Kniha proroka Izaiáša   -   Iz 42,10–12

Chvála Pánovi

10Iz 42

Spievajte Pánovi pieseň novú,
jeho chválospev od končín zeme,
vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa,
ostrovy a tí, čo na nich bývajú.

1111

Nech jasá púšť a jej osady,
dvory, v ktorých býva Kedar,
nech plesajú obyvatelia Sely,
z temena vrchov nech volajú!

12

Nech vzdávajú česť Pánovi
a jeho slávu nech hlásajú ostrovom!