1180Keď sa neobmedzuje uplatňovanie náboženskej slobody,60 2106 kresťania stavajú budovy určené na Boží kult. Tieto viditeľné kostoly nie sú obyčajnými miestami zhromaždenia, ale naznačujú a ukazujú Cirkev žijúcu na tom mieste, ktorá je prebývaním Boha s ľuďmi zmierenými a zjednotenými v Kristovi.

1181„Dom modlitby,2691 v ktorom sa slávi a uchováva najsvätejšia Eucharistia a zhromažďujú sa veriaci a v ktorom sa na posilu a útechu veriacich uctieva prítomnosť Božieho Syna, nášho Spasiteľa, ktorý sa obetoval za nás na obetnom oltári, má byť pekný a vhodný na modlitbu a posvätné obrady.“61

V tomto „Božom dome“ má pravdivosť a harmónia znakov, ktoré ho tvoria, robiť zjavným Krista, ktorý je prítomný a pôsobí na tomto mieste.62

1182Oltárom novej zmluvy je Pánov kríž,63 6171383 z ktorého pramenia sviatosti veľkonočného tajomstva. Na oltári, ktorý je stredobodom kostola, sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža. Oltár je aj Pánovým stolom, ku ktorému je pozvaný Boží ľud.64 V niektorých východných liturgiách je oltár aj symbolom hrobu (Kristus skutočne zomrel a skutočne vstal z mŕtvych).

1183Svätostánok1379 má byť v kostoloch umiestnený „na veľmi dôstojnom mieste a čo najúctyhodnejšie“.65 2120 Dôstojný vzhľad, umiestnenie a bezpečnosť eucharistického svätostánku66 majú napomáhať adoráciu Pána skutočne prítomného v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Svätá krizma (myron),1241 ktorou pomazanie je sviatostným znakom pečate daru Ducha Svätého, sa tradične uchováva a uctieva na bezpečnom mieste svätyne. Možno tam uložiť aj olej katechumenov a olej na pomazanie chorých.

1184Sedadlo biskupa (katedra) alebo kňaza „má naznačovať jeho funkciu: predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu“.67

Ambona: „Dôstojnosť Božieho slova si vyžaduje,103 aby v kostole bolo vhodné miesto, z ktorého by sa [Božie slovo] ohlasovalo1348 a ku ktorému by sa pri liturgii slova pútala pozornosť veriacich.“68

1185Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína krstom; preto kostol má mať miesto na slávenie krstu (baptistérium čiže krstiteľnicu) a má napomáhať spomienku na krstné sľuby (svätená voda).

Obnovenie krstného života vyžaduje pokánie. Preto kostol má byť vhodný aj na kajúcne vyznanie a prijatie odpustenia, čo si vyžaduje, aby v ňom bolo primerané miesto na prijatie kajúcnikov (spovednica a pod.).

Kostol má byť aj priestorom pozývajúcim na sústredenie a tichú modlitbu,2717 ktorá predlžuje a zvnútorňuje veľkú modlitbu Eucharistie.

1186A napokon kostol má aj eschatologický význam. Kto chce vstúpiť do Božieho domu,1130 musí prekročiť prah, symbol prechodu zo sveta raneného hriechom do sveta nového života, do ktorého sú povolaní všetci ľudia. Viditeľný kostol je symbolom otcovského domu, do ktorého putuje Boží ľud a v ktorom Otec „im zotrie... z očí každú slzu“ (Zjv 21, 4). Preto je kostol i domom všetkých Božích detí, dokorán otvoreným a pripraveným ich prijať.

Zhrnutie

1187Liturgia je dielo úplného Krista, hlavy i tela. Náš veľkňaz ju nepretržite slávi v nebeskej liturgii s presvätou Bohorodičkou, s apoštolmi, so všetkými svätými a s množstvom ľudí, ktorí už vošli do kráľovstva.

1188Pri liturgickom slávení je „liturgom“ celé zhromaždenie, každý podľa svojej funkcie. Krstné kňazstvo je kňazstvom celého Kristovho tela. Niektorí veriaci sú však vysvätení sviatosťou posvätného stavu, aby zastupovali Krista ako hlavu tela.

1189Liturgické slávenie obsahuje znaky a symboly, ktoré sa vzťahujú na stvorenie (svetlo, voda, oheň), na ľudský život (umývať, pomazať, lámať chlieb) a na dejiny spásy (veľkonočné obrady). Tieto prvky hmotného sveta, tieto ľudské obrady a tieto pripomienky Božích skutkov, začlenené do sveta viery a povýšené mocou Ducha Svätého, stávajú sa nositeľmi Kristovho spasiteľného a posväcujúceho pôsobenia.