Kniha Sirachovcova   –   Sir 4

Ako sa treba zachovať k chudobným?

14,1

Synu, chudobným neukracuj živobytie,
ani neodvracaj oči od chudobného!

2

Neopovrhuj nikým, kto hladuje,
ani nedráždi chudobného v jeho biede!

3

Srdce biedneho nesužuj
a neodkladaj s darom núdznemu!

4

Prosbu usúženého neodmietaj,
ani neodvracaj tvár od bedára!

55

Od bedára neodvracaj svoje oči mrzuto,
ani nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom.

66

Vyslyšaná býva kliatba toho, kto ti v trpkosti duše zlorečí,
lebo vyslyší ho ten, čo ho stvoril.

7

Správaj sa prívetivo k zhromaždeným chudobným,
pred starším sa uponíž a pred veľmožom si skloň hlavu!

8

Bez nevôle si nakloň ucho k chudobnému a vráť mu svoju podlžnosť
a v tichosti mu odpovedaj na pozdrav.

9

Z rúk násilníka vysloboď toho, kto trpí krivdu,
a nech ti nie je v duši mdlo, keď treba niekoho ochrániť.

10

Maj milosrdenstvo pre siroty ako otec
a nahradzuj manžela ich matke!

11

Tak budeš poslušným synom Najvyššieho,
preto sa väčšmi nad tebou zmiluje ako (tvoja) matka.

Ovocie múdrosti

1212 n.

Múdrosť vdychuje život svojim synom,
prijíma tých, ktorí ju hľadajú,
a ide pred nimi na spravodlivej ceste.

13

Kto ju miluje, miluje život:
ktorí k nej prichádzajú za rána, získajú jej obľubu.

14

Ktorí sa jej pevne držia, obsiahnu život,
kam len vkročí (jeden z nich), požehná ho Boh.

15

Ktorí jej slúžia, slúžia svätyni,
a aj Boh miluje takých, čo ju milujú.

1616

Kto ju počúva, bude súdiť národy,
a kto ju pozorne sleduje, bude bezpečne prebývať.

17

Kto má k nej dôveru, dostane ju:
a pevne si ju udržia aj jeho potomci.

1818-19

Lebo aj za skúšky kráča vedľa neho
a medzi prvými si ho vyberá.

19

Bázeň a strach zosiela na neho na skúšku,
sužovať ho bude trápením svojej náuky,
až vyskúša jeho zmýšľanie, či sa môže zveriť jeho duši.

20

Potom znova pôjde k nemu po pevnej a rovnej ceste
a obveselí ho.

21

Odhalí mu svoje tajomstvá
a zahrnie ho vedou a poznaním spravodlivosti.

22

Ale keby zblúdil (z cesty), zanechá ho
a vydá ho do rúk jeho nepriateľa.

Chráň sa nemiestnej hanblivosti

23

Synu, dbaj na čas a vyhýbaj zlu!

2424-25

Pre svoju dušu nehanbi sa vyznať pravdu!

25

Je hanblivosť, ktorá privádza hriech,
a je zasa hanblivosť, ktorá privádza slávu a česť.

26

Nenadŕžaj nikomu proti vlastnému záujmu,
ani si nepočínaj falošne na svoju škodu!

27

Nehanbi sa za svojho blížneho v jeho úpadku,

28

ani nič nezameškaj, ak môžeš niečo zachrániť;
neskrývaj sa so svojou múdrosťou pre jej krásu,

29

lebo múdrosť poznajú podľa reči
a rozum, vedu a učenosť vzdelanca zasa podľa slova;
pevné trvanie (spočíva) na spravodlivých činoch.

30

Spravodlivej veci nijako neprotireč,
hanbi sa však za nespravodlivé počínanie svojej nevychovanosti.

3131b31a

Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov,
no ak ide o hriech, nepoddávaj sa nikomu.

32

Mocnému sa nestavaj na odpor,
ani sa nenamáhaj plávať proti prúdu rieky!

33

Za pravdu bojuj, akoby ti išlo o život,
až do smrti máš zápasiť za spravodlivosť
a Boh porazí tvojich protivníkov za teba.

34

Neprenáhľuj sa svojím jazykom,
ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci!

3535

Nepočínaj si vo svojom dome ako lev, nerozháňaj domácich
a neutláčaj svojich podriadených.

36

Keď máš dostať, nevystieraj ruku,
a zasa keď máš dať, neodťahuj ju!