Kniha žalmov   –   Ž 11 – 113

Pán – dôvera spravodlivého

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť:
„Uleť na vrch ako vrabec!?

2

Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk,
šíp kladú na tetivu,
aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

3

Keď sa rúcajú základy,
čože môže spravodlivý urobiť?“

4

Pán prebýva vo svojom svätom chráme,
Pán tróni na nebesiach.
Jeho oči hľadia na úbožiaka,
jeho zrak skúma každého človeka.

5

Pán skúma spravodlivého i hriešnika
a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

6

Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov;
oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel.

7

Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť;
statoční uvidia jeho tvár.

Volanie o pomoc proti pyšným

1Ž 12

Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

2

Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,
stratila sa vernosť medzi ľuďmi.

3

Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom,
hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.

4

Kiež Pán zničí všetky pery úlisné
a vystatovačný jazyk;

5

lebo hovoria: „Náš jazyk nás preslávi,
ústa sú nám zbraňou;
ktože je pánom nad nami?“

6

„Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná,
povstanem teda,“ hovorí Pán,
„zachránim toho, ktorým opovrhujú.“

77

Pánove výroky sú rýdze
jak striebro pretavené v ohni, bez hliny,
sedem ráz čistené.

8

Pane, ty nás zachováš a ochrániš
pred týmto pokolením naveky.
Navôkol chodia bezbožní
a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.

Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?
Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

3

Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj
a srdce dennodenne bôľ?
Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

4

Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,
daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,

5

aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho;“
aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

6

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

Pochabosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
Skazení sú a ohavnosti páchajú.
Nikto z nich nerobí dobre.

2

Pán pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

3

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

4

Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Pána;

5

ale ešte stŕpnu od strachu,
lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

6

Vy chcete zmariť plány bedára,
lež Pán je jeho útočišťom.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Kto obstojí pred Pánom?

1Ž 15

Dávidov žalm.
Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?
Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

2

Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,
čo z úprimného srdca pravdu hovorí,

3

čo nepodvádza svojím jazykom,
nekrivdí svojmu blížnemu,
ani ho nepotupuje.

44

Čo ničomníka nemá za nič,
ale ctí si ľudí bohabojných.
Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.

5

Čo nepožičiava peniaze na úrok
a proti nevinnému sa nedá podplácať.

Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

Pán – môj dedičný podiel

1Ž 16

Miktam. Dávidov žalm.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

2

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“

3

Svätým a slávnym mužom v krajine
patrí moja plná priazeň.

4

Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
Nebudem vylievať krv na ich obetu,
ani ich mená nevezmem na pery.

55

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,
v tvojich rukách je môj osud.

6

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

7

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

8

Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

9

Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.

1010

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

11

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

Pane, zachráň ma pred bezbožníkmi

1

Dávidova modlitba.
Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť,
všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe,
čo plynie z perí úprimných.

2

Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne;
tvoje oči vidia, čo je správne.

3

Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív,
skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.

4

Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne.
Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.

5

Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch,
aby moje nohy nezakolísali.

6

K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.
Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

7

Ukáž svoje predivné milosrdenstvo,
ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ
dôverujúcich v teba.

8

Chráň ma ako zrenicu oka,
skry ma v tôni svojich perutí

9

pred bezbožnými, čo ma sužujú.

Obkľučujú ma nepriatelia,

10

zatvárajú si bezcitné srdcia,
ich ústa spupne hovoria.

11

Už pristupujú a už ma zvierajú,
očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.

12

Sú ako lev pripravený na korisť,
ako levíča, čo čupí v úkryte.

13

Povstaň, Pane, predíď ich a zraz,
svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,

14

svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane,
pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.
Zo svojich zásob im naplň žalúdok,
nech sa nasýtia ich synovia
a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.

15

Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár
a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

Poďakovanie za záchranu a víťazstvo

1Ž 18

Zbormajstrovi. Dávid, sluha Pánov,
zložil slová tohto chválospevu pre Pána,
keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov

2

a z ruky Šaulovej. Povedal teda:

Milujem ťa, Pane, moja sila;

3

Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

4

Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála,
a budem zachránený pred nepriateľmi.

5

Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie
a vydesili zlostné prívaly.

6

Ovinuli ma povrazy záhrobia,
zovreli ma osídla smrti.

77

V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

8

Zem sa pohýbala a zachvela;
vrchy sa otriasli a pohli v základoch,
lebo vzplanul hnevom.

99

Dym sa mu valil z nozdier
a spaľujúci oheň z jeho úst,
vyletúvali z neho žeravé uhlíky.

10

Znížil nebesia a zostúpil:
čierne mračno pod jeho nohami.

1111

Zasadol na cheruba a vzlietol,
vznášal sa na krídlach vetrov.

12

Temnotami sa celkom zahalil
a stánok si urobil
z čierňavy vôd a oblakov.

13

Pred žiarou jeho tváre mraky lietali,
ľadovec a žeravé uhlie.

14

Pán z neba zahrmel
a zaznel hlas Najvyššieho:
ľadovec a žeravé uhlie.

15

Vyslal šípy a rozprášil ich,
vrhol blesky a zmietol ich.

1616

Otvorili sa hlbočiny vôd
a základy zeme sa odkryli.
Pred tvojou hrozbou, Pane,
pred víchricou tvojho hnevu.

17

Z výsosti čiahol rukou a chytil ma
a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

18

Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov,
z rúk tých, čo ma nenávideli
a boli silnejší ako ja.

19

Napadli ma v môj deň nešťastný,
ale Pán mi bol podperou.

20

Vyviedol ma na miesto priestranné,
zachránil ma, lebo si ma obľúbil.

21

Za moju spravodlivosť ma Pán odmení,
za to, že moje ruky sú čisté,

22

lebo som kráčal po cestách Pánových
a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.

23

Pred očami som mal všetky jeho príkazy
a jeho zákony som neodvrhol.

24

S ním som bol bez úhony
a uchránil som sa zločinu.

25

Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil,
lebo videl, že moje ruky sú čisté.

26

Voči svätému si svätý,
voči šľachetnému šľachetný,

27

voči úprimnému úprimný,
voči zvrhlému si neúprosný.

28

Pokorný ľud chrániš pred zánikom
a ponižuješ oči pyšných.

29

Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň;
môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.

30

Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou;
a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.

31

Božia cesta je čistá,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

32

Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?

33

To Boh ma silou opásal
a moju cestu urobil nepoškvrnenou.

34

Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa
a postavil ma na výšinu.

35

Ruky mi na boj vycvičil
a moje ramená napínajú luk kovový.

36

Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.

37

Mojim krokom si cestu uvoľnil
a moje nohy nepociťujú únavu.

38

Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol,
a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil.

39

Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali,
popadali mi pod nohy.

40

Opásal si ma udatnosťou v boji
a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia.

41

Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek
a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.

42

Kričali, nemal im kto pomôcť,
volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal.

43

Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom,
šliapal som po nich ako po blate uličnom.

44

Vytrhol si ma zo vzbury ľudu
a ustanovil za hlavu národov.
Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal,

45

a poslúcha ma na jediné slovo.
O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci;

46

cudzinci blednú od strachu
a trasú sa vo svojich úkrytoch.

47

Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca,
nech je vyvýšený Boh, moja spása.

48

Bože, ty si ma poveril odplatou
a podmanil si mi národy;
ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.

49

Povýšil si ma nad mojich odporcov
a vytrhol si ma z rúk násilníka.

50

Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi
a ospevovať tvoje meno žalmami.

5151

Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá,
preukazuješ priazeň svojmu pomazanému,
Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Oslava Boha Stvoriteľa

1Ž 19

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.

3

Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

4

Nie sú to slová, nie je to reč,
ktorá by sa nedala počuť.

5

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po končiny sveta.

6

Tam hore vybudoval stan pre slnko
a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

7

Na jednom kraji neba sa vynára
a uberá sa k druhému;
pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

8

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

9

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

10

Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

11

Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,
sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.

12

Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;
veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

13

Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?
Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,

14

a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.
Tak budem bez škvrny
a čistý od veľkého hriechu.

1515

Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

Modlitba za víťazstvo kráľa

1Ž 20

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

22

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,
nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

3

Nech ti pošle pomoc zo svätyne
a nech ťa bráni zo Siona.

44

Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary
a tvoja žertva nech mu je príjemná.

5

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

6

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva
a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.
Nech Pán splní všetky tvoje priania.

7

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného;
vyslyší ho zo svojho svätého neba,
zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

8

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,
ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

9

Oni sa zrútia a padnú,
my však stojíme na nohách.

10

Pane, daj vždy víťaziť kráľovi
a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Poďakovanie za kráľovo víťazstvo

1Ž 21

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.

3

Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.

4

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

5

Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,
život dlhý, navždy, naveky.

6

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,
ozdobuješ ho velebou a nádherou.

7

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

8

Na Pána sa kráľ spolieha;
neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

99

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,
tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

10

Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;
Pán ich pohltí vo svojom hneve
a strávi ich oheň.

11

Vyhubíš ich rod zo zeme
a ich potomstvo spomedzi ľudí.

12

Lebo proti tebe snuli zlo
a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

13

Lebo ich obrátiš na útek,
svoj luk namieriš na ich tvár.

14

Povstaň, Pane, vo svojej sile
a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

Utrpenie a nádej spravodlivého

1Ž 22

Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

2

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

3

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

4

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.

5

V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.

6

Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

7

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

88

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

9

„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád.“

10

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.

11

Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

12

Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

1313

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.

14

Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.

15

Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.

16

Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu.
Do prachu smrti ma odvádzaš.

1717-19

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy,

18

môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;

19

delia si moje šaty
a o môj odev hádžu lós.

20

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

21

Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.

22

Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.

2323

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

24

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,

25

veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;
ani svoju tvár neodvracia od neho,
lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

2626

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

27

Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:
„Naveky nech žijú ich srdcia!“

2828

Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia
všetky zemské končiny,
jemu sa budú klaňať
všetky rodiny národov.

29

Veď Pánovo je kráľovstvo,
on panuje nad národmi.

30

Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť

31

a jemu bude slúžiť moje potomstvo.
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi

32

a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:
„Toto urobil Pán.“

Dobrý pastier

1

Dávidov žalm.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

2

pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,

3

dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

4

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

523,5

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.

6

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Pán prichádza do chrámu

1Ž 24

Dávidov žalm.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

22

Veď on sám položil jeho základy na moriach
a upevnil ho na vodách.

3

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

4

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,
čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne.

5

Taký dostane požehnanie od Pána
a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa.

6

To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

7

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

8

Kto je ten kráľ slávy?
Pán silný a mocný,
Pán mocný v boji.

9

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

10

Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc

1Ž 25

Dávidov žalm.
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,

2

tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený
a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

3

Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.
Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

4

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.

5

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.

6

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

7

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

8

Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.

9

Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

10

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

11

Pre tvoje meno, Pane,
odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

12

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?
Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

13

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša
a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

14

Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.

15

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,
veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

16

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,
lebo som sám a úbohý.

17

Uľav mi v úzkosti srdca
a vytrhni ma z mojich tiesní.

18

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie
a odpusť mi všetky priestupky.

19

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli
a nenávidia ma ukrutne.

20

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;
nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

21

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,
veď sa pridŕžam teba.

22

Bože, vysloboď Izraela
zo všetkých jeho súžení.

Dôverná modlitba nevinného

1

Dávidov žalm.
Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti
a v tebe mám nezlomnú dôveru.

2

Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

3

Pred očami mám tvoju dobrotu
a konám podľa tvojej pravdy.

4

Nevysedávam s daromníkmi
a s pokrytcami sa neschádzam.

5

Nenávidím spoločnosť zlosynov
a s bezbožnými si nesadnem.

6

V nevinnosti si ruky umývam
a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

7

aby som ťa mohol verejne chváliť
a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných.

8

Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš,
a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

9

Nezatrať moju dušu s hriešnikmi
a môj život s ľuďmi krvilačnými.

10

Ich ruky sú poškvrnené zločinmi,
ich pravica je plná úplatkov.

11

Ale ja kráčam v nevinnosti,
vykúp ma a buď mi milostivý.

12

Moja noha stojí na rovnej ceste;
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Dôvera v nebezpečenstve

1

Dávidov žalm.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

2

Keď sa približujú ku mne zločinci
a chcú mi zničiť telo,
vtedy moji utláčatelia a nepriatelia
strácajú silu a padajú.

3

Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

4

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

5

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia,
ukryje ma v skrýši svojho príbytku
a postaví ma vysoko na skalu.

6

A už teraz dvíham hlavu
nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály,
budem spievať a hrať Pánovi.

7

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

827,8

V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

9

Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,
ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

10

Hoci by ma opustili otec aj mať,
Pán sa ma predsa ujme.

11

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.

12

Nevydávaj ma zvoli utláčateľov;
veď povstali proti mne kriví svedkovia,
dychtiví po násilí.

1313

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

14

Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

Prosba a poďakovanie

1

Dávidov žalm.
Pane, k tebe volám;
Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,
aby som sa pre tvoje mlčanie
nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.

2

Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe
a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.

3

Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi
alebo s tými, čo páchajú zlo,
čo blížnym hovoria o pokoji,
ale ich srdce je plné zloby.

4

Nadeľ im podľa ich skutkov
a podľa ničomnosti ich výmyslov.
Odplať im podľa diela ich rúk,
odmeň ich podľa zásluhy.

5

Pretože si nevšímajú skutky Pánove
a dielo jeho rúk,
zničí ich a nepostaví už viac.

6

Nech je velebený Pán,
že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;

728,7

Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.

8

Pán je sila svojho ľudu
a útočište spásy pre svojho pomazaného.

9

Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov
a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Chválospev na Pánovo slovo

11Ž 29

Dávidov žalm.
Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc.

2

Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,
v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

3

Hlas Pánov nad vodami;
zahrmel Boh veleby,
Pán nad veľkými vodami!

4

Hlas Pánov – taký mohutný!
Hlas Pánov – taký veľkolepý!

5

Hlas Pánov láme cédre;
aj libanonské cédre láme Pán.

66

Libanon rozkýva do tanca ako teliatko
a Sarion ako byvolča.

7

Hlas Pánov metá blesky ohnivé,

8

hlas Pánov púšťou otriasa,
Pán otriasa púšťou Kádeš.

9

Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc,
obnažuje húštiny.
A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

10

Pán tróni nad záplavami vôd,
Pán bude tróniť ako večný kráľ.

11

Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.

Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

1

Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.

2

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil
a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

3

Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

4

Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých,
navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

5

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,
vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

6

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač
a radosť nad ránom.

7

Keď som bol v bezpečí, povedal som si:
„Už nikdy sa nezakolíšem.“

8

Pane, vo svojej priazni si ma obdaril
mocou a cťou.
Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár,
hneď sa ma zmocnil strach.

9

K tebe, Pane, volám,
svojho Boha prosím o milosť.

10

Aký úžitok by bol z mojej krvi,
keby som v zemi skazu vzal?
A či ťa prach môže velebiť
alebo hlásať tvoju vernosť?

11

Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;
Pane, buď mi na pomoci.

1230,12

Môj nárek si obrátil na tanec,
roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

13

aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.
Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Dôverná modlitba v súžení

1Ž 31

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

22

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;
vysloboď ma, veď si spravodlivý.

3

Nakloň ku mne svoj sluch,
ponáhľaj sa a zachráň ma.
Buď mi skalou útočišťa,
opevneným hradom mojej spásy.

4

Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

5

Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili,
lebo ty si moja sila.

6

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha;
ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

7

Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly;
ale ja dúfam v Pána.

8

Plesám a teším sa, že si milosrdný,
lebo si zhliadol na moju poníženosť.
Spoznal si tieseň mojej duše

99

a nevydal si ma do rúk nepriateľa:
moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.

1010-11

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení;
od zármutku mi chabne oko,
duša i vnútro moje.

11

Život sa mi v strastiach míňa
a roky v nárekoch.
Biedny som a slabnem
a chradnú mi kosti.

12

Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú,
susedom som na posmech a svojim známym som postrachom.
Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou.

13

Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy,
som sťa odhodená nádoba.

14

Veru čujem, ako ma mnohí hania: hrôza zo všetkých strán.
Spolčujú sa proti mne
a radia sa o tom, ako ma zabiť.

15

Ja sa však spolieham na teba, Pane,
a hovorím: „Ty si môj Boh,

16

v tvojich rukách je môj osud.“
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov
a prenasledovateľov.

17

Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

18

Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba;
nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí.

19

Nech onemejú pery úlisné,
ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti
v pýche a v pohŕdaní.

20

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

21

Záclonou svojej tváre ich kryješ
pred zúrivosťou ľudu.
V stánku ich chrániš
pred svárlivými jazykmi.

22

Pane, buď zvelebený,
že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste.

23

Už som si v strachu hovoril:
„Odvrhnutý som spred tvojich očí.“
No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu,
keď som volal k tebe.

24

Milujte Pána, všetci jeho svätí.
Pán verných chráni,
ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.

25

Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

1Ž 32

Dávidova poučná pieseň.
Blažený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.

2

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.

33

Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.

4

Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

5

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

6

Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
A záplavy veľkých vôd
sa k nemu nepriblížia.

7

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

8

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

9

Nebuďte ako žrebce či mulice,
ktoré nemajú rozum.
Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo,
nepodídu k tebe.

10

Bezbožného stíhajú mnohé strasti;
no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

11

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte,
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Chválospev na Pánovu prozreteľnosť

1

Plesajte, spravodliví, v Pánovi;
statočným sluší spievať pieseň chvály.

2

Oslavujte Pána citarou,
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

333,3

Spievajte mu novú pieseň,
nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

4

Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.

5

Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.

6

Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.

7

Ako do vreca hromadí morské vody,
ako do nádrží zlieva oceány.

8

Celá zem nech má bázeň pred Pánom,
pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

9

Lebo on riekol a stalo sa,
on rozkázal a všetko bolo stvorené.

10

Pán marí úmysly pohanov,
navnivoč privádza myšlienky národov.

11

Ale Pánov úmysel trvá naveky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

12

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

13

Pán hľadí z neba
a vidí všetkých ľudí.

14

Pozerá z miesta, kde prebýva,
na všetkých obyvateľov zeme,

15

on, čo každému osve utvoril srdce
a chápe všetky ich skutky.

16

Neochráni kráľa vojsko početné
ani obra jeho sila mohutná.

17

Kôň nepomôže k víťazstvu,
nezachráni, aj keď silou oplýva.

18

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

19

aby ich zachránil pred smrťou
a v čase hladu nakŕmil.

20

Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.

21

V ňom sa naše srdce raduje
a v jeho sväté meno máme dôveru.

22

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.

Pán, záchranca spravodlivých

1Ž 341

Tento žalm zložil Dávid,
keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený.
Ten ho potom prepustil a on odišiel.

2

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

3

V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

4

Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.

5

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

6

Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.

7

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

8

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich.

9

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

10

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,
veď bohabojní núdzu nemajú.

11

Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

12

Poďte, deti, čujte ma,
naučím vás bázni Pánovej.

13

Miluje niekto život
a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

14

Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.

15

Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

16

Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

17

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

18

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

19

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

20

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

21

Všetky kosti im ochraňuje,
ani jedna sa im nezlomí.

22

Hriešnika zloba zahubí
a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

23

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Pán, záchranca prenasledovaných

1Ž 35

Dávidov žalm.
Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú,
napadni tých, čo mňa napádajú.

22

Vezmi zbroj a štít
a vstaň mi na pomoc.

3

Zažeň sa kopijou a sekerou
proti tým, čo ma prenasledujú.
Povedz mojej duši: „Ja som tvoja spása.“

4

Nech sa hanbia a červenajú tí,
čo mi číhajú na život;
nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.

5

Nech sú ako prach pred vetrom
a nech ich ženie Pánov anjel;

6

nech je ich cesta tmavá a klzká
a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

7

Lebo bez príčiny mi nastavili sieť,
bez dôvodu mi vykopali jamu.

8

Nech ho znenazdania stihne pohroma
a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil,
nech sám padne do tej istej pohromy.

9

Lež moja duša bude plesať v Pánovi
a bude sa tešiť z jeho pomoci.

10

Všetko vo mne bude hovoriť:
„Pane, kto sa ti vyrovná?
Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho,
chudáka a bedára pred lúpežníkmi.“

11

Vystúpili kriví svedkovia
a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia.

12

Za dobré sa mi odplácali zlým;
som celkom opustený.

13

Keď oni boli chorí,
ja som nosil rúcho kajúcne.
Umŕtvoval som sa pôstom
a v srdci som sa stále modlil.

14

Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim;
zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

15

Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli;
zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal.

16

Bez prestania ma trhali,
dráždili ma, posmievali sa mi
a zubami škrípali proti mne.

1717

Pane, ako dlho sa budeš na to dívať?
Zachráň ma pred ich zlobou
a pred levmi život môj.

18

Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení
a chváliť uprostred zástupov.

19

Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia,
čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

20

Lebo nehovoria, čo je na pokoj,
ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

21

Naširoko rozďavujú ústa proti mne,
hovoria: „Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.“

22

Pane, ty to vidíš, nuž nemlč;
Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

23

Prebuď sa, vstaň a zachráň ma,
Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

24

Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti,
nech sa netešia nado mnou.

25

Nech si v srdci nehovoria:
„Dobre, ako sme si želali.“
A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“

26

Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,
čo sa tešia z môjho nešťastia,
nech hanba a potupa zaodeje tých,
čo sa povyšujú nado mňa.

27

Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť,
a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán,
čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“

28

Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti
a bude ťa oslavovať deň čo deň.

Hriešnikova zloba a Božia dobrota

1

Zbormajstrovi. Od Dávida, Pánovho služobníka.

2

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca;
pred jeho očami nieto bázne Božej.

3

Sám sebe lichotí do vlastných očí,
aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

4

Slová jeho úst sú neprávosť a klam;
prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

5

Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti,
dáva sa na cesty nedobré,
nijakej zloby sa neštíti.

6

Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia
a tvoja vernosť až k oblakom.

7

Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,
tvoje súdy ako morská hlbina:
ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.

8

Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

9

Opájajú sa blahobytom tvojho domu
a pijú z potoka tvojich rozkoší.

10

Veď u teba je zdroj života
a v tvojom svetle uvidíme svetlo.

11

Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,
a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

12

Nech ma nezasiahne noha pyšného,
nech mnou nepohne ruka hriešnika.

13

Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť,
zrútili sa a viac nevstanú.

Údel zlých a údel spravodlivých

1Ž 37

Dávidov žalm.
Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi
a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

2

Veď oni uschnú rýchlo ako tráva
a zvädnú ako zelená bylina.

33

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

4

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

5

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,
on sa už postará.

6

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo
a tvoje právo ako poludňajší jas.

7

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

8

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť,
nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

9

Všetci ničomníci budú zničení,
lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

10

Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;
budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

11

Tichí však zdedia zem
a budú žiť v šťastí a pokoji.

12

Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému
a škrípe proti nemu zubami.

13

Ale Pán sa mu smeje,
lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

14

Hriešnici tasia meč
a napínajú luk,
chcú zraziť bedára i chudáka
a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

15

Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca
a ten luk sa im doláme.

16

Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.

17

Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.

18

O život bezúhonných sa stará Pán
a ich dedičstvo trvá naveky.

19

V nešťastí zahanbení nebudú
a v čase hladu budú nasýtení.

20

Ale hriešnici, tí zahynú,
nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk
a stratia sa ako dym.

21

Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

22

Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme
a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

23

Pán upevňuje kroky človeka
a sprevádza ho na ceste.

24

Ak padne, neostane ležať,
veď Pán ho drží za ruku.

25

Bol som mladík, teraz som starec,
a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený,
ani jeho deti žobrať o chlieb.

26

Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava,
na jeho potomstve požehnanie spočinie.

27

Vyhýbaj zlu a dobre rob
a budeš mať domov naveky.

28

Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.

29

Lež spravodliví zdedia zem,
budú ju obývať na veky vekov.

30

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť
a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

31

V jeho srdci je zákon Boží
a jeho kroky nezakolíšu.

32

Hriešnik striehne na spravodlivého
a usiluje sa ho usmrtiť;

33

lenže Pán mu ho v rukách nenechá,
nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

34

Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj;
on ťa povýši za dediča zeme
a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

35

Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval
a vypínal sťa céder košatý;

36

no sotva som prešiel, už ho tam nebolo,
aj som ho hľadal, ale nenašiel.

37

Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého,
lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

38

Ale nespravodlivci všetci vyhynú
a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

39

Spása spravodlivých prichádza od Pána,
on je ich ochrancom v čase súženia.

40

Pán im pomôže a oslobodí ich,
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich,
lebo sa spoliehajú na neho.

Modlitba hriešnika v najväčšom nebezpečenstve

1Ž 38

Dávidov žalm na spomienku.

2

Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení
a netrestaj ma v svojom hneve,

3

lebo tvoje šípy utkveli vo mne,
dopadla na mňa tvoja ruka.

4

Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta,
pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti.

5

Hriechy mi prerástli nad hlavu
a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno.

66

Rany mi zapáchajú a hnisajú
pre moju nerozumnosť.

7

Zohnutý som a veľmi skľúčený,
smutne sa vlečiem celý deň.

8

Bedrá mi spaľuje horúčka
a moje telo je nezdravé.

9

Nevládny som a celý dobitý,
v kvílení srdca nariekam.

10

Pane, ty poznáš každú moju túžbu;
ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

11

Srdce mi búcha, sila ma opúšťa
i svetlo v očiach mi hasne.

12

Priatelia moji a moji známi
odvracajú sa odo mňa pre moju biedu,
aj moji príbuzní sa ma stránia.

13

Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla
a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly
a deň čo deň vymýšľajú úklady.

14

Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje,
ako nemý, čo neotvára ústa.

15

Podobám sa človekovi, čo nepočuje
a čo nevie obvinenie vyvrátiť.

16

Pane, pretože v teba dúfam,
ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj.

17

A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou;
a keď sa potknem,
nech sa nevystatujú nado mňa.“

18

Ja, pravda, už takmer padám
a na svoju bolesť myslím ustavične.

19

Preto vyznávam svoju vinu
a pre svoj hriech sa trápim.

20

Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší,
ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom.

21

Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to,
že som konal dobre.

22

Neopúšťaj ma, Pane;
Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.

23

Ponáhľaj sa mi na pomoc,
Pane, moja spása.

Prosby chorého

1Ž 39

Zbormajstrovi. Jedutunovi. Dávidov žalm.

2

Povedal som: „Budem dávať pozor na svoje správanie,
aby som nezhrešil jazykom.
K svojim ústam postavím stráž,
dokiaľ je hriešnik predo mnou.“

3

Ako nemý som zatíchol a zamĺkol, šťastia zbavený,
bolesť sa mi však znova ozvala.

4

Srdce sa mi rozpálilo v hrudi
a pri rozjímaní vzplanul vo mne oheň.

5

A môj jazyk preriekol:
„Daj mi poznať, Pane, môj koniec
i aký je ešte počet mojich dní;
nech si uvedomím, aký je krátky môj život.“

6

Hľa na pár piadí si mi dní nameral
a dĺžka môjho žitia je ako nič pred tebou.
Veru, len zdaním je bytie človeka,

7

každý sa mihne ako vidina.
Naozaj len nadarmo sa pachtí a lopotí,
poklady zháňa, hoc nevie, kto ich zoberie.

8

A teraz, Pane, ešte čo mám čakať?
Ty si moja nádej.

9

Zo všetkých mojich neprávostí ma vysloboď
a nevystav ma hlupákovi na posmech.

10

Onemel som, neotvorím ústa,
lebo si to ty urobil.

11

Odním odo mňa svoje tresty,
bo hyniem pod úderom tvojej ruky.

12

Trestami za hriechy naprávaš človeka.
Ako moľ ničíš, čo má najcennejšie;
veru, každý človek je len márna vidina.

13

Pane, vyslyš moju modlitbu,
nakloň sluch k môjmu volaniu.
Nebuď mlčanlivý k mojim slzavým nárekom;
veď u teba som iba hosť,
len pútnik, ako všetci moji otcovia.

14

Odvráť odo mňa svoj prísny pohľad, aby som pookrial,
skôr, než odídem a než ma viac nebude.

Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc

1Ž 40

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.

3

Vyslyšal môj nárek
a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu
a kroky mi upevnil.

4

Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní
a budú dúfať v Pána.

5

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru
a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.

6

Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať.

77-11

Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,

8

preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne,

9

že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

10

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení;
svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.

11

Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť
a pravdu pred veľkým zhromaždením.

12

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

13

Zo všetkých strán sa na mňa kopia
nespočetné pohromy,
opantalo ma toľko hriechov,
že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
až mi z toho srdce zamiera.

1414-16

Pane, ráč ma zachrániť,
príď mi čím skôr na pomoc.

15

Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,
čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.

16

Nech zmeravejú hanbou tí,
čo mi hovoria: „Tak mu treba!“

17

No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú.
A tí, čo túžia po tvojej pomoci,
nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán!“

18

Ja som síce biedny a úbohý,
no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Bože môj, nemeškaj.

Modlitba chorého

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Blažený, kto pamätá na bedára;
v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

3

Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive,
urobí ho šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.

4

Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne,
v chorobe sníme z neho všetku slabosť.

5

Volám: „Pane, zmiluj sa nado mnou,
uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.“

6

Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne:
„Kedyže už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?“

7

A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne,
v srdci hromadí zlobu
a potom odíde von a ohovára ma.

8

Moji nepriatelia si šuškajú proti mne
a zmýšľajú zle o mne:

9

„Už ho prikvačila zlá choroba;
a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“

1041,10

Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval
a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

11

Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou;
pomôž mi vstať a ja im odplatím.

12

Z toho poznám, že ma máš rád,
ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.

13

Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný,
a naveky ma postavíš pred svoju tvár.

1414

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

B. Druhá kniha (42 – 72 [41 – 71]).

Túžba za Pánom

1Ž 42

Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.

2

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

4

Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci,
keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

5

Duša sa mi rozplýva pri spomienke,
ako som putoval ku vznešenému stánku
a vstupoval do domu Božieho
s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou
uprostred zástupov sláviacich sviatky.

6

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
moju spásu a môjho Boha.

77

Moja duša je skormútená;
preto si spomínam na teba
pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.

88

Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov;
všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.

9

Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.
V noci mu zasa ja spievam
a modlím sa k Bohu môjho života.

10

Hovorím Bohu: „Ty si moja opora;
prečo na mňa zabúdaš?
A prečo mám chodiť smutný,
keď ma sužuje nepriateľ?“

11

Sťa by mi kosti drvili,
keď ma moji utláčatelia tupia,
keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

12

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.

Túžba za chrámom

1

Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom;
zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.

2

Veď ty, Bože, si moje útočište.
Prečo si ma odohnal
a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?

3

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu;
ony nech ma sprevádzajú a privedú
na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.

4

I pristúpim k Božiemu oltáru,
k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním,
a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.

5

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.

Pohromy národa

1Ž 44

Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.

2

Bože, na vlastné uši sme počuli,
naši otcovia nám rozprávali
o dielach, ktoré si vykonal za ich dní, za dní pradávnych.

3

Ty si svojou rukou vyhnal pohanov a našich otcov si usadil,
zničil si národy, a našich otcov si rozmnožil.

4

Veď nie svojím mečom získali krajinu,
nepomohlo im vlastné rameno,
ale tvoja pravica, tvoje rameno
a jas tvojej tváre,
lebo ich máš rád.

55

Ty si môj kráľ a môj Boh,
ty pomáhaš Jakubovi.

6

Len s tebou sme zahnali nepriateľov
a v tvojom mene zničili tých, čo sa vzbúrili proti nám.

7

Nespolieham sa veru na svoj luk,
ani môj meč ma nezachráni.

8

Ty si nás zachránil pred utláčateľmi
a zahanbil si tých, čo nás nenávideli.

9

V Bohu sa budeme chváliť celý deň
a naveky budeme velebiť tvoje meno.

10

Ale teraz si nás zavrhol a zahanbil,
už netiahneš, Bože, s našimi vojmi.

11

Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi
a sme korisťou tých, čo nás nenávidia.

12

Vydal si nás ako ovce na zabitie
a roztrúsil si nás medzi pohanov.

13

Svoj ľud si predal bez zisku
a neobohatil si sa jeho predajom.

14

Vystavil si nás na potupu susedom
a na posmech i pohanu nášmu okoliu.

15

Urobil si z nás príslovie pre pohanov
a národy krútia hlavou nad nami.

16

Celý deň mám pred očami svoju potupu
a rumenec hanby mi pokrýva tvár,

17

keď počúvam potupné a posmešné hlasy,
keď vidím, ako nepriateľ horí pomstou.

18

Toto všetko nás postihlo, hoci sme nezabudli na teba
a neporušili sme zmluvu s tebou.

19

Naše srdce sa neodvrátilo od teba,
ani naše kroky nezišli z tvojej cesty,

20

a predsa si nás ponížil v kraji líšok
a zahalil tôňou smrti.

21

Keby sme zabudli na meno nášho Boha
a vzpínali ruky k bohu cudziemu,

22

či Boh na to nepríde?
On predsa pozná tajnosti srdca.

23

Veď pre teba nás usmrcujú deň čo deň,
pokladajú nás za ovce na zabitie.

24

Prebuď sa, Pane, prečo spíš?
Vstaň a nezavrhni nás navždy.

25

Prečo odvraciaš svoju tvár?
Vari môžeš zabudnúť na našu biedu a naše súženie?

26

Veď naša duša je pokorená až do prachu,
naše telo je pritlačené k zemi.
Vstaň, Pane, pomôž nám
a vykúp nás, veď si milosrdný.

Svadobná pieseň pre kráľa

1Ž 45

Zbormajstrovi. Podľa „Ľalie“.
Poučná pieseň Koreho synov. Pieseň lásky.

2

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,
svoje verše venujem kráľovi.
Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.

3

Ty si najkrajší z ľudských synov.
Z tvojich perí plynie milota.
Preto ťa Boh požehnal naveky.

4

Ty, najmocnejší, pripáš si meč na bedrá;
svoju velebu a dôstojnosť.

5

Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz
a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.

6

Tvoje ostré šípy
zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov;
poddajú sa ti národy.

77 n.

Tvoj trón, Bože, trvá naveky
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

8

Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom radosti viac ako tvojich druhov.

9

Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou
a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.

1010

Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;
po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.

11

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch,
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.

12

Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.

1313

Dcéry z Týru ti prinesú dary
a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

1414

Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri,
jej odevom sú zlaté tkanivá.

15

V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.

16

Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca.

1717

Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia;
urobíš ich kniežatami nad celou zemou.

18

Na tvoje meno budem pamätať
vo všetkých pokoleniach.
Preto ťa národy budú velebiť navždy
a na veky vekov.

Boh – útočište a sila

1Ž 46

Zbormajstrovi. Podľa „Panny“. Pieseň Koreho synov.

2

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

3

Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem
a vrchy na dno morské padali.

4

Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú
a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.

546,5

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho.

646,6

Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede;
už od úsvitu mu Boh pomáha.

7

Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá;
tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

8

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.

9

Poďte a pozrite na diela Pánove,
aké úžasné veci vykonal na zemi.
Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,

10

láme luky a drúzga oštepy
a štíty v ohni spaľuje.

11

Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

12

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.

Pán – kráľ všetkých národov

1Ž 47

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

22

Tlieskajte rukami, všetky národy,
jasajte Bohu hlasom radostným.

3

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný,
nad celou zemou veľký kráľ.

4

Podmaňuje nám národy
a pohanov nám kladie pod nohy.

5

On pre nás vybral dedičstvo,
slávu Jakuba, ktorého má rád.

6

Za jasotu vystupuje Boh,
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

7

Spievajte Bohu, spievajte,
spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

8

Pretože Boh je kráľom celej zeme;
spievajte mu chválospev.

9

Boh kraľuje nad národmi,
Boh sedí na svojom svätom tróne.

10

Kniežatá národov sa spolčujú
s národom Boha Abrahámovho.
Veď Bohu patria mocní zeme,
tak veľmi je vyvýšený.

Vďaka za záchranu národa

1Ž 48

Pieseň. Žalm Koreho synov.

2

Veľký je Pán a hoden každej chvály
v meste nášho Boha.

33

Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť.
Vrch Sion, tajomný príbytok,
je mestom veľkého kráľa.

4

Boh sa preslávil v jeho palácoch
ako istá ochrana.

55

Lebo hľa, králi sa spolčili
a utvorili jeden šík.

6

No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom,
zmiatli sa a dali sa na útek;

7

hrôza ich tam schvátila,
bolesti ako rodičku,

88

ako keď východný víchor
rozbíja lode taršišské.

9

Čo sme počuli, to sme aj videli
v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha:
Boh ho založil naveky.

10

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo
uprostred tvojho chrámu.

11

Ako tvoje meno, Bože,
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;
tvoja pravica je plná spravodlivosti.

12

Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú
nad tvojimi výrokmi.

13

Obíďte Sion a obklopte ho,
spočítajte jeho veže.

14

Dobre si všimnite jeho hradby,
prejdite jeho paláce,
aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,

15

že on je Boh, náš Boh,
naveky a na veky vekov:
on sám nás bude stále sprevádzať.

Márnosť bohatstva

1

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2

Čujte to, všetky národy,
počúvajte, všetci obyvatelia zeme;

3

vy všetci, prostí aj vznešení,
všetci vospolok, bohatí aj chudobní.

4

Moje ústa hovoria múdrosť
a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

549,5

K prísloviam ucho nakláňam,
pri zvukoch lýry vysvetlím svoju záhadu.

6

Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných,
keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?

7

Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom?

8

Veď sám seba nevykúpi nik,
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

9

Cena za vykúpenie života je príliš vysoká;
nikdy nebude stačiť,

10

aby človek žil naveky a zánik neuzrel.

11

Veď vidí, že umierajú aj mudrci,
rovnako hynie blázon i hlupák
a cudzím nechávajú svoje bohatstvo.

12

Hroby im budú večnými domami,
príbytkami z pokolenia na pokolenie,
aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.

13

Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo;
je ako lichva, čo hynie;
v tom je jej podobný.

14

Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba,
a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.

15

Ako ovce sa ženú do priepasti
a smrť je ich pastierom.
Padajú strmhlav do hrobu,
ich zjav sa pominie:
podsvetie im bude príbytkom.

16

No moju dušu Boh vykúpi,
z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.

17

Netráp sa, ak niekto bohatne
a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.

18

Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou,
jeho poklad s ním nepôjde.

19

Aj keď si blahoželal za živa:
„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“

20

predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť
a tí už nikdy svetlo neuzrú.

21

A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal,
je ako lichva, čo hynie;
v tom je jej podobný.

Pravá úcta k Bohu

1Ž 50

Asafov žalm.
Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril
a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

2

Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh;

3

náš Boh prichádza a už nemlčí:
pred ním je žeravý oheň
a vôkol neho búrka mohutná.

4

On nebo i zem volá z výšavy
na súd nad svojím národom:

5

„Zhromaždite mi mojich svätých,
čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“

6

A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť,
veď sudcom je sám Boh.

7

„Počuj, ľud môj, chcem hovoriť;
teba, Izrael, idem usvedčiť
ja, Boh, čo tvojím Bohom som.

8

Neobviňujem ťa pre tvoje obety,
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.

9

Viac z tvojho domu býčky neprijmem
ani capov z tvojich čried.

10

Lebo mne patrí všetka lesná zver,
tisícky horskej zveriny.

11

Poznám všetko vtáctvo lietavé,
moje je i to, čo sa hýbe na poli.

12

Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba;
veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.

13

Vari ja hovädzie mäso jedávam
alebo pijem krv kozľaciu?

14

Obetuj Bohu obetu chvály
a Najvyššiemu svoje sľuby splň.

15

A vzývaj ma v čase súženia:
ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“

16

No hriešnikovi Boh hovorí:
„Prečo odriekaš moje príkazy
a moju zmluvu v ústach omieľaš?

17

Veď ty nenávidíš poriadok
a moje slovo odmietaš.

18

Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu
a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.

19

Zo svojich úst vypúšťaš zlo
a klamstvá snuje tvoj jazyk.

2020

Vysedávaš si a ohováraš svojho brata,
syna svojej matky potupuješ.

21

Toto páchaš, a ja by som mal mlčať?
Myslíš si, že ja som ako ty:
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.

22

Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha;
inak vás zahubím a nik vám nepomôže.

23

Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí;
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“

Vyznanie viny

1Ž 51

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Zložil ho po hriechu s Betsabe,
keď k nemu prišiel prorok Nátan.

3

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

4

Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.

5

Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.

6

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.

77

Naozaj som sa v neprávosti narodil
a hriešneho ma počala moja mať.

8

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom
a v samote mi múdrosť zjavuješ.

99

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;
umy ma a budem belší ako sneh.

10

Daj, aby som počul radosť a veselosť,
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

11

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov
a zotri všetky moje viny.

12

Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

13

Neodvrhuj ma spred svojej tváre
a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

14

Navráť mi radosť z tvojej spásy
a posilni ma duchom veľkej ochoty.

15

Poučím blúdiacich o tvojich cestách
a hriešnici sa k tebe obrátia.

1616

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

17

Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

1818

Veď ty nemáš záľubu v obete,
ani žertvu neprijmeš odo mňa.

19

Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

2020-21

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,
vybuduj múry Jeruzalema.

21

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Modlitba o pomoc proti ohováračovi

152,1

Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2

Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg so správou,
že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3

Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,
čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4

Úklady strojíš deň čo deň,
jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5

Zlo miluješ viacej než dobro,
lož väčšmi ako pravdu.

6

Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

7

Preto ťa Boh navždy zničí,
odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,
vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8

Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,
ale z neho sa vysmejú:

9

„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,
lež zakladal si na veľkom bohatstve
a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

10

Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.
Úfam v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky.

11

Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,
a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,
lebo je dobré.

Nerozumnosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.
Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

2

Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.

3

Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

4

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

5

Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;

6

no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.
Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Volanie o pomoc

154,1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi
a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“

3

Pane, zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.

4

Bože, vyslyš moju modlitbu
a vypočuj slová mojich úst.

5

Lebo pyšní povstávajú proti mne
a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.

6

Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.

7

Na mojich protivníkov obráť nešťastie
a rozpráš ich, veď si verný.

8

S radosťou ti prinesiem obetu;
meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení
a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Neverný priateľ

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Čuj, Bože, moju modlitbu
a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:

3

pohliadni na mňa a vyslyš ma.
Keď premýšľam o sebe, som rozrušený,

4

zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.

5

Srdce sa vo mne chveje
a padá na mňa hrôza predsmrtná.

6

Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des.

7

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,
aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

8

Aby som mohol utiecť do diaľav
a pobudnúť v samote?

9

Vyčkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou.“

1055,10

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;
bo v meste vidím násilie a hádky.

11

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;

12

v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady
a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.

13

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,
to by som ešte vedel zniesť;
a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,
azda by som sa pred ním skryl.

14

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,
môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

15

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;
v sprievode sme kráčali Božím domom.

16

Smrť nech sa vrhne na nich
a do podsvetia nech zídu zaživa,
lebo zloba je v ich príbytkoch,
je medzi nimi uprostred.

17

Ja však budem volať k Bohu
a Pán ma zachráni.

18

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať
a vypočuje môj hlas.

19

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia,
lebo ich je mnoho proti mne.

20

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,
on, ktorý je spred vekov.

Lebo oni sa nezmenia
a Boha sa neboja.

21

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom
a porušuje zmluvu.

22

Jeho slová sú hladšie ako maslo,
ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej,
ale sú to vytasené meče.

23

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová;
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

2424

Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.
Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;
ale ja dúfam v teba, Pane.

Dôvera v Božie slovo

156,1

Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“.
Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2

Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,
každodenne ma napáda a utláča.

3

Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň
a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

4

Kedykoľvek ma popadne strach,
spolieham sa na teba.

5

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6

Dennodenne mi spôsobujú škodu,
myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7

Podnecujú spory, stroja úklady,
idú mi v pätách a sliedia.

Ako mne číhali na život,

8

tak im odplať neprávosť,
Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

99

Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:
pozbieraj moje slzy do svojich nádob;
či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

10

Vtedy moji nepriatelia ustúpia,
ešte v ten deň, keď budem volať:
áno, viem, že ty si môj Boh.

11

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Pána, ktorého slovo velebím,

12

na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

13

Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;
obety chvály ti prinesiem,

1414

lebo ty si mi život zachránil pred smrťou
a nohy pred pádom,
aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

Ranná modlitba v súžení

157,1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm.
Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

2

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,
lebo sa k tebe utiekam;
v tieni tvojich krídel nachodím útočište,
kým sa nepominú nástrahy.

3

Volám k Bohu, k Najvyššiemu,
k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

4

On zošle pomoc z neba a zachráni ma;
zahanbí tých, čo ma týrajú.
Boh zošle svoju milosť a pravdu.

5

Som akoby uprostred levíčat,
čo požierajú ľudí.
Ich zuby sú ako oštepy a šípy,
ich jazyk sťa nabrúsený meč.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Mojim nohám nastavili osídlo,
až sa mi skormútila duša;
predo mnou vykopali jamu,
no sami do nej padli.

8

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce;

9

budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,
prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

10

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

11

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

12

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Proti nespravodlivým sudcom

1Ž 58

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.
Dávidov žalm. Miktam.

258,2

Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť,
vari správne súdite ľudských synov?

3

Naopak, v srdci páchate neprávosti,
vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

4

Hriešnici sú na scestí už od lona matky,
od materského života blúdia klamári.

5

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu,
jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

6

ktorá nepočúva hlas zaklínačov,
hlas skúseného čarodeja.

7

Bože, vylám im zuby v ústach,
rozdrv čeľusť levov, Pane.

8

Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká,
nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

9

Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká,
ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

10

Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka,
zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

11

Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí,
umyje si nohy v krvi hriešnika.

12

A ľudia povedia: „Naozaj je odmena pre spravodlivého,
naozaj je Boh, čo súdi na zemi.“

Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom

159,1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.
Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov,
aby strážili dom a zavraždili Dávida.

2

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov,
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

3

Vytrhni ma z rúk zločincov
a zachráň pred krvilačníkmi.

4

Pozri, úklady robia na môj život
a surovo sa vrhajú na mňa.

5

Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;
nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.

Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri.

659,6

Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela,
precitni a potrestaj všetkých pohanov,
nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

7

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

8

Hľa, čo chrlia ich ústa,
meč majú na perách: „Ktože to počuje?“

9

Ty sa im však smeješ, Pane;
vysmievaš sa všetkým pohanom.

10

Záštita moja, čakám na teba;
lebo ty, Bože, si moja ochrana.

11

So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

12

Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;
rozožeň ich svojou mocou
a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.

13

Pre hriech ich úst, pre reč ich perí
nech sa chytia do svojej pýchy;
pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

14

Skoncuj s nimi v rozhorčení,
skoncuj a nebude ich;
a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.

15

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

16

Túlajú sa za pokrmom
a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.

17

Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

18

Tebe, záštita moja, chcem spievať,
lebo ty, Bože, si môj ochranca,
môj Boh, moje milosrdenstvo.

Modlitba po porážke

1

Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalie – svedectvo“.
Dávidov poučný žalm. Miktam.

260,2

Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom
a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu,
kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov).

3

Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal;
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť.

4

Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

55

Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,
napojil si nás vínom závratu.

6

Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,
aby utiekli pred lukom.

7

Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ;
zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

88

Vo svojej svätyni Boh povedal:
„S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

99

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy.
Júda je moje žezlo vladárske,

1010

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam.
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám.“

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

Pomôž nám dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

13

S Bohom budeme udatní,
on našich utláčateľov pošliape.

Vyhnancova modlitba

1

Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.

261,2 n.

Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu.

3

Od konca zeme volám k tebe;
keď sa mi srdce chveje úzkosťou,
priveď ma na nedostupné bralo.

4

Ty si moja nádej
a bašta pred nepriateľom.

5

V tvojom stánku chcem prebývať naveky
a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

6

Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu,
dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

77

Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie
a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie.

8

Pred Božou tvárou nech tróni večne
a nech ho chráni milosť a vernosť.

9

Tak budem naveky ospevovať tvoje meno
a plniť svoj sľub deň čo deň.

Pokoj v Bohu

1Ž 62

Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna. Dávidov žalm.

2

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

3

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

4

Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť
ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

5

Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta;
v klamaní majú záľubu,
dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.

6

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo len on mi dáva nádej.

7

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

8

V Bohu je moja spása i sláva;
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

9

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,
pred ním si srdce otvorte;
Boh je naše útočište.

10

Veď iba klam a mam sú potomci Adama,
ľudia sú iba preludom.
Keby si stali na váhu,
dohromady sú ľahší ako para.

11

Nespoliehajte sa na násilie
a neprepadnite zbojstvu;
ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

1212

Raz prehovoril Boh,
počul som toto dvoje:
že Boh je mocný

13

a ty, Pane, milostivý;
že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.

Túžba duše za Bohom

1Ž 63

Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

2

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

3

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.

4

Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.

5

Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

6

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

7

Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.

8

Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

9

Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.

10

Tí však, čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;

11

vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.

1212

Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.

Modlitba za ochranu pred nepriateľom

1Ž 64

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;
ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

3

Bráň ma pred zberbou ničomníkov,
pred tlupou zločincov.

4

Jazyk si brúsia ako meč,
ako šípy hádžu jedovaté slová,

5

aby nevinného zasiahli z úkrytu.
Znezrady a smelo doňho strieľajú,

6

utvrdzujú sa v zločinnom zámere.
Radia sa, ako zastrieť osídla,
a vravia si: „Ktože ich zbadá?“

7

Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia.
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

8

Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;
zrazu ich pokryli rany,

9

vlastný jazyk sa im stal nešťastím.
Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,

10

strach zachváti každého človeka;
i budú hlásať Božie skutky
a chápať jeho diela.

11

Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho
a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

Slávnostné poďakovanie

165,1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

22

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;
tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

3

Ty vypočúvaš modlitby,
k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

4

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,
ty nám ich odpúšťaš.

5

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach.
Naplní nás blahobyt tvojho domu
a svätosť tvojho chrámu.

6

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš,
Bože, naša spása,
nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

7

Vrchy upevňuješ svojou mocou,
opásaný silou.

8

Tíšiš hukot mora,
hukot jeho vĺn
aj nepokoje národov.

9

Tí, čo obývajú zemské končiny,
chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,
radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

1010

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody;
ľuďom pripravuješ zrno.
Takto sa staráš o zem:

11

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,
skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

1212

Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť.

13

Pašienky púšte vlaha zarosí
a pahorky sa opášu plesaním.

14

Čriedami oviec sa lúky pokryjú
a zrnom budú oplývať doliny;
ozývať sa budú jasotom a spevom.

Hymnus k ďakovnej obete

1

Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm.
Jasaj Bohu, celá zem;

2

hrajte a spievajte na slávu jeho mena,
vzdávajte mu chválu.

3

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela.
Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

4

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva,
nech ospevuje tvoje meno.“

5

Poďte a pozrite na Božie diela;
úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

6

More premieňa na suchú zem,
rieku možno prejsť suchou nohou;
preto sa tešíme z neho.

7

Svojou mocou panuje naveky,
očami pozoruje národy;
aby sa buriči nevypínali.

8

Velebte, národy, nášho Boha
a rozhlasujte jeho chválu;

9

on dal život našej duši
a chráni naše nohy pred pádom.

10

Veď ty, Bože, si nás vyskúšal,
pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

11

Voviedol si nás do osídla,
na plecia si nám naložil súženia.

12

Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách;
prešli sme cez oheň a cez vodu,
ale napokon si nám dal pookriať.

13

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami,
splním ti sľuby,

14

ktoré ti zložili moje pery
a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

15

Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance,
obetujem ti býčky a kozliatka.

16

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží,
vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

17

Moje ústa ho vzývali
a môj jazyk velebil.

18

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť,
Pán by ma nevyslyšal.

19

Ale Boh ma vyslyšal,
všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

20

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu
a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Zvelebujte Pána, všetky národy

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

267,2 n.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.

4

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

5

Nech sa tešia a jasajú národy,
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.

6

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

7

Zem vydala svoj plod;
nech nás požehná Boh, náš Boh;

8

nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Pán vchádza ako víťaz

1Ž 68

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

2

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia,
spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

3

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa;
ako sa vosk roztápa ohňom,
tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

4

Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou
a v radosti sa veseliť.

5

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním;

6

on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

7

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,
väzňov privádza k šťastiu,
no odbojníci zostanú v zemi pustej.

88

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu
a prechádzal púšťou,

9

zem sa zatriasla.
Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha,
pred tvárou Boha Izraela.

10

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď
a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

11

Prebývajú v nej tvoje tvory,
pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože.

12

Pán vyslovuje slovo;
nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

13

„Utekajú králi, utekajú s vojskami
a korisť delí krásavica domu.

1414

Kým ste vy spali uprostred košiara,
striebrom sa zaskveli krídla holubice
a jej pierka žltým zlatom.

1515

Keď tam Všemohúci rozháňal kráľov,
snehom sa zabelel Selmon.“

16

Vrch bášanský je vrch Boží,
pohorie Bášanu má veľa štítov.

17

Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu,
na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať?
Veď Boh tam bude bývať naveky.

18

Božích vozov sú desaťtisíce tisícov:
Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

19

Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov,
ľudí si prijal do daru,
aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči.

20

Nech je velebený Pán deň čo deň;
nesie nás Boh, naša spása.

21

Náš Boh je Boh spásy,
on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

22

Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom
aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch.

23

I povedal Pán: „Z vrchov Bášanu ich privediem,
vyvediem ich z morských hlbín,

24

aby sa tvoja noha zmáčala v krvi
a jazyky tvojich psov aby dostali podiel z nepriateľov.“

25

Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ,
ako ty môj Boh a kráľ, vstupuješ do svätyne.

26

Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti
a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

27

„Na zhromaždeniach Boha velebte,
velebte Pána, potomci Izraela.“

28

Vpredu ich vedie mladučký Benjamín,
kniežatá Júdove v šíku bojovom,
kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

29

Prejav, Bože, svoju moc,
upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

30

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme
králi prinášajú dary.

3131

Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí,
čriedu býkov s teľcami národov;
nech sa ti s prútmi striebra pokoria.
Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.

32

Z Egypta prídu veľmoži,
Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu.

33

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá,
na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu,

34

čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu;
hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

35

Uznajte Božiu moc.
Nad Izraelom jeho veleba
a jeho moc až nad oblaky.

36

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni.
Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu.
Zvelebený buď, Bože.

Nadšenie pre Boží dom

1Ž 69

Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm.

2

Zachráň ma, Bože,
lebo voda mi vystúpila až po krk.

3

V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami,
dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

4

Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo.
Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

55

Viac než mám vlasov na hlave,
je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.
Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski;
musel som vrátiť, čo som neulúpil.

6

Bože, ty poznáš moju pochabosť
a moje poklesky nie sú ti skryté.

7

Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba,
Pane, Bože zástupov.
Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí,
čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

8

Pre teba znášam potupu
a hanba mi pokrýva tvár.

9

Svojim bratom som sa stal cudzincom
a synom svojej matky neznámym.

10

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,
padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

11

V pôstoch som si dušu vyplakal,
no aj to mi bolo na potupu.

1212

I vrecovinu som si obliekol
a príslovečným som sa stal.

13

Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne,
a pri víne pospevujú o mne pijani.

14

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe
v tomto čase milosti.
Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu,
pre svoju vernosť mi pomôž.

15

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň,
a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov
i z hlbokých vôd.

16

Nech ma nezatopí príval vôd,
nech ma nepohltí hlbina
a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

17

Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý;
pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

18

Neodvracaj tvár od svojho služobníka,
veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

19

Príď ku mne a zachráň ma,
so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

20

Ty poznáš moju potupu,
moju hanbu i moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.

21

Potupa mi zlomila srdce a ochabol som.
Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol;
čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.

2222

Do jedla mi dali žlče,
a keď som bol smädný, napojili ma octom.

2323-28

Nech sa im ich stôl stane nástrahou,
odplatou a pohoršením.

24

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli,
a nech v bedrách oslabnú navždy.

25

Vylej na nich svoje rozhorčenie,
nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

26

Nech spustne ich táborisko
a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

27

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel,
a množia bolesti tomu, koho si zranil.

28

K ich neprávosti pridaj neprávosť,
nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

29

Nech sú vytretí z knihy žijúcich
a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

30

Som úbožiak, plný bolesti;
tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

31

Piesňou chcem Božie meno osláviť
a velebiť ho chválospevmi.

32

A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka,
ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice.

33

Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia;
hľadajte Boha a srdce vám oživne.

34

Lebo Pán vypočuje chudobných
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

35

Nech ho chvália nebesia i zem,
moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

36

Lebo Boh zachráni Sion
a vybuduje mestá Júdove;
usadia sa tam a budú ich majetkom.

37

A zdedia ho potomci jeho služobníkov
a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Bože, príď mi na pomoc

1Ž 70

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2

Bože, príď mi na pomoc;
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

3

Nech sa hanbia a červenajú tí,
čo mi číhajú na život.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.

4

Nech ustúpia a zapýria sa tí,
čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

5

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú,
a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“
tí, čo tvoju spásu milujú.

6

No ja som úbožiak a bedár;
Bože, ponáhľaj sa ku mne.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Pane, nemeškaj.

Pán, moja nádej od mladosti

1

V teba, Pane, som dúfal;
nebudem zahanbený naveky.

2

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

3

Buď mi ochrannou skalou
a opevneným hradom na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

4

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika,
z ruky svojvoľníka a ničomníka.

5

Lebo ja, Pane, túžim za tebou,
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6

Od matkinho lona mám v tebe oporu,
od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.

771,7

Som ako zázrak pre mnohých
a ty mi mocne pomáhaš.

8

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

9

Neodožeň ma v čase staroby,
neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

10

Moji nepriatelia hovoria o mne
a tí, čo číhajú na môj život,
radia sa spoločne

11

a vravia: „Boh ho opustil.
Prenasledujte ho a chyťte ho,
veď ho nemá kto zachrániť.“

12

Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa;
Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

13

Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,
hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

14

Ja však budem úfať neprestajne
a všade budem šíriť tvoju chválu.

15

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť
a tvoju spásu deň čo deň,
hoci ju ani neviem vyjadriť.

16

Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových;
Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

17

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

18

Až do staroby a do rokov šedivých,
Bože, neopúšťaj ma,
kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc

19a tvoja spravodlivosť, Bože,
siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:
Bože, kto sa ti vyrovná?

20

Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa;
ale znova si ma oživil
a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

21

Zveľadíš moju česť,
prídeš a mňa potešíš.

2222

Lebo i ja teba oslávim,
tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,
na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

23

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

24

Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň,
keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Mesiášova kráľovská moc

1Ž 721

Od Šalamúna.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

33

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.

4

Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.

55 n.

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

6

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.

7

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.

88

A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

9

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.

1010

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11

Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžiť mu budú všetky národy.

12

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.

1414

A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

15

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.

16

Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

17

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

1818 n.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.

19

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

C. Tretia kniha (73 – 89 [72 – 88])

Prečo trpí spravodlivý 1

Asafov žalm.
Aký dobrý je Boh voči statočným,
Boh voči tým, čo majú srdce čisté.

2

No mne sa temer nohy podlomili,
takmer som sa zapotácal.

3

Lebo som žiarlil na chvastúňov,
keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.

4

Neprekáža im zhola nič,
sú zdraví a vypasení,

5

nesužujú sa ako iní smrteľníci,
ani netrpia ako iní ľudia.

6

Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník
a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.

7

Akoby z tuku sa liahne ich zloba
a vybuchuje zlomyseľnosť.

8

Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria,
povýšenecky sa zastrájajú.

9

Ústa dvíhajú proti nebu
a jazyk sa im vláči po zemi.

10

Sedia si na výšinách
a nezasahuje ich povodeň.

11

Vravia si: „Vari to vidí Boh?
A vie o tom Najvyšší?“

12

Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú
a hromadia bohatstvo.

13

Nuž povedal som si: „Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval
a v nevinnosti som si ruky umýval;

14

šľahaný som deň čo deň
a trestaný už od rána.“

15

Keby som si povedal: „Budem rozprávať ako oni,“
to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.

16

Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil;
zrejme to bolo nad moje sily,

17

kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne,
kde som pochopil, aký bude ich koniec.

18

Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú
a vrháš ich do záhuby.

19

Ako vychádzajú navnivoč!
Náhle je po nich, hynú od hrôzy.

20

Ako sen prebúdzajúceho sa človeka,
tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.

21

Moje srdce je plné trpkosti
a celé vnútro doráňané.

22

Hlúpy som bol a nechápavý
a pred tebou som bol ako dobytča.

23

Ale ja som stále pri tebe
a ty mi držíš pravicu.

24

Vedieš ma podľa svojho zámeru
a nakoniec ma prijmeš do slávy.

25

Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

26

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

27

Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba,
zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.

28

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti
a v Pánu Bohu svoju nádej mať
a ohlasovať všetky jeho diela
v bránach dcéry sionskej.

Nárek nad spustošeným chrámom

1Ž 741

Asafova poučná pieseň.
Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol
a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

2

Pamätaj na svoj ľud,
ktorý je tvoj odprvoti.
Vykúpil si výhonok svojho dedičstva,
vrch Sion, na ktorom prebývaš.

3

Namier svoje kroky k večným zrúcaninám:
nepriateľ spustošil celú svätyňu.

4

Tí, čo ťa nenávidia, ryčia
uprostred tvojho miesta svätého,
vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

5

Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou
v hustom lese.

6

Tak vylamujú brány chrámové
a stŕhajú ich sekerou i hákom.

7

Podpálili tvoju svätyňu,
príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.

8

V srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu,“
a vypálili tvoje sväté miesta v krajine.

9

Nevidíme naše zástavy,
niet už proroka
a nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

10

Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ?
Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?

1111

Prečo odťahuješ svoju ruku
a prečo v lone držíš pravicu?

12

Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov
a spásne skutky konal na zemi.

1313-15

More si svojou mocou rozdvojil
a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

14

Leviatanovi si hlavy roztĺkol,
za pokrm si ho dal morským obludám.

15

Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom
a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

16

Tvoj je deň, tvoja je aj noc,
ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.

17

Ty si zemi ustanovil hranice;
že je leto a zima, to si ty zariadil.

18

Pamätaj, Pane, na to,
že sa to tebe rúha nepriateľ
a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

19

Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú,
a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

20

Zhliadni na svoju zmluvu,
veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.

21

Pokorný nech sa s hanbou nevracia,
chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.

22

Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci,
maj na pamäti urážky,
ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

23

Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov,
veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

Pán je najvyšší sudca

1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.
Asafov žalm. Pieseň.

2

Oslavujeme ťa, Bože,
oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,
rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

3

Ja sám určím čas
a vykonám spravodlivý súd.

4

Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,
ja pevne držím jej stĺpy.

5

Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“
A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy!

6

Nedvíhajte hlavy vysoko,
proti Bohu nehovorte bezočivosti.“

7

Veď ani od východu, ani od západu,
ani z púšte neprichádza povýšenie.

8

Ale sudcom je sám Boh:
jedného ponižuje, druhého povyšuje.

975,9

Lebo v Pánovej ruke je kalich
plný čistého vína s korením.
On z neho nalieva,
až po kvasnice ho musia vyprázdniť,
všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

10

Lež ja naveky chcem ohlasovať
a ospevovať Boha Jakubovho.

11

Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,
no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

Poďakovanie za víťazstvo

1Ž 76

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň.

22

Známy je Boh v Judei
a v Izraeli je jeho meno veľké.

33

V Jeruzaleme má stan
a na Sione príbytok.

4

Tam polámal lesklé luky
aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

5

Ty, Zázračný, žiariš
z vrchov plienenia;

6

olúpení boli chrabrí bojovníci.
A teraz spia svoj sen,
ochabli ruky všetkých hrdinov.

7

Bože Jakubov, keď si ty pohrozil,
zmeraveli jazdci aj kone.

8

Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe,
keď sa rozhneváš?

9

Z neba si vyniesol rozsudok;
zem sa zatriasla a zatíchla,

10

keď povstal Boh a súdil,
aby zachránil všetkých tichých na zemi.

11

Lebo teba oslávi aj hnev človeka
a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

12

Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich;
všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

13

Tomu, čo kniežatám smelosť odníma
a pre zemských kráľov je postrachom.

Spomienka na diela Pánove

1Ž 77

Zbormajstrovi. Na nápev Idithuna. Asafov žalm.

2

Hlasne volám k Pánovi,
k Bohu volám a on ma počuje.

3

Boha hľadám v deň svojho súženia,
vystieram svoje ruky za noci
neúnavne.
Moja duša sa nechce dať potešiť,

4

na Boha myslím a vzdychám,
uvažujem a klesám na duchu.

5

Viečka mi držíš v bdelosti,
som rozrušený a nevládzem hovoriť.

6

Premýšľam o dňoch minulých
a dávne roky mám na mysli.

7

Za noci rozjímam vo svojom srdci,
premýšľam a v duchu sa pýtam:

8

Vari Boh zavrhuje naveky
a viac sa nezmiluje?

9

Vari je navždy koniec jeho dobrote,
prestalo jeho slovo z pokolenia na pokolenie?

10

Či Boh zabúda na zmilovanie,
či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie?

11

Vtedy som si povedal: „To je tá bolesť moja,
že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa.“

12

Pamätám, Pane, na tvoje skutky,
pamätám na dávne zázraky.

13

O všetkých tvojich dielach rozmýšľam
a uvažujem o tvojich činoch.

14

Bože, tvoja cesta je svätá.
Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

15

Ty si Boh, ty konáš zázraky,
národom si dal poznať svoju moc.

1616

Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud,
synov Jakubových a Jozefových.

1717

Bože, uzreli ťa vody,
uzreli ťa vody a rozbúrili sa
i zvírili sa hlbiny.

18

Oblaky vychrlili prúdy vôd,
v mračnách hrom zadunel
a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali.

19

Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom,
blýskavica ožiarila zemekruh,
zem sa zachvela a zatriasla.

2020

Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky,
ale tvoje stopy nikde nebadať.

21

Ako ovce si viedol svoj ľud
rukou Mojžiša a Árona.

Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy

1Ž 78

Asafova poučná pieseň.
Počúvaj, ľud môj, moju náuku,
nakloň sluch k slovám mojich úst.

22

Otvorím svoje ústa v podobenstvách,
vyrozprávam starodávne tajomstvá.

3

Čo sme počuli a poznali
a čo nám rozprávali naši otcovia,

4

nezatajíme pred ich synmi;
ďalším pokoleniam vyrozprávame
slávne a mocné skutky Pánove
a zázraky, ktoré urobil.

5

Jakubovi dal nariadenie
a pre Izraela vyhlásil za zákon,
aby to, čo prikázal našim otcom,
zvestovali svojim synom;

6

majú to vedieť aj ďalšie pokolenia,
synovia, ktorí sa narodia.
Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom,

7

aby svoju dôveru vkladali v Boha,
aby nezabúdali na Božie diela
a zachovávali jeho príkazy;

8

aby neboli ako ich otcovia,
vzdorné a zatvrdlivé pokolenie,
pokolenie nestáleho srdca,
ktorého duch nebol verný Bohu.

99

Synovia Efraima, obratní lukostrelci,
v deň bitky utiekli.

10

Nezachovávali zmluvu s Bohom
a odopreli kráčať podľa jeho zákona.

11

Zabudli na jeho činy
a na zázraky, ktoré im ukázal.

1212

Pred zrakom ich otcov divy vykonal
v krajine egyptskej, na pláni taniskej.

13

Rozdvojil more a previedol ich cezeň,
vody postavil ako val.

14

Vo dne ich viedol oblakom,
za noci žiarou ohnivou.

15

Rozštiepil skalu na púšti
a napojil ich vodou ako z prívalu.

16

Potokom dal vytrysknúť zo skaly
a vody nechal ako rieky tiecť.

17

Ale oni proti nemu ďalej hrešili,
na stepi popudzovali k hnevu Najvyššieho.

18

Pokúšali Boha vo svojom srdci,
dychtivo sa dožadovali pokrmu.

19

Proti Bohu reptali
a vraveli: „Či Boh môže pripraviť stôl aj na púšti?“

20

A on naozaj udrel na skalu a voda vytiekla
a potoky sa rozliali.
„A či on môže aj chlieb dať
a svojmu ľudu mäso obstarať?“

21

Počul to Pán a hnevom zahorel,
oheň vzplanul proti Jakubovi
a hnev vzkypel proti Izraelovi.

22

Lebo nedôverovali Bohu
a nedúfali v jeho pomoc.

23

Rozkázal teda horným oblakom
a otvoril brány nebies;

24

a pršala im manna za pokrm
a dal im chlieb z neba.

2525

Človek jedol chlieb anjelský;
pokrmu im dal dosýta.

26

Z oblohy vyburcoval vietor východný,
svojou mocou priviedol vietor od juhu

27

a spustil sa na nich dážď mäsa ako prach,
okrídlené vtáky ako morský piesok.

28

Padali doprostred ich tábora,
okolo stanov.

29

Nuž jedli a nasýtili sa nadmieru,
splnil im, čo si žiadali.

30

Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou,
ešte mali pokrm v ústach,

31

keď proti nim vzplanul Boží hnev,
popredných mužov pozabíjal
a zničil výkvet Izraela.

32

Ale oni ďalej hrešili
a neverili v jeho zázraky.

33

Ich dni ukončil ako dych,
ich roky náhlou smrťou.

34

Keď na nich smrť zoslal, vtedy ho hľadali,
obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu.

35

Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc,
že Najvyšší, Boh, je ich záchranca.

36

No podvádzali ho svojimi ústami,
svojím jazykom ho klamali.

37

Ich srdcia neboli k nemu úprimné,
ani jeho zmluve neboli verní.

38

On sa predsa zľutoval
a odpustil im vinu a nezničil ich.
Často svoj hnev potlačil
a nedal celkom vzplanúť svojmu rozhorčeniu.

39

Veď pamätal, že sú len ľudia,
závan, ktorý sa rozplynie a nevráti.

40

Koľko ráz ho na púšti popudzovali
a k hnevu na stepi podnecovali.

41

Znova a znova pokúšali Boha
a roztrpčovali Svätého Izraela.

42

Už nepamätali na jeho činy,
ani na deň, v ktorý ich vyslobodil z rúk utláčateľov.

43

V Egypte urobil svoje znamenia,
svoje zázraky na pláni taniskej.

44

Na krv premenil ich rieky a potoky,
že už nemali čo piť.

45

Zoslal na nich komáre, aby ich štípali,
žaby, aby ich trápili.

46

Ich úrodu vydal húseniciam napospas
a kobylkám plody ich námahy.

47

Vinice im zbil ľadovcom
a moruše mrazom.

48

Ľadovcu vydal ich dobytok,
ich čriedy bleskom ohnivým.

49

Zoslal na nich oheň svojho hnevu,
rozhorčenie, hrôzu a strach
ako poslov skazy.

50

Uvoľnil cestu svojmu hnevu,
neušetril ich od smrti,
ich život vydal moru napospas.

5151

Pobil všetko prvorodené v Egypte,
prvotiny mužskej sily v stanoch Chámových.

52

Svoj ľud však ako ovce vyviedol
a viedol ako stádo po púšti.

53

Viedol ich bezpečne a nemali strach,
ich nepriateľov však more pokrylo.

54

A priviedol ich do svojej svätej zeme,
na vrch, čo získala jeho pravica.

55

Pred nimi vyhnal kmene pohanské,
meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu
a v stanoch pohanov dal bývať kmeňom izraelským.

56

Ale oni pokúšali a popudzovali Najvyššieho, Boha,
a nezachovávali jeho príkazy.

57

Odpadávali a boli neverní
ako ich otcovia,
sklamali ako pokazený luk.

58

Rozhnevali ho obradmi na výšinách
a svojimi modlami vzbudili jeho žiarlivosť.

59

Počul to Boh a rozhneval sa
a na Izraela veľmi zanevrel.

60

Opustil príbytok v Silo,
stánok, v ktorom prebýval medzi ľuďmi.

6161

Vydal svoju silu do zajatia,
do rúk nepriateľa svoju nádheru.

62

Svoj ľud vydal meču napospas
a hnevom zahorel proti svojmu dedičstvu.

63

Ich mládencov pohltil oheň,
ich panny sa nemohli zasnúbiť.

64

Kňazi padli pod mečom
a ich vdovy nemal kto oplakať.

65

Pán sa však prebral ako zo spánku,
ako hrdina vínom zmorený.

66

Porazil utekajúcich nepriateľov,
pokryl ich večnou potupou.

6767

Zavrhol stánok Jozefov,
ani Efraimov kmeň si nezvolil,

68

lež vyvolil si kmeň Júdov,
vrch Sion, ten si obľúbil.

69

A vystavil si svätyňu ako nebo vysokú,
ako zem, ktorú upevnil naveky.

70

A vyvolil si svojho sluhu Dávida,
od čriedy oviec ho vyzdvihol,

7171

vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá,
aby pásol Jakuba, jeho ľud,
a Izraela, jeho dedičstvo.

72

A on ich pásol so srdcom bez úhony
a viedol ich rukou skúsenou.

Nárek nad Jeruzalemom

1Ž 79

Asafov žalm.
Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva,
poškvrnili tvoj svätý chrám
a Jeruzalem obrátili na rumy.

2

Mŕtvoly tvojich služobníkov dali za pokrm vtákom lietavým
a divej zveri dávali telá tvojich svätých.

3

Rozlievali ich krv ako vodu
vôkol Jeruzalema a nemal ich kto pochovať.

4

Susedia nás začali potupovať
a okolití ľudia haniť a vysmievať.

5

Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky?
Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň?

6

Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú,
a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvoje meno.

7

Veď pohltili Jakuba
a spustošili jeho obydlia.

8

Zabudni na hriechy našich otcov;
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom,
lebo sme veľmi úbohí.

9

Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása,
a vysloboď nás;
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

10

Prečo majú pohania hovoriť: „Kdeže je ten ich Boh?“
Nech sa pred našimi očami na pohanoch ukáže
pomsta za vyliatu krv tvojich služobníkov.

11

Nech dôjde k tebe nárek zajatých;
silou svojho ramena
zachovaj synov smrti nažive.

1212

A našim susedom vráť sedemnásobne do lona potupu,
ktorou pohanili teba, Pane.

13

Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny,
chceme ťa zvelebovať naveky
a z pokolenia na pokolenie hlásať tvoju slávu.

Izrael, Božia vinica

1Ž 80

Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia je svedectvo“.
Asafov žalm.

22

Pastier Izraela,
čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa

3

pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.
Vzbuď svoju moc
a príď nás zachrániť.

4

Bože, obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

5

Pane, Bože zástupov,
dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?

6

Kŕmil si nás ako chlebom slzami
a slzami si nás napájal v hojnosti.

77

Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia
a naši nepriatelia si z nás robia posmech.

8

Bože zástupov, obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

99

Z Egypta si preniesol vinicu,
pohanov si vyhnal a vysadil si ju.

10

Pôdu si pripravil pre ňu,
zasadil si jej korene a zaplnila krajinu.

1111

Svojou tôňou pokryla úbočia
a Božie cédre ratolesťami.

12

Svoje výhonky vystrela až k moru,
až po rieku Eufrat svoje letorasty.

13

Prečo si zbúral jej ohradu
a oberajú z nej všetci, čo idú okolo?

14

Diviak lesný ju rozrýva
a pasie sa na nej poľná zver.

15

Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

16

A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.

17

Tí, čo ju vypálili od koreňa,
pred hrozbou tvojej tváre zahynú.

1818

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.

19

Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.

20

Pane, Bože zástupov, obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Slávnostné obnovenie zmluvy

1Ž 81

Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“. Asaf.

2

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha,
jasajte Bohu Jakubovmu.

3

Vezmite harfy, udrite na bubon,
na ľúbu lýru a citaru.

44

Zatrúbte rohom pri nove mesiaca
i pri jeho splne v deň našej slávnosti.

5

Lebo také je nariadenie pre Izrael
a zákon Boha Jakubovho.

6

Taký príkaz dal Jozefovi,
keď vychádzal z krajiny egyptskej;
počul som reč mne neznámu:

7

„Z jeho pliec som sňal bremeno
a z jeho rúk ťažký kôš.

8

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa,
za clonou búrky som ťa vypočul,
vyskúšal som ťa pri vodách meríbskych.

9

Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe,
kiež by si ma poslúchol, Izrael.

10

Nebudeš mať iného boha,
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.

11

Veď ja som Pán, tvoj Boh,
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny;
otvor si ústa a ja ti ich naplním.

12

Ale môj ľud nepočúval na môj hlas
a Izrael nedbal o mňa.

13

Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca:
nech si len idú za svojimi preludmi.

14

Keby ma môj ľud bol poslúchol,
keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,

15

ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril
a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.

16

Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi
a ich osud by trval naveky.

1717

Kŕmil by som ho jadrom pšeničným
a sýtil medom zo skaly.“

Proti nespravodlivým sudcom

182,1 n.

Asafov žalm.
Vstáva Boh v zhromaždení Božom,
uprostred bohov koná súd.

2

„Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo
a nadržiavať hriešnikom?

3

Prisúďte právo bedárom a sirotám,
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

4

Ratujte chudobného
a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“

5

Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách;
hýbu sa všetky základy zeme.

6

I povedal som: „Ste bohmi,
všetci ste synmi Najvyššieho.“

7

Ale aj vy, ako každý človek, umriete,
padnete ako každý velikáš.

88

Vstaň, Bože, a súď zem,
lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

Prosba Izraela proti nepriateľom

1Ž 83

Pieseň. Asafov žalm.

2

Bože, neodpočívaj a nemlč,
nebuď ticho, Bože,

3

lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria
a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

4

Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu
a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš.

5

Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom,
aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.“

6

Tak sa jednomyseľne dohovorili,
proti tebe uzavreli zmluvu:

77

stany Edomu a Izmaelčania,
Moab a Agarénčania,

8

Gebal, Amon a Amalek,
Filištínsko s obyvateľmi Týru.

9

Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo;
stali sa pomocou synom Lotovým.

1010 n.

Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi,
čo Jabinovi pri potoku Kišon;

11

pohynuli pri Endore
a stali sa hnojivom zeme.

1212

S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom
a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom,

13

ktorí povedali:
„Zaujmime dedične Božie pastviny!“

14

Bože môj, daj, nech sú ako páperie,
ako plevy vo vetre,

15

ako požiar, čo lesy spaľuje,
a ako plameň stravujúci hory;

16

tak ich prenasleduj svojou búrkou
a vydes ich svojou víchricou.

17

Hanbou im prikry tvár
a budú hľadať tvoje meno, Pane.

18

Nech sa hanbia a desia na veky vekov,
nech sa hanbia a hynú.

19

Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,
že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.

Túžba po Božom chráme

1Ž 84

Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“.
Žalm Koreho synov.

2

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;

3

túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.

4

Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.

5

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.

6

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
keď sa chystá na svätú púť.

77

Až pôjdu vyprahnutým údolím,
premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

8

Stúpajú a síl im stále pribúda,
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

9

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.

1010

Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho pomazaného.

11

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

12

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,
milosť a slávu udeľuje Pán;
neodoprie dobro tým,
čo kráčajú v nevinnosti.

13

Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Blízko je naša spása

1Ž 85

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,
Jakuba si zbavil poroby.

3

Svojmu ľudu si odpustil vinu
a zakryl si všetky jeho hriechy.

4

Všetok hnev si v sebe potlačil
a zmiernil svoje rozhorčenie.

5

Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.

6

Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

7

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

8

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

9

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

10

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

11

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12

Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.

13

Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.

1414

Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

Modlitba chudobného v tiesni

1

Dávidova modlitba.
Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,
lebo som biedny a chudobný.

2

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;
zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

3

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.

4

Obveseľ, Pane, svojho sluhu,
veď k tebe dvíham svoju dušu.

5

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

6

Pane, počuj moju modlitbu,
všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

7

V deň svojho súženia volám k tebe,
lebo ty ma vyslyšíš.

886,8 n.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,
a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

9

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe
a budú sa ti klaňať, Pane,
a tvoje meno oslavovať.

10

Lebo si veľký a robíš zázraky,
iba ty si Boh.

11

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo bázeň pred tvojím menom.

12

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,
a tvoje meno oslavovať naveky;

13

veď si bol ku mne veľmi milostivý
a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

14

Bože, pyšní povstali proti mne
a tlupa násilníkov mi čiahala na život;
nechceli ťa mať pred očami.

15

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,
zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

16

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;
daj silu svojmu služobníkovi,
zachráň syna svojej služobnice.

17

Nech som dôkazom tvojej dobroty,
aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Jeruzalem, matka všetkých národov

1Ž 87

Žalm Koreho synov. Pieseň.
Základy má na posvätných vrchoch;

2

brány Siona miluje Pán
nad všetky stany Jakuba.

3

Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

44

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;
Filištínci, Týrčania a Etiópčania:
tí všetci sa tam zrodili.

5

A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

66

Pán zaznačí do knihy národov:
„Títo sa tam zrodili.“

7

A spievajú ako pri tanci:
„V tebe sú všetky moje pramene.“

Modlitba ťažko chorého

1Ž 88

Pieseň. Žalm Koreho synov. Zbormajstrovi.
Má sa spievať na nápev „Machalat“.
Poučná pieseň od Emana Ezrachitu.

2

Pane, ty Boh mojej spásy,
dňom i nocou volám k tebe.

3

Kiež prenikne k tebe moja modlitba,
nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

4

Moja duša je plná utrpenia
a môj život sa priblížil k ríši smrti.

5

Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu,
majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.

6

Moje lôžko je medzi mŕtvymi,
som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,
na ktorých už nepamätáš,
lebo sa vymanili z tvojej náruče.

7

Hádžeš ma do hlbokej priepasti,
do temravy a tône smrti.

8

Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,
svojimi prívalmi si ma zaplavil.

9

Odohnal si mi známych
a zošklivil si ma pred nimi.
Uväznený som a vyjsť nemôžem,

10

aj zrak mi slabne od zármutku.
K tebe, Pane, volám deň čo deň
a k tebe ruky vystieram.

11

Či mŕtvym budeš robiť zázraky?
A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

12

Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote
a na mieste zániku o tvojej vernosti?

13

Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?

14

Ale ja, Pane, volám k tebe,
včasráno prichádza k tebe moja modlitba.

15

Prečo ma, Pane, odháňaš?
Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?

16

Biedny som a umieram od svojej mladosti,
vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.

17

Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil
a zlomili ma tvoje hrozby.

18

Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava
a zvierajú ma zovšadiaľ.

19

Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,
len tma je mi dôverníkom.

Božia milosť nad domom Dávida

1Ž 89

Poučná pieseň od Etana Ezrachitu.

2

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

3

Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

4

„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:

5

Naveky zaistím tvoj rod
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“

6

Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia
a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

7

Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi?
Kto sa z Božích synov podobá Pánovi?

8

Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach,
je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

9

Pane, Bože zástupov, kto je ako ty?
Mocný si, Pane, a pravda je u teba.

10

Ty vládneš nad neskrotným morom
a zmierňuješ jeho vlnobitie.

1111

Rahaba si pošliapal ako raneného,
svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena.

12

Tvoje je nebo a tvoja je zem,
svet i jeho bohatstvo si ty založil.

13

Sever i juh si ty utvoril,
Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú.

14

Mocné je tvoje rameno,
pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená.

15

Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu,
milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou.

16

Blažený ľud, ktorý vie jasať!
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;

17

deň čo deň sa raduje z tvojho mena
a honosí sa tvojou spravodlivosťou.

18

Lebo ty si jeho sila a nádhera
a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.

19

Veď náš vladár patrí Pánovi
a náš kráľ Izraelovmu Svätému.

2020

Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si:
„Bohatierovi som pomoc poskytol
a vyvoleného z ľudu som povýšil.

21

Našiel som svojho služobníka Dávida,
pomazal som ho svojím svätým olejom.

22

Pevne ho bude držať moja ruka
a posilňovať moje rameno.

23

Nezaskočí ho nepriateľ,
ani zlosyn ho nepokorí.

24

Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim
a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť.

25

S ním bude moja vernosť a milosť
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

2626

Položím jeho ruku na more
a na rieky jeho pravicu.

27

On bude volať ku mne: »Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.«

28

A ja ho ustanovím za prvorodeného,
za najvyššieho medzi kráľmi zeme.

29

Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.

3030

Jeho rod udržím naveky
a jeho trón bude ako dni nebies.“

3131-34

„No keď raz jeho synovia môj zákon opustia
a nebudú kráčať podľa mojich príkazov,

32

keď moje ustanovenia znesvätia
a nezachovajú moje predpisy,

33

potom ich priestupok trstenicou potrescem
a ich neprávosť korbáčom.

34

Ale priazeň mu neodopriem
a neporuším svoju vernosť.

35

Svoju zmluvu neznesvätím
a nezruším výroky svojich úst.

36

Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida.

37

Jeho rod bude trvať naveky
a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón;

3838

a navždy bude pevný sťa luna,
verný svedok na oblohe.“

39

A predsa si ho odmietol a zavrhol,
nahneval si sa na svojho pomazaného.

40

Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom,
do prachu si zhodil jeho korunu,

41

všetky jeho múry si rozbúral
a na trosky si premenil jeho pevnosti.

42

Plienili ho všetci, čo išli okolo,
a na posmech vyšiel u susedov.

43

Povýšil si pravicu jeho utláčateľov,
všetkým nepriateľom si spôsobil radosť.

44

Ostrie jeho meča si otupil
a nepomáhal si mu pri boji.

45

Jeho lesku si urobil koniec
a na zem si povalil jeho trón.

4646

Skrátil si dni jeho mladosti,
zahrnul si ho hanbou.

4747-52

Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať?
Tvoj hnev bude blčať sťa oheň?

48

Spomeň si, aké krátke je moje trvanie,
akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských!

49

Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť,
kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti?

50

Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň,
ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?

51

Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov,
ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov,

52

ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia,
ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného.

5353

Nech je zvelebený Pán naveky. Staň sa. Amen.

D. Štvrtá kniha (90 – 106 [89 – 105])

Nech je nad nami dobrotivosť Pána

1Ž 90

Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

22

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet,
ty, Bože, si od vekov až naveky.

33

Človeka vraciaš do prachu
a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

44

Veď tisíc rokov je u teba
ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

5

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;

6

sú ako bylina v rozpuku:
ráno kvitne a rastie,
večer vädne a usychá.

77

Hynieme vskutku pre tvoj hnev
a desí nás tvoje rozhorčenie.

8

Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak
a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

9

V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni
a naše roky plynú ako vzdych.

10

Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov
a ak sme pri sile, osemdesiat.
No zväčša sú len trápením a trýzňou,
ubiehajú rýchlo a my odlietame.

11

Kto pozná silu tvojho hnevu
a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

12

A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

13

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

14

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

15

Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,
za roky, keď sme okusovali nešťastie.

1616 n.

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom
a ich deťom tvoja nádhera.

17

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk,
dielo našich rúk upevňuj!

Pod ochranou Najvyššieho

1

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2

povie Pánovi: „Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

3

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov
a zo zhubného moru.

491,4

Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,

5

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne,

6

ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

7

I keď po tvojom boku padnú tisíce
a desaťtisíce po tvojej pravici,
teba nezasiahne.

8

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami
a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

9

Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

10

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

11

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

12

Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.

13

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,
leva i draka rozšliapeš.

14

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

15

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.

16

Obdarím ho dlhým životom
a ukážem mu svoju spásu.

Oslava Boha, Stvoriteľa

1Ž 92

Žalm. Pieseň na Pánov deň.

2

Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

33

za rána zvestovať tvoju dobrotu
a tvoju vernosť celú noc

4

na desaťstrunovej harfe a na lutne,
spevom a citarou.

5

Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou
a plesám nad dielami tvojich rúk.

6

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky!

7

Nerozumný človek to nevie
a blázon to nechápe.

8

Hoci hriešnici rastú ako tráva
a kadejakí zločinci prekvitajú,
večná záhuba ich predsa neminie;

9

no ty, Pane, si najvyšší naveky.

10

Veď to, Pane, tvoji protivníci,
veď to tvoji protivníci zahynú
a rozprášení budú všetci zločinci.

11

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami,
mažeš ma žírnym olejom.

12

Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,
moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

13

Spravodlivý sťa palma zakvitne
a vyrastie sťa céder z Libanonu.

1414

Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

15

Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,
úrodní budú a plní sviežosti;

16

a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý
a neprávosti v ňom niet.

Vznešenosť Pána – Stvoriteľa

193,1-2

Pán kraľuje, velebou sa zaodel;
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

2

Pevný je tvoj trón oddávna,
ty si od vekov.

3

Pozdvihujú rieky, Pane,
pozdvihujú rieky svoj hlas,
pozdvihujú rieky svoj hukot.

4

Nad hukot vodných prívalov,
nad mohutné morské príboje
mocnejší je Pán na výsostiach.

55

Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá;
tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Boh – pomstiteľ spravodlivých

1

Bože odplaty, Pane,
Bože odplaty, zjav sa.

2

Povstaň, ty, ktorý súdiš zem,
odplať pyšným, čo si zaslúžili.

3

Dokedy ešte hriešnici, Pane,
dokedy ešte budú hriešnici jasať?

4

Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť
a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

5

Pane, šliapu po tvojom ľude
a tvoje dedičstvo týrajú.

6

Vraždia vdovy a cudzincov
a zabíjajú siroty.

794,7

A hovoria si: „Pán to nevidí,
nevie o tom Boh Jakubov.“

8

Pochopte to, vy, nerozumní v národe;
kedy to porozumiete, hlupáci?

9

Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,
alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

10

Že by netrestal ten, čo vychováva národy,
čo učí ľud múdrosti?

11

Pán pozná ľudské myšlienky
a vie, aké sú márne.

12

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš
a poúčaš o svojom zákone,

13

aby si mu uľavil v dňoch nešťastných,
kým pre hriešnika nevykopú jamu.

14

Lebo Pán neodvrhne svoj ľud
a neopustí svoje dedičstvo.

15

Súd sa zasa navráti k spravodlivosti
a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

16

Proti ničomníkom ktože mi pomôže
a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

1717

Keby mi Pán nebol pomohol,
už by som bol býval v ríši mlčania.

18

Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

19

A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

20

Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia,
čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

21

Na život spravodlivého sa vrhajú
a odsudzujú krv nevinnú.

22

Mne sa však Pán stal pevnosťou
a skalou útočišťa môj Boh.

23

On im odplatí za ich neprávosť
a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,

24

vyhubí ich Pán, Boh náš.

Pozvanie na oslavu Boha

1Ž 95

Poďte, plesajme v Pánovi,
oslavujme Boha, našu spásu.

2

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár
a oslavujme ho žalmami.

3

Lebo Pán je veľký Boh
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

4

V jeho moci sú zemské hlbiny
a jemu patria aj nebotyčné štíty.

5

Jeho je more, veď on ho stvoril,
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

6

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7

Lebo on je náš Boh
a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

8

Čujte dnes jeho hlas:
„Nezatvrdzujte svoje srdcia

99

ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,
kde ma pokúšali vaši otcovia;
skúšali ma, hoci moje skutky videli.

10

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie
i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

11

tí veru moje cesty neznajú.
Preto som v svojom hneve prisahal:
Nevojdú do môjho pokoja.“

Pán je kráľ a sudca celej zeme

1Ž 961

Spievajte Pánovi pieseň novú;
spievaj Pánovi, celá zem!

2

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

3

Zvestujte jeho slávu pohanom
a jeho zázraky všetkým národom.

44

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

5

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,
ale Pán stvoril nebesia.

6

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,
moc a veleba v jeho svätyni.

7

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a česť,

8

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

9

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.
Chvej sa pred ním, celá zem,

10

hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa;
a spravodlivo súdi národy.

11

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;
nech more zahučí a čo ho napĺňa,

12

nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
I zajasajú všetky stromy lesa

13

pred tvárou Pána, že prichádza,
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a národy podľa svojej pravdy.

Pán je slávny sudca

1Ž 971

Pán kraľuje, jasaj, zem;
radujte sa, všetky ostrovy.

2

Vôkol neho oblaky a mrákavy,
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

3

Predchádza ho oheň,
čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

4

Jeho blesky ožarujú zemekruh:
zem to vidí a chveje sa.

5

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,
pred Pánom celej zeme.

6

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia
a jeho slávu vidia všetky národy.

7

Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené
a honosia sa svojimi sochami.
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

88

Sion to počuje a teší sa
a dcéry Júdove plesajú, Pane,
nad tvojimi súdmi.

9

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

10

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

11

Vychádza svetlo spravodlivému
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

12

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a oslavujte jeho sväté meno.

Boh víťazí na súde

198,1-3

Žalm.
Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice
a jeho svätého ramena.

2

Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

3

Rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.

4

Na chválu Božiu jasaj, celá zem;
plesajte, radujte sa a hrajte.

5

Hrajte Pánovi na citare,
na citare a na harfe zunivej.

6

Za hlaholu trúb a poľníc
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

77 n.

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

8

Tlieskajte, rieky, rukami,
jasajte s nimi, vrchy,

9

pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a podľa práva národy.

Svätý je Pán, náš Boh

1Ž 991-3

Pán kraľuje, traste sa, národy;
tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.

2

Veľký je Pán na Sione,
a vyvýšený nad všetky národy.

3

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,
lebo je sväté.

4

Mocný kráľ spravodlivosť miluje:
ty si ustanovil, čo je správne,
právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

5

Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám,
lebo je svätý.

6

Mojžiš a Áron, jeho kňazi,
a Samuel, ctiteľ jeho mena,
vzývali Pána a on ich vypočul,

7

z oblačného stĺpa k nim hovoril.
A zachovávali jeho svedectvo
a prikázania, ktoré im dal.

8

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,
Bože, ty si bol k nim milostivý,
no nenechal si bez trestu ich priestupky.

9

Velebte Pána, nášho Boha,
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,
lebo svätý je Pán, Boh náš.

Radosť návštevníka chrámu

1Ž 100

Ďakovný žalm.

2

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

3

Vedzte, že náš Pán je Boh;
on je náš stvoriteľ a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

4

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.

5

Lebo Pán je dobrý;
jeho milosrdenstvo trvá naveky
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Zásady spravodlivého vladára

1Ž 101

Dávidov žalm.
Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať,
zahrať ti, Pane, na harfe.

2

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;
kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca
uprostred svojej čeľade.

3

Nesprávne predsavzatia si nerobím,
podvodníka mám v nenávisti;
ten nemá ku mne prístup.

4

Skazené srdce sa mi prieči,
zlomyseľníka nechcem znať.

5

Kto tajnostkársky ohovára blížneho,
toho umlčím.
Kto má oko pyšné a srdce naduté,
toho neznesiem.

6

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou.
Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

7

V mojom dome nebude bývať pyšný človek
a luhár neobstojí pred mojimi očami.

88

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine
a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Vyhnancove sľuby a prosby

1Ž 102

Modlitba utláčaného, ktorý v súžení
prednáša Pánovi svoje žiale.

2

Pane, vyslyš moju modlitbu
a moje volanie nech dôjde ku tebe.

3

Neskrývaj svoju tvár predo mnou;
v deň môjho súženia
nakloň ku mne svoj sluch.
Kedykoľvek ťa budem vzývať,
čím skôr ma vypočuj.

4

Lebo moje dni sa tratia ako dym
a kosti mám rozpálené sťa pahreba.

5

Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá,
takže zabúdam jesť svoj chlieb.

6

Od samého náreku
som iba kosť a koža.

77

Som ako pelikán na púšti,
ako kuvik uprostred zrúcanín.

8

Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche.

9

Moji nepriatelia ma potupujú každý deň,
preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.

10

Veď popol jedávam ako chlieb
a nápoj miešam so slzami;

11

to pre tvoj hnev a výčitky,
lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.

12

Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,
a ja schnem sťa tráva.

13

Ale ty, Pane, trváš večne
a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.

14

Vstaň a zľutuj sa nad Sionom,
lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval,
lebo už je tu ten čas.

15

Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene
a ľútostia nad jeho troskami.

16

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania
a tvojej slávy všetci zemskí králi;

17

lebo Pán vystaví Sion
a zjaví sa vo svojej sláve.

18

Zhliadne na modlitbu núdznych
a nepohrdne ich prosbami.

1919

Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce
a obnovený ľud oslávi Pána.

20

Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne
a z nebies pozerá na zem;

21

čuje nárek zajatých
a odsúdeným na smrť vracia slobodu,

22

aby na Sione hlásali meno Pánovo
a v Jeruzaleme jeho slávu,

23

keď sa tam zídu vospolok národy
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.

2424

Cestou mi sily podlomil
a skrátil moje dni.
Hovorím: „Bože môj,

25

neber ma v polovici mojich dní;
tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.

26

Na začiatku si stvoril zem,
aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

27

Ony sa pominú, ale ty zostaneš;
rozpadnú sa sťa odev,
vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.

28

Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.

29

Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí
a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“

Chvála Božieho milosrdenstva

1

Od Dávida.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2

Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

3

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;

4

on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

5103,5

on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,
preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

6

Pán koná spravodlivo
a prisudzuje právo všetkým utláčaným.

7

Mojžišovi zjavil svoje cesty
a synom Izraela svoje skutky.

88

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

9

Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky.

10

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

11

Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

12

Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

13

Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

14

Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení;
pamätá, že sme iba prach.

15

Ako tráva sú dni človeka,
odkvitá sťa poľný kvet.

1616

Ledva ho vietor oveje, už ho niet,
nezostane po ňom ani stopa.

17

No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť
voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,

18

tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,
čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

19

Pán si pripravil trón v nebesiach;
kraľuje a panuje nad všetkými.

20

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,
udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová
a plníte jeho príkazy.

21

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,
jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

22

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela,
všade, kde on panuje.
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Chvála Boha, stvoriteľa

1Ž 104

Dobroreč, duša moja, Pánovi;
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy a veleby,

22

do svetla si sa zahalil ako do rúcha.

Nebesia rozpínaš ako stan,

33

nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch,
na krídlach vánku sa prechádzaš.

4

Vetry sú tvojimi poslami,
ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.

5

Zem si postavil na jej základoch,
nevychýli sa nikdy-nikdy.

6

Oceán ju prikryl sťa odev,
nad vrchmi vody zastali.

7

Pred tvojou hrozbou odtiekli,
zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým.

8

Vybehli na vrchy, stiekli do údolia,
na miesto, ktoré si im vyhradil.

9

Položil si hranicu a neprekročia ju,
ani viac nepokryjú zem.

10

Prameňom dávaš stekať do potokov,
čo tečú pomedzi vrchy

11

a napájajú všetku poľnú zver
aj divým oslom hasia smäd.

12

Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo,
spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

13

Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy,
plodmi svojich diel sýtiš zem.

14

Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok
a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb

15

i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
olejom rozjasňuješ jeho tvár
a chlieb dáva silu srdcu človeka.

16

Sýtia sa stromy Pánove
aj cédre Libanonu, čo on zasadil.

17

Na nich si vrabce hniezda stavajú
a na ich vrcholcoch bývajú bociany.

18

Vysoké štíty patria kamzíkom,
v skalách sa skrývajú svište.

19

Na určovanie času si mesiac utvoril;
slnko vie, kedy má zapadať.

20

Prestieraš tmu a nastáva noc
a povylieza všetka lesná zver.

21

Levíčatá ručia za korisťou
a pokrm žiadajú od Boha.

22

Len čo vyjde slnko, utiahnu sa
a ukladajú sa v svojich dúpätách.

23

Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom,
za svojou prácou až do večera.

24

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane!
Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva.

25

Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez počtu,
živočíchy drobné i obrovské.

2626

Po ňom sa plavia lode
i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral.

27

Všetko to čaká na teba,
že im dáš pokrm v pravý čas.

28

Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.

29

Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú;
odnímaš im dych a hneď hynú
a vracajú sa do prachu.

30

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené
a obnovuješ tvárnosť zeme.

3131

Pánova chvála nech trvá naveky;
zo svojich diel nech sa teší Pán.

32

Pozrie sa na zem a rozochvieva ju,
dotkne sa vrchov a ony chrlia dym.

33

Po celý život chcem spievať Pánovi
a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.

34

Kiež sa mu moja pieseň zapáči;
a ja sa budem tešiť v Pánovi.

35

Nech zo zeme zmiznú hriešnici
a zločincov nech už niet.
Dobroreč, duša moja, Pánovi.
ALELUJA.

Boh je v sľuboch verný

1Ž 105

ALELUJA.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2

Spievajte mu a hrajte,
rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.

3

Jeho svätým menom sa honoste;
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

4

Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

5

Pamätajte na divy, čo učinil,
na jeho znamenia a na výroky jeho úst,

66

vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka,
synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

7

On, Pán, je náš Boh;
jeho rozhodnutia platia po celej zemi.

8

Večne pamätá na svoju zmluvu,
na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

9

na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel,
na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal.

10

Jakubovi to stanovil za zákon,
Izraelovi za zmluvu večitú,

11

keď povedal: „Tebe dám kanaánsku krajinu
ako váš podiel dedičný.“

12

Keď ich bolo ešte neveľa,
iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine

13

a od kmeňa prechodili ku kmeňu,
z jedného kráľovstva k inému národu,

14

nedovolil, aby im ľudia krivdili;
i kráľov karhal kvôli nim:

1515

„Netýkajte sa mojich pomazaných,
neubližujte mojim prorokom.“

16

Hlad privolal na krajinu
a poničil všetku zásobu chleba.

17

Pred nimi poslal muža,
Jozefa, ktorého predali za otroka.

18

Putami jeho nohy zovreli
a jeho šiju železom;

1919

no potom došlo na jeho slová,
Pán dokázal jeho nevinnosť.

20

Vyslobodil ho posol kráľovský,
prepustil ho vládca národov;

21

ustanovil ho za pána svojho domu
a za správcu všetkého svojho majetku,

22

aby poučil jeho kniežatá podľa svojej vôle
a jeho starcov učil múdrosti.

2323

I prišiel Izrael do Egypta
a Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine.

24

Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil
a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov.

25

Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud
a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami.

26

Poslal svojho sluhu Mojžiša
a Árona, ktorého si vyvolil.

27

A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia
a zázraky v Chámovej krajine.

2828-38

Zoslal temnoty a zahalil ich,
lež oni sa jeho slovám spriečili.

29

Ich vody na krv premenil
a pozabíjal ich ryby.

30

Ich krajina sa zahemžila žabami,
vnikli až do paláca kráľovho.

31

Rozkázal a prileteli roje múch,
všetky končiny zaplavili komáre.

32

Namiesto dažďa im zoslal kamenec,
žeravý oheň do ich krajiny.

33

A zbil im révu i figovník,
dolámal stromy na ich území.

34

Rozkázal a prileteli kobylky,
nespočetné množstvo sarančí.

35

Zožrali všetku zeleň v krajine,
zožrali všetku zemskú úrodu.

36

A pobil všetko prvorodené v Egypte,
prvotiny všetkej ich mužnej sily.

37

Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom
a v ich kmeňoch nebol nik nevládny.

38

I zaradoval sa Egypt, že už odišli,
lebo strach z nich naň doľahol.

3939 n.

Rozostrel oblak, aby ich tak chránil,
a oheň, aby im svietil za noci.

40

Keď požiadali, zoslal im prepelice
a sýtil ich chlebom z neba.

41

Otvoril skalu a voda vytryskla,
po púšti tiekla sťa rieka.

42

Lebo pamätal na slová svojho záväzku,
ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi.

43

Vyviedol teda svoj ľud v radosti,
vyvolených svojich s plesaním.

4444

A odovzdal im krajiny pohanov
i zaujali majetky národov,

45

aby zachovávali jeho predpisy
a jeho zákon plnili.
ALELUJA.

Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy

1Ž 106

ALELUJA.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2

Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove,
kto všetku jeho chválu rozhlási?

3

Blažení sú tí, čo zachovávajú právo
a konajú spravodlivo v každý čas.

44-5

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu,
navštív nás svojou spásou,

5

aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,
aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu
a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi.

6

Hrešili sme ako naši otcovia,
konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť.

7

Naši otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky,
zabudli na tvoje veľké dobrodenia
a popudzovali ťa, keď sa blížili k moru, k Červenému moru.

8

Ale Boh ich pre česť svojho mena zachránil,
aby ukázal svoju moc.

9

Červenému moru pohrozil a ono vyschlo;
po morskom dne ich previedol ako po púšti.

10

Vyslobodil ich z rúk nevraživca
a vymanil z rúk nepriateľa.

11

Ich utláčateľov voda zaliala,
ani jeden z nich nezostal nažive.

12

Až potom uverili jeho slovám
a pieseň chvály mu spievali.

13

No onedlho na jeho skutky zabudli
a jeho rozhodnutiu sa vzopreli.

14

Na púšti sa oddali žiadostivosti
a v bezvodnej krajine pokúšali Boha.

15

Dal im, čo si žiadali,
ba dopustil, že sa presýtili.

1616-18

V tábore zanevreli na Mojžiša
a na Árona, posväteného Pánovho.

17

Otvorila sa zem a pohltila Dátana
a zatvorila sa nad tlupou Ábironovou.

18

I vzbĺkol oheň v ich zástupe
a bezbožníkov spálili plamene.

19

Urobili si teľa na Horebe
a klaňali sa soche uliatej;

2020

i zamenili svoju slávu
za podobu býka, ktorý trávu požiera.

21

Zabudli na Boha, svojho záchrancu,
ktorý vykonal veľké divy v Egypte,

22

zázraky v Chámovej krajine,
v Červenom mori skutky úžasné.

2323

Už povedal, že ich vyhubí,
keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného.
On si stal v prielome pred neho,
aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil.

2424

Pohrdli krajinou, po ktorej hodno túžiť,
neverili jeho slovám.

25

Vo svojich stanoch šomrali,
nepočúvali Pánov hlas.

2626-27

Vtedy zdvihol ruku proti nim,
že ich zničí na púšti.

27

A že ich potomstvo roztrúsi medzi pohanmi
a že ich rozoženie do cudzích krajín.

2828

I pridali sa k Beélfegorovi,
jedli z obetí mŕtvym bôžikom;

29

popudzovali Boha svojou podlosťou,
až skaza na nich doľahla.

30

Ale povstal Fínes, vykonal rozsudok
a pohroma prestala.

31

K dobru sa mu to pripočítalo
z pokolenia na pokolenie naveky.

32

Pri meríbskych vodách popudili ho ku hnevu;
Mojžiš tu zle pochodil ich vinou;

33

tak ho rozčúlili,
že nerozvážne slová vyslovil.

34

Nevyhubili národy,
ako im Pán bol rozkázal.

35

Ale zmiešali sa s pohanmi
a osvojili si ich správanie.

3636

Uctievali sošky ich bôžikov
a tie sa im stali osídlom.

37

Synov a dcéry
obetovali zlým duchom.

38

Prelievali krv nevinnú,
krv svojich synov a dcér
obetovali modlám Kanaánu.
A zem bola poškvrnená krvou;

3939

znečistili sa svojimi skutkami
a porušovali vernosť svojimi zločinmi.

40

Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu,
až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo;

41

vydal ich do rúk pohanov;
vládli nad nimi tí, čo ich nenávideli.

42

Nepriatelia ich trápili,
pokorili a uvrhli do svojho područia.

43

Častejšie ich vyslobodil;
no oni ho vždy rozčúlili nejakým výmyslom,
až pre svoje neprávosti vyšli navnivoč.

44

Ale on zhliadol na ich súženie,
keď počul ich náreky.

45

Rozpamätal sa na svoju zmluvu
a zľutoval sa nad nimi, lebo je veľmi milosrdný.

46

A vzbudil k nim súcit
u všetkých, čo ich odviedli do zajatia.

47

Zachráň nás, Pane, Bože náš,
a zhromaždi nás z krajín pohanských,
aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť
a tvojou slávou sa honosiť.

48

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
od vekov až naveky.
A všetok ľud nech privolá: „Staň sa. Amen.“

E. Piata kniha (107 – 150 [106 – 150])

Vďaka za oslobodenie

1Ž 107

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2

Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil,
ktorých vykúpil z rúk protivníkových

3

a zhromaždil z rozličných krajín
od východu i západu,
od severu i od mora.

44

Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi,
nenachádzali cestu k trvalému bydlisku.

5

Mali hlad a smäd,
ubúdalo v nich života.

6

V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí.

77

Na správnu cestu ich priviedol,
aby šli po nej k trvalému bydlisku.

8

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí,

9

lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.

1010 n.

V temnotách a v tieni smrti sedeli,
sputnaní biedou a železom,

11

lebo sa vzopreli Božím výrokom
a zámery Najvyššieho zavrhli.

12

Preto ich srdce útrapami pokoril,
ostali nevládni a bez pomoci.

13

V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí.

14

Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol
a ich putá rozlomil.

15

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí,

16

lebo rozdrvil brány bronzové
a rozlomil závory zo železa.

17

Na ceste neprávosti rozum stratili
a trpeli za svoje priestupky.

18

Každý pokrm sa im sprotivil
a priblížili sa až k bránam smrti.

19

V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí.

20

Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich
a vyslobodil ich zo záhuby.

21

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí.

22

Obetu chvály nech mu prinesú,
o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním.

23

Púšťali sa na lodiach po mori
a na veľkých vodách robili obchody.

24

Tam videli diela Pánove
a na hlbočinách jeho zázraky.

25

Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú,
až sa morské vlny vzdúvali;

26

priam k nebu stúpali
a vzápätí sa prepadali do hlbín;
duša im hrôzou zmierala.

27

Knísali sa a tackali ako opití;
boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou.

28

V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí.

29

Búrku premenil na vánok
a morské vlny umĺkli.

30

Tešili sa, že vlny utíchli,
a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili.

31

Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo
a za zázraky v prospech ľudí.

3232

V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia
a nech ho chvália v zbore starších.

3333-41

Potoky na púšť premenil
a na súš vodné pramene,

34

úrodnú zem na soľnú step
pre zlobu jej obyvateľov.

35

A z púšte zasa urobil jazerá,
z vyschnutej zeme vodné pramene.

36

Hladujúcich tam usadil
i založili si trvalé bydlisko.

37

Obsiali polia a vysadili vinice
a získali bohatú úrodu.

38

I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi
a nezmenšil im ani počet dobytka.

39

A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy
pod ťarchou nešťastia a bolesti.

40

Opovrhnutím zahrnul kniežatá
a dal im blúdiť po stepi neschodnej.

41

Chudákov však z biedy povzniesol,
ich rody ako stáda rozmnožil.

42

Spravodliví to uvidia a potešia sa,
ničomníci všetci stratia reč.

43

Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí
a pochopí milosrdenstvo Pánovo?

Oslava Pána a prosba o pomoc

1Ž 108

Pieseň. Dávidov žalm.

2

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce:
budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,

3

prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

4

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

5

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou a vyslyš ma.

8

Vo svojej svätyni Boh povedal:
„S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

9

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy
a Júda moje žezlo vladárske.

10

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam,
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám.“

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

13

Ty nám pomôž dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

14

S Bohom budeme udatní,
on našich nepriateľov pošliape.

Proti zradným nepriateľom

1Ž 1091

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Bože, chvála moja, nemlč,

2

lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka.

Hovoria proti mne lživým jazykom,

3

zahŕňajú ma nenávistnými rečami
a napádajú ma bez príčiny.

4

Za moju lásku broja proti mne;
ale ja sa modlím.

5

Zlom sa mi odplácajú za dobré
a nenávisťou za lásku.

6

Postav nad neho hriešnika.
Žalobca nech stojí po jeho pravici.

7

Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený
a jeho modlitba nech mu bude hriechom.

8

Jeho dní nech je čím menej
a jeho úrad nech prevezme iný.

9

Jeho deti nech ostanú sirotami
a vdovou jeho manželka.

10

Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú,
nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov.

11

Nech ho úžerník oberie o celý majetok
a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí.

12

Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo
a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami.

13

Jeho potomstvo nech vyhynie,
nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno.

14

Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov
a hriech jeho matky nech sa nezotrie.

15

Pán nech ich má stále pred očami
a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme.

16

Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným,
ale prenasledoval bedára a žobráka
a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť.

17

Miloval kliatbu, nech ho teda postihne;
nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho.

18

Preklínanie si obliekal sťa odev,
nech vojde do jeho vnútra ako voda
a do jeho kostí ako olej.

19

Nech mu je šatou, ktorou sa odeje,
a pásom, ktorým sa vždy opáše.

20

Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú
a zle hovoria proti mne.

21

Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň,
veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; zachráň ma,

22

lebo ja som úbohý a chudobný
a moje srdce je vo mne ranené.

23

Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,
striasajú ma ako kobylku.

24

Od pôstu sa mi podlamujú kolená,
a telo mi chradne bez oleja.

25

Som im už len na posmech;
keď ma vidia, potriasajú hlavou.

26

Pomôž mi, Pane, Bože môj,
zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.

27

Nech poznajú, že to tvoja ruka,
že si to ty, Pane, urobil.

28

Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;
nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne,
a tvoj služobník nech sa raduje.

29

Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú,
a potupa nech ich zahalí ako plášť.

30

Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami,
budem ho chváliť uprostred zástupov,

31

lebo on stojí po pravom boku chudáka,
aby ho zachránil pred jeho sudcami.

Mesiáš, kráľ a kňaz

1Ž 1101

Dávidov žalm.
Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“

2

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:
panuj uprostred svojich nepriateľov.

33

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda
v posvätnej nádhere.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

44

Pán prisahal a nebude ľutovať:
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

5

Pán je po tvojej pravici,
v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6

Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly;
po šírej zemi hlavy rozdrví.

7

Cestou sa napije z potoka
a potom hlavu zdvihne.

Veľké sú diela Pánove

1Ž 111

ALELUJA.
Z celého srdca chcem oslavovať Pána
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

2

Veľké sú diela Pánove;
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

3

Nádherné a vznešené sú jeho diela,
jeho spravodlivosť platí naveky.

4

Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;
Pán je milosrdný a milostivý.

55

Pokrm dal tým, čo sa ho boja;
svoju zmluvu má stále na mysli.

6

Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu
a dal im dedičstvo pohanov;

7

pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,

8

upevnené naveky,
založené na pravde a spravodlivosti.

9

Vykúpenie poslal svojmu ľudu,
zmluvu uzavrel naveky.

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;

10

bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.

Blaženosť spravodlivého človeka

1Ž 112

ALELUJA.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

2

Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané.

3

V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.

4

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý.

5

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;

6

nikdy nezakolíše.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý,

7

nebude sa báť zlej zvesti.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

8

bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.

9

Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť.

10

Hriešnik to uvidí a zanevrie,
zubami bude škrípať a hynúť závisťou.
Želanie hriešnikov vyjde nazmar.

Chválospev na meno Pánovo

1Ž 113

ALELUJA.
Chváľte, služobníci Pánovi,
chváľte meno Pánovo.

2

Nech je velebené meno Pánovo
odteraz až naveky.

3

Od východu slnka až po západ
nech je oslávené meno Pánovo.

4

Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.

5

Kto je ako Pán, náš Boh,
čo tróni na výsostiach,

6

a predsa dbá o všetko nepatrné
na nebi i na zemi?

7

Z prachu dvíha chudobného
a zo smetiska povyšuje bedára

8

a dáva mu sedieť vedľa kniežat,
vedľa kniežat svojho ľudu.

99

Neplodnej dáva bývať v dome
ako šťastnej matke detí.