Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 3,1–6

Veľkňaz Jozue. – 13,1-5Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál satan, ktorý chcel naňho žalovať. 2Pán povedal satanovi: „Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?“ 3Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. 4Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli pred ním: „Odnímte mu špinavý odev!“ A jemu riekol: „Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!“ 5Potom povedal: „Dajte mu na hlavu čistý turban!“ Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Pánov anjel však stál.

6Potom Pánov anjel dosvedčoval Jozuemu: