Kniha žalmov   –   Ž 49,15–16
15

Ako ovce sa ženú do priepasti
a smrť je ich pastierom.
Padajú strmhlav do hrobu,
ich zjav sa pominie:
podsvetie im bude príbytkom.

16

No moju dušu Boh vykúpi,
z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.