Kniha Numeri   –   Nm 7,1 – 10,10

Dary jednotlivých kniežat: vozy pre svätyňu. – 17,1 n.Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil, a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím, 2izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar šesť zakrytých vozov a dvanásť býkov. 3Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a býk na každé jedno. Priviedli to pred stánok. 4Tu Pán nariadil Mojžišovi: 5„Vezmi ich od nich! Použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeľ ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé služby!“ 6I zobral Mojžiš vozy a býky a dal ich levitom. 7Dva vozy a štyri býky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu, 8štyri vozy a osem býkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona; 9Kaátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach.

10V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, 11Pán povedal Mojžišovi: „Nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára!“

Dary jednotlivých kniežat podľa kmeňov. – Z Júdovho kmeňa. – 1212V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa. 1313-14Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 14panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 15jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 16jeden cap na obetu za hriech 17a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahasona.

Z Isacharovho kmeňa. – 18Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov, Suarov syn Natanael. 19Ako obetný dar priniesol: striebornú misu o váhe stotridsať šeklov, striebornú misku o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 20panvičku o váhe desať zlatých šeklov, naplnenú kadidlom, 21jedného býčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertvu, 22jedného capa na obetu za hriech 23a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suarovho syna Natanaela.

Zo Zabulonovho kmeňa. – 24Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. 25Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 26panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 27jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 28jeden cap na obetu za hriech 29a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba.

Z Rubenovho kmeňa. – 30Na štvrtý deň (obetovalo) knieža Rubenových synov, Sedeurov syn Elisur. 31Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 32panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 33jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 34jeden cap na obetu za hriech 35a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisura.

Zo Simeonovho kmeňa. – 36V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišadaiho syn Salamiel. 37Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 38panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 39jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 40jeden cap na obetu za hriech 41a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surišadaiho syna Salamiela.

Z Gadovho kmeňa. – 42Na šiesty deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. 43Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 44panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 45jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 46jeden cap na obetu za hriech 47a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa.

Z Efraimovho kmeňa. – 48Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. 49Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 50panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 51jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 52jeden cap na obetu za hriech 53a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama.

Z Manassesovho kmeňa. – 54Na ôsmy deň obetovalo knieža Manassesových synov, Fadasurov syn Gamaliel. 55Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 56panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 57jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 58jeden cap na obetu za hriech 59a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela.

Z Benjamínovho kmeňa. – 60Na deviaty deň obetovalo knieža Benjamínových synov, Gedeonov syn Abidan. 61Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 62panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 63jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 64jeden cap na obetu za hriech 65a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abidana.

Z Danovho kmeňa. – 66Na desiaty deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaiho syn Ahiezer. 67Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 68panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 69jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 70jeden cap na obetu za hriech 71a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaiho syna Ahiezera.

Z Aserovho kmeňa. – 72Na jedenásty deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochranov syn Fegiel. 73Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 74panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 75jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 76jeden cap na obetu za hriech 77a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela.

Z Neftaliho kmeňa. – 78Na dvanásty deň obetovalo knieža Neftaliho synov, Enanov syn Ahira. 79Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 80panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 81jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 82jeden cap na obetu za hriech 83a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru.

Súhrn darovaných vecí. – 84Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvätený: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných misiek, dvanásť zlatých panvičiek, 85každá misa mala stotridsať šeklov striebra a každá miska sedemdesiat šeklov. Všetky nádoby mali dvetisícštyristo šeklov striebra podľa posvätnej váhy. 86Dvanásť zlatých panvičiek, naplnených kadidlom, malo po desať šeklov podľa posvätnej váhy; všetkého zlata na panvičkách bolo stodvadsať šeklov. 87Počet dobytka na celostnú žertvu bol: dvanásť mladých býčkov, k tomu dvanásť baranov a dvanásť jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou; ďalej dvanásť capov na obetu za hriech. 88Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo: dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvätený.

8989A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zľutovnice, čo bola na arche medzi dvoma cherubmi. Takto sa s ním rozprával.

Starosť o svietnik. – 1A Pán hovoril Mojžišovi: 28,2„Hovor Áronovi a povedz mu: Keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom!“ 3A Áron urobil tak: lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal Pán Mojžišovi. 4A svietnik vyhotovili takto: ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi Pán. Tak teda zhotovil svietnik.

Svätenie levitov. – 5Pán hovoril Mojžišovi: 6„Vezmi spomedzi Izraelitov levitov a očisť ich! 7A takto ich očistíš: Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele, vyperú si šaty a očistia sa. 8Nato privedú mladého býka a k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku, poliatu olejom; na obetu za hriech vezmeš však iného býka. 9Potom levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. 10Tu levitov predvedieš pred Pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky.

11Áron potom levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred Pánom. Takto potom budú môcť konať službu. 12Po tomto leviti vložia ruky na hlavu býčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako obeta za hriech a druhý ako celostná žertva Pánovi, aby sa levitom sprostredkovalo zmierenie. 13Potom levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu Pánovi. 14Takto oddelíš levitov spomedzi Izraelitov, aby leviti boli moji. 15Potom sa teda leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, 16lebo oni sú celkom odovzdaní spomedzi Izraelitov; ja som ich prijal namiesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. 17Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. V deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvätil som si ich pre seba. 18Levitov som si teda vzal namiesto prvorodených Izraelitov 19a odovzdávam ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu v stánku zjavenia v zastúpení Izraelitov a aby dali za Izraelitov zadosťučinenie, žeby neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni.“

20Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s levitmi tak, celkom tak, ako o levitoch nariadil Mojžišovi Pán. Tak s nimi urobili. 21Leviti sa teda dali zmieriť, vyprali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu Pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. 22Potom leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia; ako Pán nariadil o levitoch Mojžišovi, tak s nimi urobili.

O služobnom veku levitov. – 2323-26Pán hovoril Mojžišovi: 24„O levitoch platí toto: Od dvadsiateho piateho roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. 25Po päťdesiatom roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. 26Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom bedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú. Tak to zariadiš s levitmi pokiaľ ide o vykonávanie ich služby.“

Doplnenie zákona o pasche. – 19,1-5Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v druhom roku ich východu z egyptskej krajiny: 2„Izraeliti nech slávia paschu v určenom čase. 3Budete ju sláviť na štrnásty deň tohto mesiaca v podvečer, v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení!“ 4Tu Mojžiš prikázal Izraelitom, aby slávili paschu. 5A oni na štrnásty deň prvého mesiaca v predvečer slávili paschu na púšti Sinaj. Izraeliti to urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi Pán. 66-13Boli tu však niektorí mužovia, ktorí sa poškvrnili ľudskými mŕtvolami, takže nemohli sláviť paschu v určený deň. V ten istý deň sa dostavili k Mojžišovi a Áronovi 7a títo mužovia mu povedali: „Poškvrnili sme sa ľudskou mŕtvolou. Prečo nesmieme spolu s ostatnými Izraelitmi priniesť Pánovi v určenom čase obetu?“ 8Mojžiš im odvetil: „Počkajte! Vypočujem, čo o vás nariadi Pán!“ 9A Pán prikázal Mojžišovi: 10„Ohlás Izraelitom: Ak sa niekto z vás alebo z vášho potomstva poškvrní mŕtvolou, alebo ak bude na ďalekej ceste, nech aj tak zachová Pánovu paschu. 11Budú ju sláviť na štrnásty deň druhého mesiaca v podvečer. Budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a horkými zelinami. 12Nič z neho neponechajú do rána a nepolámu mu nijakú kosť. Budú ju sláviť tak, že zachovajú všetky predpisy o pasche. 13Kto bude čistý a nebude na ďalekej ceste, a neoslávi paschu (v riadnom čase), taký nech je vyhubený zo svojho ľudu. Keďže nepriniesol Pánovi v určenom čase obetu, bude pykať za svoju vinu. 1414A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť paschu pre Pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca.“

Znamenie na pochod a na táborenie. – Oblačný stĺp. – 1515V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. 16Takto to bolo vždy: cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad. 17A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod; a na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili. 18Na Pánov rozkaz sa teda Izraeliti dávali na pochod a na Pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, táborili.

19Aj keď oblak ostal dlhší čas nad stánkom, Izraeliti zachovávali Pánovo nariadenie a nedávali sa na pochod. 20Niekedy oblak ostal iba málo dní nad stánkom. Na Pánov rozkaz sa utáborili a na Pánov rozkaz sa zasa dali na pochod. 21Aj to sa stalo, že oblak zastal len od večera do rána; keď sa oblak ráno zdvihol, aj oni sa pohli na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, keď sa oblak zdvihol, dávali sa na pochod. 22Ak zasa oblak ostal dva dni alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, aj Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod. 23Podľa Pánovho rozkazu táborili a podľa Pánovho rozkazu sa dávali na pochod. Zachovávali Pánovo nariadenie, ktoré dal prostredníctvom Mojžiša.

Strieborné trúbky. – 1Pán hovoril Mojžišovi: 2„Urob si dve strieborné trúbky! Vyhotov ich kované! Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. 3Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia; 4keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov, 5keď sa zatrúbi trhano, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe, 6keď sa trhano zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. 7Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť, ale nie trhano.

8Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platným predpisom pre všetky pokolenia! 9A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojím nepriateľom. 10Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na novmesiace pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Ony vás pripomenú vášmu Bohu. Ja, Pán, som váš Boh!“