List Kolosanom   –   Kol 1

Úvod, 1,1-12

Pozdrav. – 1Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.

Apoštol vzdáva vďaky. – 3Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, 4lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, 5pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. 6Ono k vám prišlo, a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. 71, 7Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi; 8on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

Apoštol prosí. – 99Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, 10aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, 11a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou

12

vzdávali vďaky Otcovi,
ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.

I. Dogmatická časť, 1,13-29

Hymnus na Krista, hlavu všetkého

1313-20

On nás vytrhol z moci tmy
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

14

v ktorom máme vykúpenie,
odpustenie hriechov.

1515

On je obraz neviditeľného Boha,
prvorodený zo všetkého stvorenia,

1616

lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,
viditeľné i neviditeľné,
tróny aj panstvá,
kniežatstvá aj mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

17

On je pred všetkým
a všetko v ňom spočíva.

1818

On je hlavou tela, Cirkvi.
On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,
aby on mal vo všetkom prvenstvo.

1919

Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť

2020

a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,
keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj
všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Účasť Kolosanov na vykúpení. – 21Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, 2222teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. 23Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom; a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom.

Pavlovo poslanie medzi pohanmi. – 2424Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. 25Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, 26tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. 27Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. 2828My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. 29O to sa namáham a borím, jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí.