320Boh, ktorý stvoril vesmír, udržiava ho v jestvovaní skrze svoje Slovo, svojho Syna, ktorý "udržuje všetko svojím mocným slovom" (Hebr 1, 3), a skrze svojho Ducha Stvoriteľa, ktorý dáva život.

321Božia prozreteľnosť, to sú opatrenia, ktorými Boh s múdrosťou a láskou vedie všetky stvorenia až k ich poslednému cieľu.

322Ježiš Kristus nás povzbudzuje k synovskej odovzdanosti do prozreteľnosti nášho nebeského Otca.161 Po ňom apoštol svätý Peter odporúča: "Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará" (1 Pt 5, 7).162

323Božia prozreteľnosť pôsobí aj prostredníctvom činnosti stvorení. Boh dáva ľuďom schopnosť slobodne spolupracovať na jeho plánoch.

324To, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktoré budeme úplne poznať až vo večnom živote.

5. odsek
Nebo a zem

325Apoštolské vyznanie viery vyznáva, že Boh je "Stvoriteľ neba i zeme",163 a Nicejsko-carihradské vyznanie viery vysvetľuje: "... sveta viditeľného i neviditeľného".164

326Výraz "nebo i zem"290 vo Svätom písme znamená: všetko, čo jestvuje, celé stvorenie. Poukazuje aj na spojitosť, ktorá vnútri stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo a zem: "zem" je svet ľudí.165 10232794 Slovo "nebo" alebo "nebesia" môže označovať oblohu,166 ale aj vlastné "miesto" Boha, nášho "Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5, 16),167 a v dôsledku toho aj "nebo", ktoré je eschatologickou slávou. Napokon slovo "nebo" označuje "miesto" duchovných stvorení - anjelov -, ktorí obklopujú Boha.

327Vyznanie viery Štvrtého lateránskeho koncilu tvrdí, že Boh "na počiatku času stvoril z ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné,296 totiž anjelské a pozemské: a napokon ľudské, akoby spoločné [obom], utvorené z ducha a tela".168

I. Anjeli
Jestvovanie anjelov - pravda viery

328Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery.150 Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície.

Kto sú anjeli?

329Svätý Augustín o nich hovorí: "'Anjel'... je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel."169 Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže "ustavične hľadia na tvár... Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 18, 10), počúvajú na jeho slová a plnia jeho príkazy.170