Úvod do Druhého Jánovho listu

1. Autor. Pôvodca listu sa nazýva jednoducho »starší« (gr. presbýteros). Týmto výrazom sa tu neoznačuje ani vek, ani úrad, ale meno, ktoré Papiáš dáva svedkom viery druhej generácie a najmä apoštolom. Podľa starokresťanskej tradície je autorom listu apoštol Ján. (O jeho osobe pozri úvod do Evanjelia podľa Jána). Potvrdzujú to aj pojmy, reč, štýl a myšlienkový svet spisu, lebo sú takmer také isté ako v Jánovom evanjeliu a v Prvom Jánovom liste. Niektorí biblisti však pokladajú Druhý Jánov list za spis pochádzajúci z pera jedného z Jánových učeníkov (presbyter Ján z Efezu?). List bol napísaný na konci 1. storočia, pravdepodobne v Efeze alebo v Sýrii.

2. Cieľ listu. List je adresovaný „vyvolenej panej a jej deťom“ (porov. v. 1), čo je obrazným označením určitej kresťanskej obce (i jej členov) v Malej Ázii. Cieľom listu je posilniť kresťanské spoločenstvá vo viere a vyzvať ich, aby žili vo vzájomnej láske. Predovšetkým ich varuje pred bludármi, „ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele“ (v. 7), a vyzýva veriacich, aby ich „neprijali do domu a ani nepozdravovali“ (v. 10). Okrem toho povzbudzuje tých, „čo poznali pravdu“ (v.1), aby v nej aj žili (porov. v. 4) a aby jeden druhého milovali (porov. v. 5) podľa prikázania, ktoré dostali od Otca a mali od začiatku (porov. vv. 4-6).

3. Rozdelenie a obsah listu:

Pozdrav (vv. 1-3).

Prikázanie lásky (vv. 4-6).

Výstraha pred bludármi (vv. 7-11).

Záver a pozdrav (vv. 12-13).

4. Náboženské posolstvo listu. Tento krátky spis predstavuje tematický rozvrh myšlienok, ktoré sa podrobnejšie rozvádzajú v Prvom Jánovom liste: vrúcnu výzvu, aby kresťania žili podľa prikázania lásky, a vážnu výstrahu pred bludármi, ktorí ohrozujú ich pravú vieru v Ježiša Krista. Pre túto obsahovú podobnosť oboch listov možno Druhý Jánov list pokladať za prvú reakciu autora proti novým bludom, ktoré mienil neskôr vyvrátiť a zavrhnúť v terajšom Prvom Jánovom liste. Je však tiež možné, že chcel svojím listom veriacim v skratke pripomenúť náuku, ktorú im vysvetlil v predchádzajúcom, t. j. Prvom Jánovom liste. V každom prípade je vhodné čítať Druhý Jánov list vo svetle teologickej náuky Prvého Jánovho listu.

Z historického hľadiska je Druhý Jánov list vzácnym dokumentom o živote konkrétnej kresťanskej komunity na konci 1. storočia. Spis svedčí o jej pokroku vo viere, ale aj o nebezpečenstve, ktoré jej hrozilo zo strany bludárov. Pripomína aj disciplinárnu normu, aby sa v cirkevnom spoločenstve vyhlo šíreniu bludného učenia (porov. v. 10).

5. Kánonickosť listu. Pre nedostatok starých svedectiev, pre krátky rozsah a stručný obsah spisu bola kánonickosť Druhého Jánovho listu dlhší čas predmetom pochybností a dišpút. Od polovice 4. storočia bol list uznaný za kánonický tak v latinskej, ako aj v gréckej Cirkvi.