Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 2,4 – 3,8

Výstraha pohanom

44

Lebo Gaza bude opustená
a Askalon pustatinou,
Azot rozoženú za bieleho dňa
a Akaron vyhubia.

55

Beda obyvateľom pomorského pásu,
národu Kréťanov!
Pánovo slovo je proti vám,
Kanaán, krajina Filištíncov:
"Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov."

6

Pomorský pás bude nivou,
stepou pre pastierov
a košiarom pre stáda.

7

A pomorský pás bude patriť
zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť,
v domoch Askalona budú za večera košiariť,
lebo ich navštívi Pán, ich Boh,
a obráti ich osud.

8

"Počul som hanobenie Moabu
a rúhanie synov Amona,
keď znevažovali môj ľud
a rozťahovali sa na jeho území.

99

Preto ako žijem
- hovorí Pán zástupov,
Boh Izraelov -
Moab bude ako Sodoma
a Amončania ako Gomora,
poľom tŕnia, soľnou baňou
a pustatinou naveky.
Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia
a ostatok môjho národa sa ich zmocní."

10

Toto ich zastihne pre ich pýchu,
pretože hanobili a vyvyšovali sa
nad národ Pána zástupov.

11

Pán bude hrozný proti nim,
veď vykántri všetkých bohov zeme
a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti,
všetky ostrovy národov.

12

"Aj vy, Etiópci…
Tí sú prebodnutí mojím mečom!"

13

Vystrie ruku proti severu
a znivočí Asýrsko,
Ninive urobí opusteným,
vyschnutým ako pustatina.

1414

Uprostred neho budú ležať stáda,
húfy rozličných zvierat;
i pelikán a jež
budú nocovať medzi jeho stĺpmi.
Počúvaj! Vresk v oblokoch,
havran na prahu,
lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.

1515

Toto je mesto, ktoré plesalo,
bývalo bezstarostne
a hovorilo si v srdci:
"Ja som a nikto viac!"
Ako sa stalo pustatinou,
ležiskom zveriny?
Každý, kto popri ňom prejde,
hvízda a máva rukou.

Súd nad Jeruzalemom

13,1

Beda, neposlušnému, poškvrnenému
a násilníckemu mestu.

2

Nepočúvalo na hlas,
neprijalo výstrahu,
nedôverovalo v Pána,
nevinulo sa k svojmu Bohu.

33 n.

Jeho kniežatá uprostred neho
sú ručiace levy;
jeho sudcovia vlci večerní,
ktorí ráno neobhrýzali.

4

Jeho proroci sú nespoľahliví,
podvodní mužovia;
jeho kňazi znesvätili sväté,
znásilnili zákon.

5

Pán v jeho strede je svätý,
nerobí neprávosť;
ráno čo ráno dáva svoje právo
svetlom, ktoré neubúda;
ale zločinec nepozná hanby.

6

"Vykántril som národy,
spustli ich bašty,
vynivočil som ich ulice,
takže niet chodcov,
vyhubené sú ich mestá,
bez mužov, bez občanov.

77

Riekol som: Azda sa ma budeš báť,
prijmeš výstrahu.
Nezmizne mu spred očí
všetko, čím som ho navštívil.
Lenže hneď zrána bolo podlé
všetko ich konanie.

88

Preto čakajte na mňa
- hovorí Pán -,
na deň, keď povstanem ako svedok.
Lebo je mojím právom
zhromaždiť národy,
pozbierať kráľovstvá,
aby som na ne vylial svoju prchkosť,
celý svoj blčiaci hnev,
veď oheň mojej žiarlivosti
pohltí celú zem.