Pozdrav. – 1Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, 22sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 3Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista.

Apoštol vzdáva vďaky. – 4Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, 55keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, 6aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. 7Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých.

Prosba za Onezima. – 8Preto, hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť, 99radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 1010prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. 1111Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 1212Poslal som ti ho naspäť; jeho, to jest moje srdce. 13Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba.

14Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. 15Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. 1616Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne – a o čo viac tebe – i podľa tela aj v Pánovi.

1717Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. 1818A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. 1919Ja, Pavol – píšem vlastnou rukou –, ja to zaplatím; aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. 20Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi.

Záver. – 2121Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím. 2222A zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. 2323-25Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

25Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.