1. KRISTUS ŽIJE. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa dotkne, stáva sa mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého kresťana, sú tieto: Kristus žije a chce, aby si bol živý!

2. Je v tebe, je s tebou a nikdy neodchádza. Ty sa síce môžeš vzdialiť, no vedľa teba je Vzkriesený, ktorý ťa volá a čaká na teba, aby si začal odznova. Keď sa pre svoje smútky, žiale, obavy, pochybnosti alebo zlyhania cítiš starý, on bude pri tebe, aby ti znova dodal silu a nádej.

3. Všetkým mladým kresťanom s láskou píšem túto apoštolskú exhortáciu, tento list. Chcem v ňom upozorniť na niektoré body, o ktorých nás presviedča naša viera a zároveň nás povzbudzuje rásť vo svätosti a v angažovanosti za svoje povolanie. Keďže ide o míľnik na ceste synody, obraciam sa zároveň na celý Boží ľud, na pastierov a veriacich, aby uvažovanie o mladých a v prospech mladých bolo výzvou a povzbudením pre nás všetkých. No predsa na niektorých miestach budem hovoriť priamo k mladým, kým na iných vzhľadom na cirkevné rozlišovanie predložím všeobecnejšie prístupy.

4. Inšpiroval som sa bohatstvom úvah a dialógov vlaňajšej synody. Nebudem môcť zhrnúť všetky príspevky, ktoré si môžete prečítať v záverečnom dokumente, ale pri písaní tohto listu som sa usiloval zachytiť návrhy, ktoré sa mi zdali najvýznamnejšie. Takto bude moje slovo obohatené o tisícky hlasov veriacich celého sveta, ktorí poslali na synodu svoje názory. Aj neveriaci mladí, ktorí sa chceli zúčastniť svojimi úvahami, predložili problémy, ktoré vo mne vyvolali nové otázky.

Prvá kapitola
ČO HOVORÍ O MLADÝCH BOŽIE SLOVO?

5. Pripomeňme si niečo z bohatstva Svätého písma, kde sa viackrát hovorí o mladých a o tom, ako im Pán ide v ústrety.

V Starom zákone

6. V časoch, keď sa s mladými príliš nepočítalo, niektoré texty poukazujú na to, že Boh sa pozerá inými očami. Napríklad vieme, že Jozef bol v rodine jeden z najmladších (porov. Gn 37, 2 – 3). Napriek tomu mu Boh v sne oznámil veľké veci a svojich bratov prevýšil dôležitými úlohami, keď mal sedemnásť rokov (porov. Gn 37 – 47).

7. U Gedeona spoznávame úprimnosť mladých, ktorí nemajú vo zvyku zjemňovať skutočnosť. Keď mu anjel povedal, že Pán je s ním, odpovedal: „Keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo?“ (Sdc 6, 13). Pán sa však nenamrzel pre túto výčitku a zopakoval mu riskantnú úlohu: „Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael“ (Sdc 6, 14).

8. Samuel bol neistý mladík, ale Pán sa s ním zhováral. Na radu jedného dospelého si otvoril srdce a počul Boží hlas: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3, 9. 10). Stal sa veľkým prorokom. Zasiahol v dôležitých okamihoch, rozhodujúcich pre dejiny jeho vlasti. Aj kráľ Šaul bol mladý, keď ho Pán povolal, aby plnil svoje poslanie (porov. 1 Sam 9, 2).

9. Kráľ Dávid bol povolaný ešte ako chlapec. Keď prorok Samuel hľadal budúceho kráľa Izraela, istý človek mu ako kandidátov predstavil svojich starších a skúsenejších synov. Prorok však povedal, že vyvolený je mladý Dávid, ktorý pásol ovce (porov. 1 Sam 16, 6 – 13), pretože „človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (v. 7). Sláva mladosti je skôr v srdci ako vo fyzickej sile alebo v dojme, aký vyvoláva v druhých.