990Výraz „telo“ označuje človeka v stave jeho slabosti a smrteľnosti.555 „Vzkriesenie tela“364 znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrteľná duša, ale že znova ožijú aj naše „smrteľné telá“ (Rim 8, 11).

991Veriť vo vzkriesenie mŕtvych638 bolo podstatným prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov: „Vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov. Vierou vo vzkriesenie sme [kresťanmi].“556

„Akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera... Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1 Kor 15, 12-14. 20).

I. Kristovo a naše vzkriesenie
Postupné zjavovanie vzkriesenia

992Vzkriesenie mŕtvych zjavoval Boh svojmu ľudu postupne. Nádej na telesné vzkriesenie mŕtvych sa presadila ako vnútorný dôsledok viery v Boha, Stvoriteľa celého človeka, duše i tela.297 Stvoriteľ neba a zeme je aj ten, ktorý verne dodržiava svoju zmluvu s Abrahámom a jeho potomstvom. V tejto dvojitej perspektíve sa začne prejavovať viera vo vzkriesenie. Machabejskí mučeníci vyznávajú pri svojom mučení:

„Pán vesmíru, pre ktorého zákony umierame, vzkriesi nás pre večný život“ (2 Mach 7, 9). „Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, komu Boh vlieva nádej, že ho opäť vzkriesi“ (2 Mach 7, 14).557

993Farizeji558 a mnohí Pánovi súčasníci559 očakávali vzkriesenie.575 Ježiš ho s istotou učí. Saducejom, ktorí ho popierajú, odpovedá: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?“ (Mk 12, 24). Viera vo vzkriesenie sa zakladá na viere v Boha,205 ktorý „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Mk 12, 27).

994Ba viac, Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou osobou: „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11, 25). Sám Ježiš vzkriesi v posledný deň tých, ktorí v neho uverili560 a ktorí jedli jeho telo a pili jeho krv.561 646 Už teraz dáva znamenie a záruku vzkriesenia, keď vracia život niektorým mŕtvym562 a tým zvestuje svoje vlastné zmŕtvychvstanie, ktoré však bude patriť do iného poriadku. O tejto jedinečnej udalosti hovorí ako o „znamení proroka Jonáša“ (Mt 12, 39), ako o znamení chrámu:563 652 predpovedá, že vstane z mŕtvych na tretí deň po tom, čo ho zabijú.564

995Byť Kristovým svedkom znamená byť „svedkom jeho zmŕtvychvstania“860 (Sk 1, 22),565 patriť k tým, čo „s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili“ (Sk 10, 41). Kresťanská nádej na vzkriesenie je plne poznačená stretnutiami so zmŕtvychvstalým Kristom.655 Vstaneme z mŕtvych ako on, s ním a skrze neho.

996Kresťanská viera vo vzkriesenie643 sa už od začiatku stretala s nepochopením a odporom.566 „V ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela.“567 Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný život?

Ako vstanú mŕtvi?

997Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu,366 i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou.

998Kto vstane z mŕtvych?1038 Všetci ľudia, ktorí zomreli: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5, 29).568

999Ako? Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom.640 „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja“ (Lk 24, 39). Nevrátil sa však do pozemského života.645 Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“,569 ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo,570 na „telo duchovné“ (1 Kor 15, 44):

„Ale niekto povie: ‚Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?‘ Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno...; seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;... mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní... Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť“ (1 Kor 15, 35-37. 42. 52-53).