Skutky apoštolov   –   Sk 2,14–36. 38

Prvá Petrova reč zástupom. – 14Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. 15Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:

1717-21

»V posledných dňoch, hovorí Boh,
vylejem zo svojho Ducha na každé telo:
vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať,
vaši mladíci budú mať videnia
a vaši starci budú snívať sny.

18

Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky
vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
a budú prorokovať.

19

Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi,
krv, oheň a oblaky dymu;

20

slnko sa premení na tmu
a mesiac na krv,
skôr, ako príde Pánov deň,
veľký a slávny.

21

A vtedy:
Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.«

2222-36Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 2525-28Veď Dávid o ňom hovorí:

»Pána mám vždy pred očami,
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.

26

Preto sa raduje moje srdce
a môj jazyk plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.

27

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

28

Ukázal si mi cestu života,
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.«

29Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; 31videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

32Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. 3434-35Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí:

»Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

35

kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám.«

36Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

38Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.