Kniha žalmov   –   Ž 108 – 118

Oslava Pána a prosba o pomoc

1Ž 108

Pieseň. Dávidov žalm.

2

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce:
budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,

3

prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

4

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

5

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou a vyslyš ma.

8

Vo svojej svätyni Boh povedal:
„S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

9

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy
a Júda moje žezlo vladárske.

10

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam,
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám.“

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

13

Ty nám pomôž dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

14

S Bohom budeme udatní,
on našich nepriateľov pošliape.

Proti zradným nepriateľom

1Ž 1091

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Bože, chvála moja, nemlč,

2

lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka.

Hovoria proti mne lživým jazykom,

3

zahŕňajú ma nenávistnými rečami
a napádajú ma bez príčiny.

4

Za moju lásku broja proti mne;
ale ja sa modlím.

5

Zlom sa mi odplácajú za dobré
a nenávisťou za lásku.

6

Postav nad neho hriešnika.
Žalobca nech stojí po jeho pravici.

7

Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený
a jeho modlitba nech mu bude hriechom.

8

Jeho dní nech je čím menej
a jeho úrad nech prevezme iný.

9

Jeho deti nech ostanú sirotami
a vdovou jeho manželka.

10

Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú,
nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov.

11

Nech ho úžerník oberie o celý majetok
a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí.

12

Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo
a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami.

13

Jeho potomstvo nech vyhynie,
nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno.

14

Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov
a hriech jeho matky nech sa nezotrie.

15

Pán nech ich má stále pred očami
a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme.

16

Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným,
ale prenasledoval bedára a žobráka
a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť.

17

Miloval kliatbu, nech ho teda postihne;
nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho.

18

Preklínanie si obliekal sťa odev,
nech vojde do jeho vnútra ako voda
a do jeho kostí ako olej.

19

Nech mu je šatou, ktorou sa odeje,
a pásom, ktorým sa vždy opáše.

20

Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú
a zle hovoria proti mne.

21

Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň,
veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; zachráň ma,

22

lebo ja som úbohý a chudobný
a moje srdce je vo mne ranené.

23

Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,
striasajú ma ako kobylku.

24

Od pôstu sa mi podlamujú kolená,
a telo mi chradne bez oleja.

25

Som im už len na posmech;
keď ma vidia, potriasajú hlavou.

26

Pomôž mi, Pane, Bože môj,
zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.

27

Nech poznajú, že to tvoja ruka,
že si to ty, Pane, urobil.

28

Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;
nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne,
a tvoj služobník nech sa raduje.

29

Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú,
a potupa nech ich zahalí ako plášť.

30

Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami,
budem ho chváliť uprostred zástupov,

31

lebo on stojí po pravom boku chudáka,
aby ho zachránil pred jeho sudcami.

Mesiáš, kráľ a kňaz

1Ž 1101

Dávidov žalm.
Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“

2

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:
panuj uprostred svojich nepriateľov.

33

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda
v posvätnej nádhere.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

44

Pán prisahal a nebude ľutovať:
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

5

Pán je po tvojej pravici,
v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6

Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly;
po šírej zemi hlavy rozdrví.

7

Cestou sa napije z potoka
a potom hlavu zdvihne.

Veľké sú diela Pánove

1Ž 111

ALELUJA.
Z celého srdca chcem oslavovať Pána
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

2

Veľké sú diela Pánove;
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

3

Nádherné a vznešené sú jeho diela,
jeho spravodlivosť platí naveky.

4

Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;
Pán je milosrdný a milostivý.

55

Pokrm dal tým, čo sa ho boja;
svoju zmluvu má stále na mysli.

6

Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu
a dal im dedičstvo pohanov;

7

pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,

8

upevnené naveky,
založené na pravde a spravodlivosti.

9

Vykúpenie poslal svojmu ľudu,
zmluvu uzavrel naveky.

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;

10

bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.

Blaženosť spravodlivého človeka

1Ž 112

ALELUJA.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

2

Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané.

3

V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.

4

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý.

5

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;

6

nikdy nezakolíše.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý,

7

nebude sa báť zlej zvesti.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

8

bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.

9

Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť.

10

Hriešnik to uvidí a zanevrie,
zubami bude škrípať a hynúť závisťou.
Želanie hriešnikov vyjde nazmar.

Chválospev na meno Pánovo

1Ž 113

ALELUJA.
Chváľte, služobníci Pánovi,
chváľte meno Pánovo.

2

Nech je velebené meno Pánovo
odteraz až naveky.

3

Od východu slnka až po západ
nech je oslávené meno Pánovo.

4

Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.

5

Kto je ako Pán, náš Boh,
čo tróni na výsostiach,

6

a predsa dbá o všetko nepatrné
na nebi i na zemi?

7

Z prachu dvíha chudobného
a zo smetiska povyšuje bedára

8

a dáva mu sedieť vedľa kniežat,
vedľa kniežat svojho ľudu.

99

Neplodnej dáva bývať v dome
ako šťastnej matke detí.

Vyslobodenie Izraela z Egypta

1Ž 1141

Keď Izrael vyšiel z Egypta,
dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2

Judea sa stala jeho svätyňou,
Izrael jeho kráľovstvom.

33-4

More to videlo a zutekalo,
Jordán sa naspäť obrátil;

4

vrchy poskakovali ako barance,
pahorky ako jahňatá.

5

Čo ti je, more, že utekáš,
a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6

Vrchy, prečo poskakujete ako barance
a vy, pahorky, ako jahňatá?

77-8

Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,
pred tvárou Boha Jakubovho,

8

čo skalu mení na jazerá vôd
a kameň na pramene vôd.

Chvála pravého Boha

1

Nie nás, Pane, nie nás,
ale svoje meno osláv
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

2

Prečo majú hovoriť pohania:
„Kdeže je ten ich Boh?“

3

Veď náš Boh je v nebi
a stvoril všetko, čo chcel.

4

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata,
sú dielom ľudských rúk.

5

Majú ústa, ale nehovoria,
majú oči, a nevidia.

6

Majú uši, ale nepočujú,
majú nozdry, a nečuchajú.

7

Majú ruky, ale nehmatajú;
majú nohy, a nechodia,
z hrdla nevydajú hlas.

8

Im budú podobní ich tvorcovia
a všetci, čo v ne veria.

9

Dom Izraelov dúfa v Pána,
on je ich pomoc a záštita.

10

Dom Áronov dúfa v Pána,
on je ich pomoc a záštita.

11

Všetci bohabojní dúfajú v Pána,
on je ich pomoc a záštita.

12

Pán na nás pamätá
a žehná nás.
Požehnáva dom Izraelov,
požehnáva dom Áronov.

13

Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána,
malých i veľkých.

14

Nech Pán aj vás zveľadí,
vás i vaše deti.

15

Nech vás požehnáva Pán,
ktorý stvoril nebo i zem.

16

Nebesia si Pán vyhradil pre seba,
ale zem dal synom človeka.

17115,17-18

Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu,
ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

18

Lež my, živí, velebíme Pána
odteraz až naveky.
ALELUJA.

Vzdávanie vďaky

1

ALELUJA.
Milujem Pána, lebo vypočul
môj prosebný hlas,

2

lebo svoj sluch naklonil ku mne,
kedykoľvek som ho vzýval.

3116,3

Keď ma omotali povrazy smrti
a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,
keď som sa ocitol v súžení a trápení,

4

vzýval som meno Pánovo:
„Pane, zachráň môj život!“

5

Milostivý a spravodlivý je Pán,
náš Boh sa zľutúva.

6

Pán ochraňuje maličkých;
pomohol mi, keď som bol v biede.

7

Znova sa, duša moja, upokoj,
lebo Pán ti dobre urobil,

8

lebo môj život zachránil od smrti,
moje oči od sĺz
a moje nohy pred pádom.

99

Pred tvárou Pána budem kráčať
v krajine žijúcich.

1010

Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“

11

V rozrušení som vyriekol:
„Všetci ľudia klamú.“

12

Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal?

1313

Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo.

14

Pánovi splním svoje sľuby
pred všetkým jeho ľudom.

15

V Pánových očiach má veľkú cenu
smrť jeho svätých.

1616

Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:

17

obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo.

18

Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom

19

v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem.

Oslava milosrdného Pána

1Ž 117

ALELUJA.
Chváľte Pána, všetky národy,
oslavujte ho, všetci ľudia;

2

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky.

Jasavý spev za záchranu

1Ž 1181

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

22-4

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

3

Teraz nech hovorí dom Áronov:
jeho milosrdenstvo trvá naveky.

4

Teraz nech hovoria všetci bohabojní:
jeho milosrdenstvo trvá naveky.

55-18

V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.

6

Pán je so mnou,
nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

7

Pán je so mnou a pomáha mi;
nemusím si všímať svojich nepriateľov.

8

Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.

9

Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na mocnárov.

10

Obkľúčili ma všetci pohania,
ale v mene Pánovom som ich porazil.

11

Obkľúčili ma zovšadiaľ,
ale v mene Pánovom som ich porazil.

12

Obkľúčili ma ako roj včiel
a vzbĺkli ako plameň z raždia,
ale v mene Pánovom som ich porazil.

13

Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil,
no Pán mi pomohol.

14

Moja sila a chvála je Pán,
on sa mi stal záchrancom.

15

Hlas plesania nad záchranou
znie v stánkoch spravodlivých:

16

„Pánova pravica mocne zasiahla,
Pánova pravica ma zdvihla;
Pánova pravica mocne zasiahla.“

17

Ja nezomriem, budem žiť
a vyrozprávam skutky Pánove.

18

Prísne ma Pán potrestal,
no nevydal ma smrti napospas.

1919-20

Otvorte mi brány spravodlivosti,
vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

20

Toto je brána Pánova;
len spravodliví ňou vchádzajú.

21

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal
a že si ma zachránil.

2222

Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným.

23

To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná.

24

Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.

25

Pane, spas ma;
Pane, daj mi úspech.

26

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnávame vás z domu Pánovho.

2727

Boh, Pán, je naším svetlom.
Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami
až k rohom oltára.

28

Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam;
ty si môj Boh, velebím ťa.

29

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.