Kniha žalmov   –   Ž 52 – 55

Modlitba o pomoc proti ohováračovi

152,1

Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2

Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg so správou,
že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3

Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,
čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4

Úklady strojíš deň čo deň,
jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5

Zlo miluješ viacej než dobro,
lož väčšmi ako pravdu.

6

Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

7

Preto ťa Boh navždy zničí,
odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,
vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8

Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,
ale z neho sa vysmejú:

9

„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,
lež zakladal si na veľkom bohatstve
a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

10

Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.
Úfam v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky.

11

Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,
a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,
lebo je dobré.

Nerozumnosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.
Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

2

Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.

3

Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

4

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

5

Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;

6

no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.
Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Volanie o pomoc

154,1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi
a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“

3

Pane, zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.

4

Bože, vyslyš moju modlitbu
a vypočuj slová mojich úst.

5

Lebo pyšní povstávajú proti mne
a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.

6

Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.

7

Na mojich protivníkov obráť nešťastie
a rozpráš ich, veď si verný.

8

S radosťou ti prinesiem obetu;
meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení
a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Neverný priateľ

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Čuj, Bože, moju modlitbu
a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:

3

pohliadni na mňa a vyslyš ma.
Keď premýšľam o sebe, som rozrušený,

4

zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.

5

Srdce sa vo mne chveje
a padá na mňa hrôza predsmrtná.

6

Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des.

7

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,
aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

8

Aby som mohol utiecť do diaľav
a pobudnúť v samote?

9

Vyčkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou.“

1055,10

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;
bo v meste vidím násilie a hádky.

11

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;

12

v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady
a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.

13

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,
to by som ešte vedel zniesť;
a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,
azda by som sa pred ním skryl.

14

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,
môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

15

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;
v sprievode sme kráčali Božím domom.

16

Smrť nech sa vrhne na nich
a do podsvetia nech zídu zaživa,
lebo zloba je v ich príbytkoch,
je medzi nimi uprostred.

17

Ja však budem volať k Bohu
a Pán ma zachráni.

18

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať
a vypočuje môj hlas.

19

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia,
lebo ich je mnoho proti mne.

20

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,
on, ktorý je spred vekov.

Lebo oni sa nezmenia
a Boha sa neboja.

21

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom
a porušuje zmluvu.

22

Jeho slová sú hladšie ako maslo,
ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej,
ale sú to vytasené meče.

23

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová;
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

2424

Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.
Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;
ale ja dúfam v teba, Pane.