Kniha žalmov   –   Ž 54 – 57

Volanie o pomoc

154,1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi
a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“

3

Pane, zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.

4

Bože, vyslyš moju modlitbu
a vypočuj slová mojich úst.

5

Lebo pyšní povstávajú proti mne
a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.

6

Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.

7

Na mojich protivníkov obráť nešťastie
a rozpráš ich, veď si verný.

8

S radosťou ti prinesiem obetu;
meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení
a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Neverný priateľ

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Čuj, Bože, moju modlitbu
a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:

3

pohliadni na mňa a vyslyš ma.
Keď premýšľam o sebe, som rozrušený,

4

zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.

5

Srdce sa vo mne chveje
a padá na mňa hrôza predsmrtná.

6

Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des.

7

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,
aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

8

Aby som mohol utiecť do diaľav
a pobudnúť v samote?

9

Vyčkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou.“

1055,10

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;
bo v meste vidím násilie a hádky.

11

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;

12

v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady
a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.

13

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,
to by som ešte vedel zniesť;
a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,
azda by som sa pred ním skryl.

14

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,
môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

15

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;
v sprievode sme kráčali Božím domom.

16

Smrť nech sa vrhne na nich
a do podsvetia nech zídu zaživa,
lebo zloba je v ich príbytkoch,
je medzi nimi uprostred.

17

Ja však budem volať k Bohu
a Pán ma zachráni.

18

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať
a vypočuje môj hlas.

19

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia,
lebo ich je mnoho proti mne.

20

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,
on, ktorý je spred vekov.

Lebo oni sa nezmenia
a Boha sa neboja.

21

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom
a porušuje zmluvu.

22

Jeho slová sú hladšie ako maslo,
ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej,
ale sú to vytasené meče.

23

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová;
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

2424

Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.
Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;
ale ja dúfam v teba, Pane.

Dôvera v Božie slovo

156,1

Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“.
Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2

Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,
každodenne ma napáda a utláča.

3

Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň
a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

4

Kedykoľvek ma popadne strach,
spolieham sa na teba.

5

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6

Dennodenne mi spôsobujú škodu,
myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7

Podnecujú spory, stroja úklady,
idú mi v pätách a sliedia.

Ako mne číhali na život,

8

tak im odplať neprávosť,
Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

99

Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:
pozbieraj moje slzy do svojich nádob;
či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

10

Vtedy moji nepriatelia ustúpia,
ešte v ten deň, keď budem volať:
áno, viem, že ty si môj Boh.

11

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Pána, ktorého slovo velebím,

12

na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

13

Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;
obety chvály ti prinesiem,

1414

lebo ty si mi život zachránil pred smrťou
a nohy pred pádom,
aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

Ranná modlitba v súžení

157,1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm.
Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

2

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,
lebo sa k tebe utiekam;
v tieni tvojich krídel nachodím útočište,
kým sa nepominú nástrahy.

3

Volám k Bohu, k Najvyššiemu,
k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

4

On zošle pomoc z neba a zachráni ma;
zahanbí tých, čo ma týrajú.
Boh zošle svoju milosť a pravdu.

5

Som akoby uprostred levíčat,
čo požierajú ľudí.
Ich zuby sú ako oštepy a šípy,
ich jazyk sťa nabrúsený meč.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Mojim nohám nastavili osídlo,
až sa mi skormútila duša;
predo mnou vykopali jamu,
no sami do nej padli.

8

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce;

9

budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,
prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

10

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

11

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

12

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.