1060Na konci čias dosiahne Božie kráľovstvo svoju plnosť. Vtedy budú spravodliví naveky kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na duši, a aj sám hmotný vesmír bude premenený. Vtedy bude Boh "všetko vo všetkom" (1 Kor 15, 28) vo večnom živote.

"Amen"

1061Vyznanie viery, ako aj posledná kniha Svätého písma649 sa končí hebrejským slovom Amen.2856 Toto slovo sa často nachádza aj na konci modlitieb Nového zákona. Takisto aj Cirkev končí svoje modlitby slovom Amen.

1062V hebrejčine Amen pochádza z toho istého koreňa ako slovo "veriť". Tento koreň vyjadruje stálosť, vierohodnosť, vernosť. Tak chápeme, prečo môže "Amen" znamenať tak vernosť Boha voči nám,214 ako aj našu dôveru v neho.

1063U proroka Izaiáša sa vyskytuje výraz "verný Boh",215 doslovne "Boh Amen", t. j. Boh verný svojim prisľúbeniam: "Kto bude chcieť byť požehnaný na zemi, bude chcieť byť požehnaný Bohom Amen" (Iz 65, 16). Náš Pán často používa slovo "Amen" ("veru"),650 niekedy aj opakovane,651 aby zdôraznil vierohodnosť svojho učenia,156 svoju autoritu založenú na Božej pravde.

1064Záverečné "Amen" Vyznania viery opakuje teda a potvrdzuje jeho prvé slovo: "Verím." Veriť znamená povedať "Amen" Božím slovám, prisľúbeniam a prikázaniam, znamená úplne sa spoľahnúť na toho, ktorý je "Amen" nekonečnej lásky a dokonalej vernosti. Každodenný kresťanský život bude teda "Amen" onomu "Verím" Vyznania viery nášho krstu:1972101

"Nech ti je tvoje Vyznanie viery akoby zrkadlom. Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko, čo vyznávaš, že veríš, a raduj sa každý deň zo svojej viery."652

1065Ježiš Kristus sám je "Amen" (Zjv 3, 14). On je definitívne "Amen" Otcovej lásky k nám; on berie na seba a završuje naše "Amen" Otcovi: "Všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú 'áno', a preto je skrze neho aj naše 'amen' Bohu na slávu" (2 Kor 1, 20):

"Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože, Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov.

AMEN."653

Druhá časť
Slávenie kresťanského tajomstva

Prečo liturgia?

1066V Symbole viery Cirkev vyznáva tajomstvo Najsvätejšej Trojice a tajomstvo jej vôle50 podľa jej "dobrotivého rozhodnutia" (Ef 1, 9) o celom stvorení: Otec uskutočňuje "tajomstvo svojej vôle" tak, že dáva svojho milovaného Syna a svojho Svätého Ducha na spásu sveta a na slávu svojho mena. Také je Kristovo tajomstvo,1 zjavené a uskutočnené v dejinách podľa určitého zámeru, podľa múdro usporiadaného "rozhodnutia",236 ktoré svätý Pavol nazýva "plán [ekonómia] tajomstva" (Ef 3, 9) a ktoré patristická tradícia pomenuje "ekonómiou vteleného Slova" alebo "ekonómiou spásy".

1067"Toto dielo vykúpenia ľudstva a dokonalej oslavy Boha, ktorého predohrou boli veľké Božie skutky uprostred ľudu Starého zákona, uskutočnil Kristus Pán predovšetkým veľkonočným tajomstvom svojho požehnaného umučenia, zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia. V tomto tajomstve 'svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život'. Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo celej Cirkvi."2 571 Preto Cirkev v liturgii slávi predovšetkým veľkonočné tajomstvo, ktorým Kristus zavŕšil dielo našej spásy.

1068Toto Kristovo tajomstvo Cirkev ohlasuje a slávi vo svojej liturgii, aby veriaci z neho žili a svedčili o ňom vo svete:

"Liturgia totiž, ktorou sa 'uskutočňuje dielo nášho vykúpenia', nadovšetko v božskej eucharistickej obete, najväčšmi prispieva k tomu, aby veriaci svojím životom prejavovali a iným odhaľovali Kristovo tajomstvo a skutočnú povahu pravej Cirkvi."3

Čo znamená slovo liturgia?

1069Slovo "liturgia" v pôvodnom význame znamená "verejné dielo", "službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu". V kresťanskej tradícií znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na "Božom diele".4 Prostredníctvom liturgie Kristus, náš Vykupiteľ a veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.