Prvý Petrov list   –   1Pt 2,6–8

665-9Preto je v Písme:

„Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny;
kto v neho verí, nebude zahanbený.“

77-87Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria:

„Kameň, čo stavitelia zavrhli,
sa stal kameňom uholným“,

88 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení.