List Kolosanom   –   Kol 3

III. Nový život v Kristovi, 3,1 – 4,6

Charakter nového života. – 1Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 33, 3Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

55Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! 6Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. 7Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. 8Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. 9Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 1111Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

Nadovšetko majte lásku. – 12Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 1414Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

1616Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 17A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Podriaďujte sa a slúžte Pánovi. – 1818Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! 19Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! 21Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! 22Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! 23Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! 24Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! 25Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.