Kniha žalmov   –   Ž 1 – 8

A. Prvá kniha (1 – 41 [1 – 40])

Dve cesty

1Ž 1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2

ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

4

No nie tak bezbožní, veru nie;
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5

Preto bezbožní neobstoja na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Mesiáš – kráľ a víťaz

1Ž 22,1

Prečo sa búria pohania?
Prečo národy snujú plány daromné?

22

Povstávajú pozemskí králi
a vladári sa spolčujú
proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

3

„Rozbime ich okovy
a ich jarmo zhoďme zo seba!“

44

Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva;
Pán ich privedie na posmech.

5

Raz na nich rozhorčene zavolá
a svojím hnevom ich vydesí:

66

„Veď ja som ustanovil svojho kráľa
na svojom svätom vrchu Sione!“

77

Zvestujem Pánovo rozhodnutie:
Pán mi povedal: „Ty si môj syn.
Ja som ťa dnes splodil.

88-9

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy
a do vlastníctva celú zem.

9

Budeš nad nimi panovať žezlom železným
a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“

10

A teraz, králi, pochopte;
dajte si povedať, pozemskí vladári.

11

V bázni slúžte Pánovi
a s chvením sa mu klaňajte.

12

Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval
a vy by ste zahynuli na ceste,
lebo sa rýchlo rozhorčí.
Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.

Pán je môj ochranca

1

Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom.

2

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú!
Mnohí povstávajú proti mne.

3

Mnohí o mne hovoria:
„Boh mu nepomáha.“

4

Ale ty, Pane, si môj ochranca,
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

5

Hlasne som volal k Pánovi
a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

63,6

A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,
prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

7

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.
Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

8

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári
a hriešnikom si zuby vylámal.

9

Pane, ty si naša spása.
Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

Poďakovanie

1

Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.

2

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.
V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

3

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?
Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?

44,4

Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;
Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

55

Hneváte sa, ale nehrešte;
uvažujte vo svojom srdci,
rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

6

Obetujte pravú obetu
a dôverujte Pánovi.

7

Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

8

Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,
než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

9

V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Ranná modlitba o pomoc

1

Zbormajstrovi. Hra na flautu. Dávidov žalm.

2

Pane, počuj moje slová,
všimni si moje vzdychanie.

3

Pozoruj moju hlasitú prosbu,
môj kráľ a môj Boh.

45,4

Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.

5

Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť,
zlý človek nepobudne pri tebe,

6

ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

7

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.

8

No ja len z tvojej veľkej milosti
smiem vstúpiť do tvojho domu
a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

9

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov,
urovnaj svoju cestu predo mnou.

10

Lebo v ich ústach úprimnosti niet,
ich srdcia sú plné zrady;
ich hrtan je ako otvorený hrob,
na jazyku samé úlisnosti.

1111

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery;
vyžeň ich pre množstvo ich zločinov,
veď teba, Pane, rozhorčili.

12

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru,
a naveky nech jasajú.
Chráň ich a nech sa radujú v tebe,
čo tvoje meno milujú.

13

Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého,
ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Úbožiak prosí Pána o milosť

1Ž 6

Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

2

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve,
netrestaj ma v svojom rozhorčení.

3

Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny,
uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

4

Aj dušu mám už celkom zdesenú.
Ale ty, Pane, dokedy…?

5

Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu.
Spas ma, veď si milosrdný.

66

Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.
A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

7

Už ma vyčerpalo vzlykanie,
lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču,
slzami máčam svoju posteľ.

88

Od náreku sa mi oko zahmlilo
a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.

9

Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť,
lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.

10

Pán moju prosbu vyslyšal,
Pán prijal moju modlitbu.

11

Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne
a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú

17,1

Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša.

2

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam,
zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

3

aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,
a nemal by som záchrancu.

4

Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,
ak som si ruky poškvrnil zločinom,

5

ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,
ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

6

potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní
a nech ma zašliape až do zeme
a do prachu zrazí moju česť.

77

Povstaň, Pane, vo svojom hneve,
postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.
Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.

8

I obklopí ťa zhromaždenie národov,
ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

99

Pán je sudca národov.
Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.

10

Nech je už koniec zlobe hriešnikov.
Posilni spravodlivého,
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

11

Boh je moja obrana;
on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

12

Boh je sudca spravodlivý;
dáva výstrahy každý deň.

13

Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,
napne luk a namieri.

14

Pripraví si smrtonosné zbrane,
svoje šípy naplní ohňom.

15

Hľa, hriešnik počal neprávosť,
ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

16

Jamu vykopal a prehĺbil,
lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

17

Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,
temeno mu pritlačí jeho násilie.

18

Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť
a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka

1Ž 8

Zbormajstrovi. Na nápev piesne „Lis“. Dávidov žalm.

2

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

33

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu
naprotiveň svojim nepriateľom,
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

4

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

5

čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

66

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil

7

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:

8

ovce a všetok domáci statok
aj všetku poľnú zver,

9

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

10

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!