Kniha žalmov   –   Ž 133

Pôvab bratskej zhody

1Ž 133

Dávidova pútnická pieseň.
Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

22

Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.

33

Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.