Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,14–20
143 n.

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema!

15

Pán zrušil tvoje pokuty,
odvrátil nepriateľa;
kráľom Izraela uprostred teba je Pán,
nešťastia sa viac neobávaj!

16

V ten deň povedia Jeruzalemu:
"Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

1717

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania."

1818

"Zronených pre sviatky
odstránim z teba,
sú ti ťarchou hanebnou.

1919

Hľa, v tom čase skoncujem
s tými, čo ťa utláčali,
zachránim kuľhavého
a pozbieram roztratených,
urobím ich slávnymi a chýrnymi
v celej krajine ich hanby.

20

V tom čase vás privediem,
v tom čase vás pozbieram,
lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi
medzi všetkými národmi zeme,
až vám navidomoči
obrátim váš osud" - hovorí Pán.