Druhý list Timotejovi   –   2Tim 3,10–17

Horlivosť v apoštolskej práci, 3,10 – 4,5

Vytrvaj v tom, čo ti je zverené. – 10Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, 1111prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.

1414Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 1616Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.