Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 19,28–48

V. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme, 19,28 - 21,38

Slávnostný vstup do Jeruzalema. - 2828-40Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. 29Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov 30so slovami: "Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31A keby sa vás niekto opýtal: »Prečo ho odväzujete?« poviete: »Pán ho potrebuje.«" 32Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?" 34Oni povedali: "Pán ho potrebuje." 35Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, 3838a volali:

"Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"

39Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!" 40On odvetil: "Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene."

Ježiš plače nad Jeruzalemom. - 41Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním 42a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia."

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu. - 4545-48Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46a povedal im: "Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."

Ježiš učí v chráme. - 47A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 48Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.