Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 369 – 373
III. „Muža a ženu ich stvoril“2331-2336
Boh chcel rovnosť i rozdielnosť

369Muž a žena sú stvorení, to znamená, že ich Boh chcel: na jednej strane v dokonalej rovnosti ako ľudské osoby, na druhej strane v ich špecifickom bytí muža a ženy. „Byť mužom“, „byť ženou“ je dobrá a Bohom chcená skutočnosť: muž a žena majú neodňateľnú dôstojnosť, ktorú dostávajú priamo od Boha, svojho Stvoriteľa.242 Muž a žena sú s rovnakou dôstojnosťou „na Boží obraz“. Vo svojom „byť mužom“ a „byť ženou“ odzrkadľujú múdrosť a dobrotu Stvoriteľa.

370Boh nie je „na obraz“ človeka.42239 Nie je ani muž, ani žena. Boh je čistý duch, v ktorom niet miesta pre rozdielnosť pohlaví. Ale „dokonalosti“ muža a ženy odzrkadľujú niečo z nekonečnej dokonalosti Boha: sú to „dokonalosti“ matky243 a „dokonalosti“ otca a manžela.244

„Jeden pre druhého“ – „jednota v dvojici“

371Muž a žena sú stvorení spolu1605 a Boh chce, aby boli jeden pre druhého. Božie slovo nám to dáva pochopiť na rôznych miestach posvätného textu. „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gn 2, 18). Ani jedno zviera nemôže byť takýmto „spoločníkom“ človeka.245 Žena, ktorú Boh „utvára“ z rebra vyňatého z muža a ktorú k nemu privádza, vyvoláva v mužovi výkrik údivu, zvolanie lásky a spoločenstva: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa!“ (Gn 2, 23). Muž objavuje ženu ako druhé „ja“ s rovnakou ľudskou prirodzenosťou.

372Muž a žena sú stvorení „jeden pre druhého“: nie že by ich bol Boh urobil iba „napoly“ a „neúplných“; stvoril ich pre spoločenstvo osôb, v ktorom každý môže byť „pomocou“ pre druhého, lebo sú rovnakí ako osoby („kosť z mojich kostí...“) a zároveň sa dopĺňajú ako muž a žena.246 V manželstve ich Boh spája tak, že tvoria „jedno telo“ (Gn 2, 24) a môžu odovzdávať ľudský život:16522366 „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 28). Keď muž a žena ako manželia a rodičia odovzdávajú svojim potomkom ľudský život, jedinečným spôsobom spolupracujú na diele Stvoriteľa.247

373Muž a žena majú v Božom pláne povolanie307 „podmaniť si“ zem248 ako Boží „správcovia“. Táto zvrchovanosť nesmie byť svojvoľnou a deštruktívnou nadvládou. Muž a žena, stvorení na obraz Stvoriteľa,2415 ktorý miluje všetko, čo je,249 sú povolaní mať účasť na Božej prozreteľnosti voči ostatným stvoreniam. Z toho vyplýva ich zodpovednosť za svet, ktorý im Boh zveril.