Kniha žalmov   –   Ž 93 – 99

Vznešenosť Pána – Stvoriteľa

193,1-2

Pán kraľuje, velebou sa zaodel;
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

2

Pevný je tvoj trón oddávna,
ty si od vekov.

3

Pozdvihujú rieky, Pane,
pozdvihujú rieky svoj hlas,
pozdvihujú rieky svoj hukot.

4

Nad hukot vodných prívalov,
nad mohutné morské príboje
mocnejší je Pán na výsostiach.

55

Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá;
tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Boh – pomstiteľ spravodlivých

1

Bože odplaty, Pane,
Bože odplaty, zjav sa.

2

Povstaň, ty, ktorý súdiš zem,
odplať pyšným, čo si zaslúžili.

3

Dokedy ešte hriešnici, Pane,
dokedy ešte budú hriešnici jasať?

4

Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť
a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

5

Pane, šliapu po tvojom ľude
a tvoje dedičstvo týrajú.

6

Vraždia vdovy a cudzincov
a zabíjajú siroty.

794,7

A hovoria si: „Pán to nevidí,
nevie o tom Boh Jakubov.“

8

Pochopte to, vy, nerozumní v národe;
kedy to porozumiete, hlupáci?

9

Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,
alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

10

Že by netrestal ten, čo vychováva národy,
čo učí ľud múdrosti?

11

Pán pozná ľudské myšlienky
a vie, aké sú márne.

12

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš
a poúčaš o svojom zákone,

13

aby si mu uľavil v dňoch nešťastných,
kým pre hriešnika nevykopú jamu.

14

Lebo Pán neodvrhne svoj ľud
a neopustí svoje dedičstvo.

15

Súd sa zasa navráti k spravodlivosti
a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

16

Proti ničomníkom ktože mi pomôže
a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

1717

Keby mi Pán nebol pomohol,
už by som bol býval v ríši mlčania.

18

Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

19

A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

20

Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia,
čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

21

Na život spravodlivého sa vrhajú
a odsudzujú krv nevinnú.

22

Mne sa však Pán stal pevnosťou
a skalou útočišťa môj Boh.

23

On im odplatí za ich neprávosť
a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,

24

vyhubí ich Pán, Boh náš.

Pozvanie na oslavu Boha

1Ž 95

Poďte, plesajme v Pánovi,
oslavujme Boha, našu spásu.

2

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár
a oslavujme ho žalmami.

3

Lebo Pán je veľký Boh
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

4

V jeho moci sú zemské hlbiny
a jemu patria aj nebotyčné štíty.

5

Jeho je more, veď on ho stvoril,
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

6

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7

Lebo on je náš Boh
a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

8

Čujte dnes jeho hlas:
„Nezatvrdzujte svoje srdcia

99

ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,
kde ma pokúšali vaši otcovia;
skúšali ma, hoci moje skutky videli.

10

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie
i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

11

tí veru moje cesty neznajú.
Preto som v svojom hneve prisahal:
Nevojdú do môjho pokoja.“

Pán je kráľ a sudca celej zeme

1Ž 961

Spievajte Pánovi pieseň novú;
spievaj Pánovi, celá zem!

2

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

3

Zvestujte jeho slávu pohanom
a jeho zázraky všetkým národom.

44

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

5

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,
ale Pán stvoril nebesia.

6

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,
moc a veleba v jeho svätyni.

7

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,
vzdávajte Pánovi slávu a česť,

8

vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

9

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.
Chvej sa pred ním, celá zem,

10

hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa;
a spravodlivo súdi národy.

11

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;
nech more zahučí a čo ho napĺňa,

12

nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
I zajasajú všetky stromy lesa

13

pred tvárou Pána, že prichádza,
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a národy podľa svojej pravdy.

Pán je slávny sudca

1Ž 971

Pán kraľuje, jasaj, zem;
radujte sa, všetky ostrovy.

2

Vôkol neho oblaky a mrákavy,
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

3

Predchádza ho oheň,
čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

4

Jeho blesky ožarujú zemekruh:
zem to vidí a chveje sa.

5

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,
pred Pánom celej zeme.

6

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia
a jeho slávu vidia všetky národy.

7

Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené
a honosia sa svojimi sochami.
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

88

Sion to počuje a teší sa
a dcéry Júdove plesajú, Pane,
nad tvojimi súdmi.

9

Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

10

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

11

Vychádza svetlo spravodlivému
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

12

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a oslavujte jeho sväté meno.

Boh víťazí na súde

198,1-3

Žalm.
Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice
a jeho svätého ramena.

2

Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

3

Rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.

4

Na chválu Božiu jasaj, celá zem;
plesajte, radujte sa a hrajte.

5

Hrajte Pánovi na citare,
na citare a na harfe zunivej.

6

Za hlaholu trúb a poľníc
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

77 n.

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

8

Tlieskajte, rieky, rukami,
jasajte s nimi, vrchy,

9

pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a podľa práva národy.

Svätý je Pán, náš Boh

1Ž 991-3

Pán kraľuje, traste sa, národy;
tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.

2

Veľký je Pán na Sione,
a vyvýšený nad všetky národy.

3

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,
lebo je sväté.

4

Mocný kráľ spravodlivosť miluje:
ty si ustanovil, čo je správne,
právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

5

Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám,
lebo je svätý.

6

Mojžiš a Áron, jeho kňazi,
a Samuel, ctiteľ jeho mena,
vzývali Pána a on ich vypočul,

7

z oblačného stĺpa k nim hovoril.
A zachovávali jeho svedectvo
a prikázania, ktoré im dal.

8

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,
Bože, ty si bol k nim milostivý,
no nenechal si bez trestu ich priestupky.

9

Velebte Pána, nášho Boha,
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,
lebo svätý je Pán, Boh náš.