Úvod do Listu Títovi

1. Adresát. List je adresovaný Pavlovmu sprievodcovi a spolupracovníkovi Títovi. Skutky apoštolov sa o ňom vôbec nezmieňujú; je však o ňom viacero údajov v Liste Galaťanom (porov. 2,1.3) a v Druhom liste Korinťanom (porov. 2,13; 7,6.13 n.; 8,6.16.23; 12,18). Pochádzal pravdepodobne z Cilície a pôvodom bol pohan (porov. Gal 2,3). Pre Krista ho získal apoštol Pavol (porov. Tít 1,4), ale neobrezal ho, aby na jeho príklade neskôr na Jeruzalemskom sneme ukázal, že kresťania z pohanstva sú slobodní od židovského zákona a nevyžaduje sa od nich obriezka (porov. Gal 2,1-5). Bol schopným organizátorom a sprostredkovateľom, a preto ho Pavol poveroval dôležitými úlohami, najmä v ťažkých a kritických situáciách svojho apoštolského účinkovania (porov. 2 Kor 7,6-16; 12,17-18) a pri vykonaní zbierky pre chudobných v Jeruzaleme (porov. 2 Kor 8,6.16-24). Podľa Listu Títovi 1,5 Pavol ho poveril, aby zriadil organizáciu a usporiadal pomery v kresťanskej obci na ostrove Kréta. Títus bol počas druhého Pavlovho väznenia v Ríme určitý čas s ním, no potom odišiel do Dalmácie (porov. 2 Tim 4,10). Podľa starej tradície zomrel vo veku 93 rokov na Kréte.

2. Okolnosti a cieľ listu. Ako Prvý list Timotejovi, s ktorým má veľa spoločného čo do obsahu a pastoračného rázu, napísal Pavol tento list v Macedónsku v r. 64-65, teda nedlho po tom, čo poveril Títa organizáciou cirkevného spoločenstva na Kréte. V liste prejavuje starostlivosť o túto kresťanskú obec, dáva Títovi smernice na jej zriadenie a pokyny, ako bojovať proti bludným náukám falošných učiteľov a ako usmerniť život veriacich podľa kresťanského učenia a ich stavovských povinností.

Tento krátky spis má skôr úradný ako osobný ráz. Jeho charakteristickou črtou je rozsah a hĺbka teologických motivácií (porov. 2,11-14; 3,3-7). Pravdepodobne ide o fragmenty prvokresťanskej katechézy alebo formúl vyznania viery, ktoré tvoria jadro kresťanského kréda a života. V dôsledku toho nadobúdajú aj pastoračné pokyny listu osobitný tón.

3. Rozdelenie a obsah listu:

Pozdrav (1,1-4).

 1. Títus a organizácia cirkvi na Kréte (1,5-16):
  1. Cirkevní predstavení: ustanovenie a požadované vlastnosti (1,5-9)
  2. Boj proti falošným učiteľom (1,10-16).
 2. Pastoračné pokyny pre život kresťanov (2,1 – 3,11):
  1. Stavovské povinnosti (2,1-10)
  2. Teologická motivácia života kresťanov (2, 11-15)
  3. Všeobecné povinnosti kresťanov: ich vzťahy k vrchnostiam a k svetu (3,1-8)
  4. Osobitné rady pre Títa (3,9-11).

Záver: Správy a pozdrav (3,12-15).

(Ostatné o Liste Títovi pozri vo všeobecnom úvode do Pastorálnych listov.)