120. „Ježiš nás spasil, pretože nás miluje a nemôže konať inak. Môžeme mu urobiť čokoľvek, on nás aj tak miluje a zachraňuje. Pretože iba to, čo je milované, môže byť zachránené. Iba to, čo je prijímané, môže byť premenené. Pánova láska je väčšia ako všetky naše protirečenia, všetky naše krehkosti a všetky naše biedy. Ale práve cez naše protirečenia, krehkosti a biedy chce písať tento príbeh lásky. Objal márnotratného syna, objal Petra po jeho zrade a aj nás vždy, vždy, vždy objíma po našich pádoch, pomáha nám vstať a znova sa postaviť na nohy. Pretože skutočný pád – a tu dajte pozor – skutočný pád, ktorý nám môže zničiť život, je ten, keď zostaneme na zemi a neprijmeme pomoc.“67

121. Jeho odpustenie a jeho spása nie sú niečím, čo si môžeme kúpiť alebo čo máme získať svojimi skutkami alebo svojím úsilím. On nám odpúšťa a oslobodzuje nás zdarma. Jeho darovanie sa na kríži je niečo také veľké, čo nedokážeme splatiť, musíme to len prijať s nesmiernou vďačnosťou a radosťou, že sme oveľa viac milovaní, ako si to vieme predstaviť: „On prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19).

122. Pánom milovaní mladí, akí musíte byť vzácni, keď vás vykúpila prevzácna Kristova krv! Drahí mladí, vašu „cenu nemožno vyjadriť v peniazoch! Vy nie ste kusy, ktoré sa predávajú na dražbe! Prosím vás, nedajte sa kúpiť, nedajte sa zviesť, nedajte sa zotročiť ideologickou kolonizáciou, ktorá nám vkladá do hlavy čudné myšlienky, aby sme sa nakoniec stali otrokmi, závislými, neúspešnými ľuďmi. Vašu cenu nemožno vyjadriť v peniazoch. Musíte si to stále opakovať: nie som na dražbe, moju cenu nemožno vyjadriť v peniazoch. Som slobodný, som slobodný! Zamilujte si túto slobodu, ktorú vám ponúka Ježiš“.68

123. Pozeraj sa na rozpäté ruky ukrižovaného Krista a dovoľ, aby ťa znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, ver pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj jeho krv vyliatu s takou veľkou láskou a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy znova prebudiť k životu.

On žije!

124. Je tu však aj tretia pravda, ktorá je neoddeliteľná od predchádzajúcej: Kristus žije! Treba si to často pripomínať, pretože sme vystavení riziku, že budeme brať Krista len ako dobrý príklad z minulosti, ako spomienku, ako niekoho, kto nás spasil pred dvetisíc rokmi. Toto by nám vôbec neosožilo, zostali by sme rovnakí ako predtým, neoslobodilo by nás to. On, ktorý nás napĺňa svojou milosťou, ktorý nás oslobodzuje, premieňa, uzdravuje a utešuje, je niekto, kto žije. Je to vzkriesený Kristus, plný nadprirodzenej vitality, odetý do nekonečného svetla. Preto svätý Pavol hovorí: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna“ (1 Kor 15, 17).

125. Ak Kristus žije, potom môže byť naozaj prítomný v tvojom živote, v každom okamihu, aby ťa naplnil svetlom a aby si už nikdy nebol osamotený a opustený. A keby aj všetci odišli, on ostane, ako sľúbil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). On napĺňa tvoj život svojou neviditeľnou prítomnosťou, a kamkoľvek by si šiel, on ťa bude čakať. Pretože on neprišiel iba v minulosti, ale prichádza k tebe každý deň, aby ťa pozval ísť v ústrety stále novým horizontom.

126. Kontempluj Ježiša, ktorý je šťastný a prekypuje radosťou. Teš sa so svojím Priateľom, ktorý zvíťazil. Zabili svätého, spravodlivého, nevinného, ale on zvíťazil. Zlo nemá posledné slovo. Ani v tvojom živote nebude mať zlo posledné slovo, pretože tvoj Priateľ, ktorý ťa miluje, chce v tebe zvíťaziť. Tvoj Spasiteľ žije. 127. Ak Ježiš žije, je to záruka, že dobro si v našom živote prerazí cestu a že naše námahy budú mať zmysel. Môžeme sa teda prestať sťažovať a môžeme sa pozerať dopredu, pretože s ním je to vždy možné. Toto je istota, ktorú máme. Ježiš je večne živý. Keď sa k nemu primkneme, budeme žiť a budeme chránení pred všetkými formami smrti a násilia, ktoré sa môžu skrývať na našej ceste. 128. Každé iné riešenie bude slabé a dočasné. Možno bude užitočné na nejaký čas, potom sa však znova ocitneme bezbranní, opustení, vystavení nepohode. S Ježišom však naše srdce zakúsi istotu, ktorá je pevne zakorenená a stála. Svätý Pavol hovorí, že chce byť zjednotený s Kristom, „aby poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania“ (Flp 3, 10). Táto moc sa veľa ráz prejaví aj v tvojom živote, pretože on prišiel, aby ti dal život, a to „život v hojnosti“ (Jn 10, 10). 129. Ak v srdci dokážeš oceniť krásu tohto posolstva, ak budeš ochotný stretnúť sa s Pánom, ak mu dovolíš, aby ťa miloval a spasil, ak s ním uzavrieš priateľstvo a začneš sa so živým Kristom zhovárať o konkrétnych záležitostiach svojho života, bude to veľká skúsenosť, bude to základná skúsenosť, ktorá bude oporou tvojho kresťanského života. Bude to skúsenosť, o ktorú sa budeš môcť podeliť s inými mladými ľuďmi. Pretože „na začiatku toho, že sa človek stane kresťanom, nie je nejaké etické rozhodnutie alebo veľká myšlienka, ale skôr stretnutie s udalosťou, s Osobou, ktorá dáva životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie“.69