540Pokúšanie Ježiša2119 ukazuje, akým spôsobom má Boží Syn plniť poslanie Mesiáša v protiklade k spôsobu, aký mu navrhuje satan a aký mu chcú prisúdiť ľudia.260 Preto Kristus zvíťazil5192849 nad Pokušiteľom pre nás: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4, 15). Cirkev sa každý rok počas štyridsiatich dní Pôstneho obdobia1438 spája s Ježišovým tajomstvom na púšti.

„Priblížilo sa Božie kráľovstvo“

541„Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: ‚Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.2816 Kajajte sa a verte evanjeliu'“ (Mk 1, 15). „Preto Kristus, aby splnil Otcovu vôľu,763 založil na zemi nebeské kráľovstvo.“261 A Otcova vôľa je „povzniesť ľudí k účasti na Božom živote“.262 Robí to tak, že zhromažďuje ľudí okolo svojho Syna Ježiša Krista.669768 Týmto zhromaždením je Cirkev, ktorá je na zemi „zárodkom a počiatkom“ Božieho kráľovstva.263 865

542Ježiš Kristus je v strede tohto zhromaždenia ľudí v „Božej rodine“.2233 Zvoláva ich okolo seba svojím slovom, svojimi znameniami, ktoré robia zjavným Božie kráľovstvo, a rozoslaním svojich učeníkov. Príchod svojho kráľovstva uskutoční najmä veľkým tajomstvom svojej Veľkej noci: svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním. „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“789 (Jn 12, 32). K tomuto zjednoteniu s Kristom sú povolaní všetci ľudia.264

Ohlasovanie Božieho kráľovstva

543Všetci ľudia sú povolaní vojsť do kráľovstva. Toto mesiášske kráľovstvo, ohlasované najprv synom Izraela,265 má prijať ľudí zo všetkých národov.266 764 Kto chce doň vojsť, musí prijať Ježišovo slovo:

„Pánovo slovo sa totiž prirovnáva semenu, ktoré sa seje na pole: tí, čo ho počúvajú s vierou a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému stádu, prijali samo kráľovstvo. Semeno potom vlastnou silou klíči a rastie až do času žatvy.“267

544Kráľovstvo patrí chudobným a maličkým,709 čiže tým, ktorí ho prijali s pokorným srdcom.2443 Ježiš je poslaný hlásať „evanjelium chudobným“ (Lk 4, 18).268 2546 Vyhlasuje ich za blahoslavených, „lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3). Týmto „maličkým“ Otec láskavo zjavil, čo ostáva skryté pred múdrymi a rozumnými.269 Ježiš má účasť na živote chudobných od jasieľ až po kríž; zo skúsenosti vie, čo je hlad,270 smäd271 a nedostatok.272 Ba viac, stotožňuje sa s chudobnými každého druhu a činorodú lásku k nim kladie ako podmienku na vstup do svojho kráľovstva.273

545Ježiš pozýva hriešnikov k stolu kráľovstva:1443 „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2, 17).274 588 Vyzýva ich, aby sa obrátili, lebo bez toho nie je možné vojsť do kráľovstva;1846 slovom i skutkom im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo svojho Otca voči nim275 1439 a nesmiernu radosť „v nebi... nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“ (Lk 15, 7). Vrcholným dôkazom tejto lásky bude obeta jeho vlastného života „na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28).

546Ježiš volá do kráľovstva podobenstvami,2613 ktoré sú typickou črtou jeho učenia.276 Nimi pozýva na hostinu kráľovstva,277 ale žiada aj radikálnu voľbu: kto chce získať kráľovstvo, musí obetovať všetko;278 slová nestačia, vyžadujú sa skutky.279 Podobenstvá sú pre človeka akoby zrkadlá: Prijíma slovo ako skalnatá pôda alebo ako dobrá zem?280 Čo robí s talentami, ktoré dostal?281 Ježiš a prítomnosť kráľovstva na tomto svete sú tajomným spôsobom v strede podobenstiev. Treba vojsť do kráľovstva, čiže stať sa Kristovým učeníkom, aby človek poznal „tajomstvá nebeského kráľovstva“542 (Mt 13, 11). Pre tých, čo ostávajú „vonku“,282 všetko zostáva záhadou.283

Znamenia Božieho kráľovstva

547Ježiš sprevádza svoje slová670 mnohými „mocnými činmi, divmi a znameniami“ (Sk 2, 22), ktoré ukazujú, že kráľovstvo je prítomné v ňom. Dosvedčujú, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš.284 439

548Znamenia, ktoré robí Ježiš, svedčia o tom, že ho poslal Otec.285 Vyzývajú veriť v neho.286 Tým, čo sa na neho obracajú s vierou,156 udeľuje, o čo prosia.287 A tak zázraky posilňujú vieru2616 v toho, ktorý koná skutky svojho Otca: dosvedčujú, že je Boží Syn.288 574 Ale môžu byť aj príležitosťou na pohoršenie.289 Nemajú za cieľ ukájať zvedavosť a túžby po čaroch. Napriek takým zrejmým zázrakom niektorí Ježiša odmietajú;290 447 dokonca ho obviňujú, že koná mocou zlých duchov.291

549Keď Ježiš oslobodil niektorých ľudí od pozemského zla, akým je hlad,292 nespravodlivosť,293 choroba a smrť,294 vykonal mesiášske znamenia.1503 Neprišiel však preto, aby odstránil všetko zlo na svete,295 ale aby vyslobodil ľudí z najťažšieho otroctva, z otroctva hriechu,296 440 ktoré im prekáža v ich povolaní Božích detí a spôsobuje všetky ich ľudské zotročenia.