Kniha žalmov   –   Ž 84 – 88

Túžba po Božom chráme

1Ž 84

Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“.
Žalm Koreho synov.

2

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;

3

túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.

4

Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.

5

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.

6

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
keď sa chystá na svätú púť.

77

Až pôjdu vyprahnutým údolím,
premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

8

Stúpajú a síl im stále pribúda,
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

9

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.

1010

Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho pomazaného.

11

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

12

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,
milosť a slávu udeľuje Pán;
neodoprie dobro tým,
čo kráčajú v nevinnosti.

13

Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Blízko je naša spása

1Ž 85

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,
Jakuba si zbavil poroby.

3

Svojmu ľudu si odpustil vinu
a zakryl si všetky jeho hriechy.

4

Všetok hnev si v sebe potlačil
a zmiernil svoje rozhorčenie.

5

Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.

6

Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

7

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

8

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

9

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

10

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

11

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12

Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.

13

Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.

1414

Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

Modlitba chudobného v tiesni

1

Dávidova modlitba.
Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,
lebo som biedny a chudobný.

2

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;
zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

3

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.

4

Obveseľ, Pane, svojho sluhu,
veď k tebe dvíham svoju dušu.

5

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

6

Pane, počuj moju modlitbu,
všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

7

V deň svojho súženia volám k tebe,
lebo ty ma vyslyšíš.

886,8 n.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,
a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

9

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe
a budú sa ti klaňať, Pane,
a tvoje meno oslavovať.

10

Lebo si veľký a robíš zázraky,
iba ty si Boh.

11

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo bázeň pred tvojím menom.

12

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,
a tvoje meno oslavovať naveky;

13

veď si bol ku mne veľmi milostivý
a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

14

Bože, pyšní povstali proti mne
a tlupa násilníkov mi čiahala na život;
nechceli ťa mať pred očami.

15

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,
zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

16

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;
daj silu svojmu služobníkovi,
zachráň syna svojej služobnice.

17

Nech som dôkazom tvojej dobroty,
aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Jeruzalem, matka všetkých národov

1Ž 87

Žalm Koreho synov. Pieseň.
Základy má na posvätných vrchoch;

2

brány Siona miluje Pán
nad všetky stany Jakuba.

3

Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

44

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;
Filištínci, Týrčania a Etiópčania:
tí všetci sa tam zrodili.

5

A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

66

Pán zaznačí do knihy národov:
„Títo sa tam zrodili.“

7

A spievajú ako pri tanci:
„V tebe sú všetky moje pramene.“

Modlitba ťažko chorého

1Ž 88

Pieseň. Žalm Koreho synov. Zbormajstrovi.
Má sa spievať na nápev „Machalat“.
Poučná pieseň od Emana Ezrachitu.

2

Pane, ty Boh mojej spásy,
dňom i nocou volám k tebe.

3

Kiež prenikne k tebe moja modlitba,
nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

4

Moja duša je plná utrpenia
a môj život sa priblížil k ríši smrti.

5

Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu,
majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.

6

Moje lôžko je medzi mŕtvymi,
som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,
na ktorých už nepamätáš,
lebo sa vymanili z tvojej náruče.

7

Hádžeš ma do hlbokej priepasti,
do temravy a tône smrti.

8

Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,
svojimi prívalmi si ma zaplavil.

9

Odohnal si mi známych
a zošklivil si ma pred nimi.
Uväznený som a vyjsť nemôžem,

10

aj zrak mi slabne od zármutku.
K tebe, Pane, volám deň čo deň
a k tebe ruky vystieram.

11

Či mŕtvym budeš robiť zázraky?
A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

12

Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote
a na mieste zániku o tvojej vernosti?

13

Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?

14

Ale ja, Pane, volám k tebe,
včasráno prichádza k tebe moja modlitba.

15

Prečo ma, Pane, odháňaš?
Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?

16

Biedny som a umieram od svojej mladosti,
vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.

17

Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil
a zlomili ma tvoje hrozby.

18

Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava
a zvierajú ma zovšadiaľ.

19

Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,
len tma je mi dôverníkom.