Katechizmus Katolíckej Cirkvi   -   KKC 1523 – 1525

1523Príprava na posledný prechod.1020 Ak sa sviatosť pomazania chorých vysluhuje všetkým, ktorí trpia ťažkými chorobami a slabosťami, tým skôr sa udeľuje ľuďom, ktorí sa nachádzajú na konci života.132 Preto bola nazvaná aj "sacramentum exeuntium" ("sviatosť odchádzajúcich").133 Pomazanie chorých završuje naše pripodobnenie Kristovej smrti a zmŕtvychvstaniu, tak ako sa začalo krstom.1294 Dovršuje sväté pomazania, ktoré vyznačujú etapy celého života kresťana: krstné pomazanie v nás spečatilo nový život a birmovné pomazanie nás posilnilo na životný boj.1020 Toto posledné pomazanie opevňuje akoby silnou hradbou koniec nášho pozemského života na posledné boje pred vstupom do Otcovho domu.134

V. Viatikum, posledná sviatosť kresťana

1524Tým, čo opúšťajú tento život,1392 Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum ("pokrm na cestu"). Prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom večného života a silou vzkriesenia podľa Pánových slov: "Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň" (Jn 6, 54). Eucharistia, sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista, je v tomto prípade sviatosťou prechodu zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi.135

1525Možno povedať, že podobne ako sviatosti krstu,1680 birmovania a Eucharistie tvoria jeden celok, ktorý sa volá "sviatosti uvádzania do kresťanského života", tak sviatosti pokánia, pomazania chorých a Eucharistia ako viatikum sú na konci kresťanského života "sviatosťami, ktoré pripravujú na nebeskú vlasť" alebo sviatosťami,2299 ktorými sa končí pozemské putovanie.