Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 922 – 924
Zasvätené panny a vdovy

922Už od apoštolských čias1618-1620 boli kresťanské panny468 a vdovy,469 ktoré Pán povolal, aby sa k nemu nerozdelené pripútali s väčšou slobodou srdca, tela a ducha, a ktoré sa so schválením Cirkvi rozhodli žiť v stave trvalého panenstva alebo trvalej čistoty „pre nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 12).

923Keď panny „vyslovia sväté predsavzatie zbližša nasledovať Krista, diecézny biskup ich podľa schváleného liturgického obradu1537 zasvätí Bohu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe Cirkvi“.470 1672 Týmto slávnostným obradom (consecratio virginum) „sa panna [stáva] zasvätenou osobou, transcendentným znakom lásky Cirkvi ku Kristovi, eschatologickým obrazom nebeskej nevesty a budúceho života“.471

924Stav zasvätených panien, ktorý je príbuzný iným formám zasväteného života,472 zaväzuje ženu žijúcu vo svete (alebo rehoľníčku) k modlitbe, pokániu, službe blížnym a apoštolskej práci, a to podľa stavu a príslušných chariziem, aké každá dostala.473 Zasvätené panny sa môžu združovať, aby vernejšie zachovávali svoje predsavzatie.474