutých. 16Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí.

17Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav.

18Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama; 19jeho voj má štyridsaťtisícpäťsto prehliadnutých. 20Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel; 21jeho voj má tridsaťdvatisícdvesto prehliadnutých. 22Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan; 23jeho voj má tridsaťpäťtisícštyristo prehliadnutých. 24Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí.

25Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer; 26jeho voj má šesťdesiatdvatisícsedemsto prehliadnutých. 27Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel; 28jeho voj má štyridsaťjedentisícpäťsto prehliadnutých. 29Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira; 30jeho voj má päťdesiattritisícštyristo prehliadnutých. 31Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste.“ 32Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 33Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán. 34A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.

O levitoch: Áronovi potomkovia. – 13,1-4Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj, 2a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar. 3To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. 4Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.

Vyvolenie levitov. – 55 n.Pán hovoril Mojžišovi: 6„Priveď kmeň Léviho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali! 7Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať on a celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. 8Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia, aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. 9Levitov prenechaj Áronovi a jeho synom! Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom! 10Árona a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však – nepovolaný – priblíži, musí zomrieť.“

Leviti majú nahradiť prvorodených. – 11Pán hovoril Mojžišovi: 1212 n.„Ja som si vzal levitov spomedzi Izraelových synov namiesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby leviti boli moji. 13Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú, ja som Pán!“

Sčítanie levitov a ich povinnosti. – 14Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj: 15„Prehliadni levitov podľa ich otcovských rodín a rodov! Prehliadneš všetkých mužov od jedného mesiaca nahor!“ 16Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu 17a toto sú Léviho synovia podľa svojich mien: Gerson Kaát a Merari. 18Toto sú mená Gersonových synov (podľa svojich rodov): Lebni a Semei. 19Kaátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesaár, Hebron a Oziel. 20Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi.

A toto sú Léviho rody podľa ich otcovských rodín. 21Z Gersona bol rod Lebniovcov a rod Semeiovcov. To sú Gersonove rody. 22Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor sedemtisícpäťsto. 23Gersonove rody táborili na západe za stánkom. 24Kniežaťom Gersonovcov je Laelov syn Eliasaf. 25Gersonovci mali na starosti príbytok stánku zmluvy, stan, 26jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prichystať. 27Z Kaáta bol rod Amramitov, rod Jesaárejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kaátovcov. 28Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor osemtisícšesťsto. Oni mali na starosti službu vo svätyni. 29Kaátove rody táborili na južnej strane stánku. 30Kniežaťom Kaátových rodov je Ozielov syn Elisafan. 31Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvätné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať.

32Najvyšším kniežaťom Léviho kniežat bol syn kňaza Árona Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. 33Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musitov. To sú Merariho rody. 34Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor šesťtisícdvesto. 35Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. 36Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, 37ďalej stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi.

38Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. 39Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov, všetkých mužov od jedného mesiaca nahor, dvadsaťdvatisíc.

Sčítanie prvorodených, ktorí mali vyše mesiaca. – 4040-51Pán hovoril Mojžišovi: „Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien! 41Vezmi pre mňa levitov – ja som Pán – namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov!“ 42A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi: 43A tých, čo prehliadol, všetkých mužských prvorodených podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri.

44Pán hovoril Mojžišovi: 45„Vezmi levitov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok namiesto ich dobytka a leviti budú moji; ja som Pán! 46A ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, 47vyberieš po päť šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvätnej váhy, dvadsať gerov za šekel. 48Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo (počtom) prevyšovali vykúpených!“ 49A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali vykúpených prostredníctvom levitov. 50Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch tisíctristošesťdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy. 51A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán.

Sčítanie levitov, ktorí sú povinní službou počas pochodu na púšti. – 14,1Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2„Spočítaj spomedzi levitov všetkých Kaátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín 3od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť a konať službu v stánku zmluvy. 44Toto je služba Kaátovcov v stánku zmluvy: starať sa o svätostánok. 5Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synovia vojdú dnu, snímu haliacu záclonu a obalia ňou archu zmluvy, 6na to položia prikrývadlo z tachášovej kože, obtiahnu to prikrývkou z belasého purpuru a zasunú tyče.

77-9Aj predkladný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom. 8Na to natiahnu šarlátový povlak, ten opäť prikryjú tachášovou pokrývkou a zasunú jeho tyče. 9Potom vezmú belasopurpurovú prikrývku a zakryjú ňou svietnik, svetlá a lampy, odštipovače a misky na obhorky, ako aj všetky nádoby na olej, ktorý sa tu používa, 10zabalia ho i s jeho náčiním do pokrývky z tachášovej kože a položia ho na nosidlá. 1111Aj zlatý oltár zavinú do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče. 12Potom vezmú všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorým je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a položia ho na nosidlá. 13Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru, 14potom naň položia všetko náčinie, ktorým sa obstaráva služba na ňom: uhoľnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky, všetko oltárne náčinie, na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidlá. 15A len vtedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svätostánok a všetko jeho náčinie a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu Kaátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno Kaátovcov v stánku zmluvy. 1616Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazar a bude mať na starosti olej do lámp, voňavý tymian, ustavičnú obetu, olej na pomazanie, svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko jej náčinie.“

17Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 18„Nedovoľte, aby čeľaď Kaátovcov vyhynula zo stredu kmeňa levitov. 19Urobte pre nich toto, aby ostali nažive a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svätosvätým veciam: Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť, 20aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih sväté veci a neumreli.“

21Pán hovoril Mojžišovi: 22„Urob súpis Gersonovcov podľa ich rodín a rodov! 23Od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku ich prehliadni, všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia.

24Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny, toto majú robiť a niesť: 25Budú nosiť pokrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, pokrývku z tachášových koží, ktorá je navrchu, a oponu, čo je na vchode do stánku zjavenia, 26nádvorné plachty, záclonu z vchodu do nádvoria, ktoré obkolesuje príbytok a oltár, jeho povrazy a všetko náčinie, potrebné na službu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť. 27Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť. Dáte im na starosť všetko, čo majú oni nosievať. 28To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamara, syna kňaza Árona.

29Prehliadni aj Merarovcov podľa ich rodov a rodín! 30Od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok prehliadni všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia. 31Toto majú nosiť a pripravovať v stánku zjavenia: dosky príbytku a ich žrde, stĺpy a podstavce, 32stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko, čo je tu potrebné. Ukážete im kus po kuse, čo majú nosiť. 33Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kňaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia.“

34A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli Kaátovcov podľa ich rodov a rodín, 35od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia. 36A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo dvetisícsedemstopäťdesiat. 37To sú prehliadnutí z Kaátovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz (daný) Mojžišovi.

38Prehliadnutých z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín, 39od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia, 40teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo dvetisícšesťstotridsať. 41To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz.

42Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín, 43od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia, 44teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo tritisícdvesto. 45To sú prehliadnutí z rodiny Merariho, všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli.

46Všetkých prehliadnutých, ktorých z levitov prehliadli Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín, 47od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť, 48napočítalo sa osemtisícpäťstoosemdesiat. 49Mojžiš na Pánov príkaz určil každému, o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal Pán.