Kniha proroka Izaiáša   -   Iz 25,6–10

Blaženosť zachránených

66 n.

Pán zástupov pripravil
na tomto vrchu všetkým národom
hostinu hojnú, hostinu s vínom,
hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.

7

A zničí na tomto vrchu
závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom,
a prikrývku, čo zakrýva všetky národy.

8

Zničí smrť navždy
a Pán, Jahve, zotrie
slzu z každej tváre
a hanbu svojho ľudu
odstráni z celej zeme,
lebo Pán hovoril.

9

A v ten deň povedia: "Hľa, toto je náš Boh,
v neho sme dúfali, že nás spasí!
On je Pán, v neho sme dúfali,
jasajme a radujme sa z jeho spásy!

1010

Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu."
Potom bude Moab zmlátený na mieste,
ako je zmlátená slama v hnojnici.