Kniha žalmov   –   Ž 74,12–17
12Ž 74

Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov
a spásne skutky konal na zemi.

1313-15

More si svojou mocou rozdvojil
a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

14

Leviatanovi si hlavy roztĺkol,
za pokrm si ho dal morským obludám.

15

Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom
a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

16

Tvoj je deň, tvoja je aj noc,
ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.

17

Ty si zemi ustanovil hranice;
že je leto a zima, to si ty zariadil.