Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 2

Štyri rohy a štyria remeselníci. – 12,1-4Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy! 2I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izrael a Jeruzalem.“ 3Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. 4I spýtal som sa: „Čo idú títo robiť?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali.“

Muž s meradlom. – 55 n.Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz. 6I spýtal som sa: „Ty kde ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý.“ 77-9Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel 8a povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. 9A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho.

1010 n.Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny – hovorí Pán –, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba – hovorí Pán. 11Hor’ sa! Zachráň sa na Sione ty, čo bývaš u dcéry Bábelu! 1212 n.Lebo toto hovorí Pán zástupov: Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. 13Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov; vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov. 14Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba – hovorí Pán. 1515 n.V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojím ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. 16Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. 17Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku!“